Târgul Internaţional al Universităţilor — Oportunități de carieră și de efectuare a studiilor universitare în ţară şi străinătate, pentru elevii Colegiului Economic Mangalia [galerie FOTO]

0
435

Luni, 1 apri­lie 2019, la Cam­bri­d­ge Scho­ol of Con­stanţa a avut loc a X‑a edi­ţie a Târ­gu­lui Inter­na­ţio­nal de Uni­ver­si­tă­ţi (Inter­na­tio­nal Uni­ver­si­ty Fair). Acti­vi­ta­tea a avut ca obiec­tiv cola­bo­ra­rea pen­tru imple­men­ta­rea unei stra­te­gii comu­ne în vede­rea con­ști­en­ti­ză­rii oport­u­ni­tă­ți­lor de carie­ră și de efec­tu­a­re a stu­di­i­lor uni­ver­si­ta­re în ţară şi stră­i­nă­ta­te. Ele­vii cla­se­lor ter­mi­na­le, inte­re­sa­ţi să urmeze stu­dii uni­ver­si­ta­re în ţară şi stră­i­nă­ta­te, au fost invi­tați să par­ti­ci­pe la aceas­tă acti­vi­ta­te.

Acest eve­ni­ment inte­re­sant, unic în Con­stanţa, le‑a ofe­rit și ele­vi­lor de la Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia oca­zia de a se întâl­ni cu repre­zen­tanţii unor uni­ver­si­tă­ţi şi cole­gii de pres­ti­giu din Euro­pa dar şi din ţară. În cadrul aces­tui eve­ni­ment, ele­vii au fost infor­mați des­pre con­di­ți­i­le de admi­te­re, pro­ce­sul de înscri­e­re, posi­bi­li­tă­ţi­le de finan­țre și bur­se­le dis­po­ni­bi­le, taxe­le de șco­la­ri­za­re dar şi cos­tu­ri­le de trai din diver­se ţări euro­pe­ne.

Ele­vii au mani­fes­tat un real inte­res față de tema întâl­ni­rii, au pri­mit broşuri ale insti­tu­ţi­i­lor pre­zen­te și au soli­ci­tat infor­ma­ții refe­ri­toa­re la cur­su­ri­le exis­ten­te, struc­tu­ra anu­lui uni­ver­si­tar, recu­noaș­te­rea diplo­me­lor dar şi des­pre posi­bi­li­ta­tea de a  obține un job pe dura­ta stu­di­i­lor.


Man­ga­lia News, 02.04.2019. A trans­mis prof. Gabrie­la Chi­r­i­ac.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele