Veste bună pentru beneficiarii serviciului gratuit de consiliere şi testare voluntară pentru HIV şi hepatitele B şi C!

0
301

Per­soa­ne­le din comu­ni­ta­te care soli­ci­tă ser­vi­cii la Cen­trul de con­si­li­e­re şi tes­ta­re volun­ta­ră al Fun­da­ţi­ei Bay­lor din Tul­cea vor putea bene­fi­cia de ace­lea­şi ser­vi­cii de cali­ta­te într-un cabi­net moder­ni­zat.

Ana-Maria Schwe­it­zer, direc­tor exe­cu­tiv la Fun­da­ţia Bay­lor, decla­ră: „Fap­tul că am reu­şit să fina­li­zăm şi pro­iec­tul de inves­ti­ţii deru­lat pen­tru igie­ni­za­rea şi moder­ni­za­rea Cen­tru­lui de tes­ta­re din Tul­cea este un motiv de satis­fac­ție pen­tru echi­pa Bay­lor. Con­tăm pe fap­tul că desfă­şu­ra­rea acti­vi­tă­ţii într-un mediu sigur, curat şi modern va adu­ce bene­fi­cii impor­tan­te atât pen­tru per­soa­ne­le care soli­ci­tă ser­vi­cii de con­si­li­e­re şi tes­ta­re, cât şi pen­tru echi­pă.  

În deru­la­rea pro­iec­tu­lui, ne-am con­cen­trat pe îmbu­nă­tă­ţi­rea cali­tă­ţii mediu­lui în care se desfă­şoa­ră atât acti­vi­ta­tea de con­si­li­e­re pre şi post tes­ta­re cât şi ser­vi­ci­ul medi­cal de recol­ta­re şi pro­ce­sa­re a pro­be­lor bio­lo­gi­ce. Doresc să evi­denţiez cu acest pri­lej efor­tul făcut de echi­pa de tes­ta­re pe dura­ta lucră­ri­lor: acti­vi­ta­tea s‑a desfă­şu­rat fără între­ru­pe­re în Poli­cli­ni­că, calen­da­rul de pro­gra­mări a fost res­pec­tat fără a fi înre­gis­tra­te întâr­zi­eri sau amâ­nări. Ne pro­pu­nem să rămâ­nem, pe ter­men lung, ace­la­şi par­te­ner pe care comu­ni­ta­tea poa­te con­ta, să con­tri­bu­im la pre­ve­ni­rea trans­mi­te­rii infe­cţi­i­lor vira­le prin dia­gnos­ti­ca­rea pre­co­ce a per­soa­ne­lor infec­ta­te cu HIV, VHB sau VHC

La Bay­lor vin per­soa­ne care doresc să se tes­te­ze pen­tru infe­cţii vira­le gra­ve. Fap­tul că acti­vi­tă­ţi­le de con­si­li­e­re şi tes­ta­re se desfă­şoa­ră într-un spa­ţiu adec­vat, reflec­tă gri­ja şi res­pec­tul cu care îi  pri­mim pe toţi cei care ni se adre­sea­ză.”

Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră a redes­chis cabi­ne­tul, la înche­ie­rea pro­iec­tu­lui de igie­ni­za­re şi moder­ni­za­re.

Des­chis în 2011 pen­tru a răs­pun­de nevo­ii de ser­vi­cii de con­si­li­e­re şi tes­ta­re volun­ta­ră a locu­i­to­ri­lor din nor­dul Dobro­gei, Cen­trul de con­si­li­e­re şi tes­ta­re volun­ta­ră Bay­lor din Tul­cea a tre­cut la înce­pu­tul lui 2019 prin­tr-un pro­ces de igie­ni­za­re şi moder­ni­za­re. Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră a inves­tit în acest pro­iect pes­te 25.700 de lei pen­tru lucrări şi achi­zi­ţii.

Ne dorim ca toţi bene­fi­ci­a­rii ser­vi­ci­u­lui de con­si­li­e­re şi tes­ta­re volun­ta­ră să fie tra­ta­ţi în cele mai bune con­di­ţii. Efor­tul finan­ci­ar este unul impor­tant pen­tru orga­ni­za­ţia noas­tră. Cen­trul de con­si­li­e­re şi tes­ta­re volun­ta­ră a tre­cut prin­tr-un pro­ces deta­li­at de igie­ni­za­re, repa­ra­ţii şi moder­ni­za­re care, cre­dem noi, a rezol­vat toa­te pro­ble­me­le majo­re de sigu­ranţă, con­fort şi igie­nă: au fost înlo­cu­i­te uşi­le, feres­tre­le, par­do­sea­la, pereţii şi tava­nul au fost repa­ra­te şi zugră­vi­te iar mobi­li­e­rul a fost înlo­cu­it în tota­li­ta­te. 

Aces­ta este cel de al doi­lea pro­iect de inves­ti­ţii deru­lat de Fun­da­ţia Bay­lor în 2019: la înce­pu­tul aces­tui an, Bay­lor a moder­ni­zat 2 din cele trei cen­tre de con­si­li­e­re şi tes­ta­re volun­ta­ră, cel din Tul­cea şi cel din Poli­cli­ni­ca 1 din Con­stanţa. În acest moment avem satis­fa­cţia că ser­vi­ci­ul de con­si­li­e­re şi tes­ta­re gra­tu­i­tă, rapi­dă, con­fi­denţi­a­lă pen­tru HIV, VHB şi VHC se va desfă­şu­ra în con­di­ţii care nu afec­tea­ză dem­ni­ta­tea echi­pei de tes­ta­re sau a bene­fi­ci­a­ri­lor,” a decla­rat Miha­e­la Bogdan, direc­tor de pro­gra­me.


Man­ga­lia News, 26.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele