Veşti bune de la Guvern! Se dau 4.000 de euro pe an pentru tineri cu rezultate deosebite. Care sunt condiţiile

0
454

Bani de la stat pen­tru tineri. Veşti bune pen­tru tine­rii din Româ­nia, în urma ulti­mu­lui anu­nţ al Guver­nu­lui. Viori­ca Dăn­ci­lă a anu­nţat mier­curi că sta­tul a adop­tat o nouă măsu­ră prin care cei cu rezul­ta­te deo­se­bi­te vor pri­mi gran­turi de 4.000 de euro pe an.

Bani de la stat pen­tru tineri. Stu­denţii sau lice­e­nii cu rezul­ta­te deo­se­bi­te pot obţi­ne gran­turi de până la 4.000 de euro pe an, aceas­tă măsu­ră fiind cre­a­tă pen­tru a încu­ra­ja per­for­manţa, a decla­rat pre­mi­e­rul Viori­ca Dăn­ci­lă, în des­chi­de­rea şedinţei de Guvern.

Cer­ce­ta­rea şi ino­va­rea sunt esenţi­a­le pen­tru asi­gu­ra­rea cre­ş­te­rii eco­no­mi­ce sus­te­na­bi­le şi com­pe­ti­ti­ve, iar susţi­ne­rea tine­ri­lor cer­ce­tă­tori este pri­o­ri­ta­ră pen­tru Guver­nul Româ­ni­ei. Vom modi­fi­ca astăzi pro­gra­mul de gran­turi de care pot bene­fi­cia tine­rii absol­venţi de liceu cu rezul­ta­te deo­se­bi­te, lau­rea­ţi la olim­pi­a­de­le naţio­na­le şi inter­na­ţio­na­le, ast­fel încât să îl facem mai atrac­tiv şi mai uşor de acce­sat”, a spus Dăn­ci­lă.

Bani de la stat pen­tru tineri.  Aces­ta a a adă­u­gat că prin gran­turi indi­vi­du­a­le, de până la 4.000 de euro pe an, acor­da­te pe toa­tă peri­oa­da stu­di­i­lor uni­ver­si­ta­re, inclu­siv a stu­di­i­lor de mas­te­rat şi doc­to­rat, “ofe­rim tine­ri­lor per­for­manţi posi­bi­li­ta­tea să-şi con­ti­nue acti­vi­tă­ţi­le de cer­ce­ta­re în insti­tu­ţii de învă­ţământ supe­ri­or acre­di­ta­te în Româ­nia, inclu­siv după fina­li­za­rea stu­di­i­lor”.

Mai mult, pe romaniatv.net


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele