Strângere de fonduri pentru Herculane! E nevoie de 100.000 de euro, pentru conservarea uneia dintre cele mai impozante clădiri din stațiune

0
330
Booking.com

Strân­ge­re de fon­duri pen­tru Her­cu­la­ne! Volun­ta­rii aso­ci­a­ți­ei Her­cu­la­ne Pro­ject anun­ță o strân­ge­re de fon­duri pen­tru pune­rea în sigu­ran­ță a Băi­lor Impe­ri­a­le Nept­un, cel mai impo­zant ansam­blul de clă­diri din Her­cu­la­ne.

La înce­pu­tul aces­tui an, o par­te din aco­pe­ri­șul aces­tei clă­diri s‑a pră­bu­șit din cau­za degra­dă­rii. Cei de la Her­cu­la­ne Pro­ject vor să strân­gă din dona­ții 100 de mii de euro, bani care vor fi folo­siți pen­tru repa­ra­rea aco­pe­ri­șu­lui, dar și pen­tru lucrări nece­sa­re la struc­tu­ra de rezis­ten­ță a clă­di­rii, rela­tea­ză Ade­vă­rul.

Am cer­ce­tat toa­te cele 62 de încă­peri sin­gu­la­re pe trei stra­turi, am sca­nat fața­da prin­ci­pa­lă și acce­sul prin­ci­pal cu aju­to­rul a două fir­me, am mapat degra­dări, având un cumul de 265 de plan­șe de degra­dări, am făcut rele­ve­e­le exac­te ale casei, și am docu­men­tat deta­li­i­le și orna­men­te­le. Și totuși… o par­te din casă s‑a pră­bu­șit în febru­a­rie. Acum, acel sec­tor al casei este atât de degra­dat încât numă­răm zile­le până la pră­bu­și­rea tota­lă a aces­tu­ia. Sin­gu­rul obs­ta­col pe care îl avem sunt lip­sa fon­du­ri­lor. Banii de la Pri­mă­rie sunt insu­fi­cienți, iar aco­lo unde exis­tă pro­mi­siuni din par­tea unor insti­tu­ții ale Sta­tu­lui… nu avem cer­ti­tu­di­nea că ele vor fi ono­ra­te”, ara­tă Oana Chi­ri­lă, repre­zen­tan­ta Her­cu­la­ne Pro­ject, în ape­lul lan­sat pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re pen­tru strân­ge­rea fon­du­ri­lor.

Tână­ra arhi­tec­tă spu­ne că e nece­sa­ră dema­ra­rea urgen­tă a lucră­ri­lor de pune­re în sigu­ran­ță.

Pen­tru pune­rea în sigu­ran­ță a imo­bi­lu­lui ne tre­bu­ie în pri­ma eta­pă 100.000 de euro. Chiar dacă clă­di­rea este a pri­mă­ri­ei și exis­tă un pro­pri­e­tar pri­vat pe teren, aceas­tă inter­ven­ție este sin­gu­ra pe care noi o putem face și este foar­te impor­tan­tă, pen­tru că alt­fel tot mai mul­te păr­ți se vor pră­buși. Ne pro­pu­nem să facem lucrări în zona de înve­li­toa­re și șar­pan­ta, prac­tic aco­lo unde exis­tă pro­ble­me să le rezol­văm. Să înlo­cu­im jghea­buri și bur­la­ne, pen­tru o scur­ge­re corec­tă a apei, pen­tru că apa este cel mai mare duș­man al clă­di­rii. După care, vom avea o serie de spri­ji­niri struc­tu­ra­le, pen­tru că sunt pro­ble­me pe par­tea de struc­tu­ră, închi­deri, ca să nu se mai intre în clă­di­re, va tre­bui să facem o igie­ni­za­re, va tre­bui să cură­țăm par­tea din spa­te, pen­tru că bucăți din stân­ci­le care sunt în spa­te au căzut și au degra­da­te zidu­ri­le. Va tre­bui să face lucrări de pro­tec­ție la fân­tâ­na și ele­men­te­le deco­ra­ti­ve din clă­di­re”, a decla­rat Oana Chi­ri­lă.

Prin lucră­ri­le pro­pu­se clă­di­rea va fi adu­să într-un sta­diu de con­ser­va­re, până când admi­nis­tra­ția loca­lă va face rost de fon­duri pen­tru rea­bi­li­ta­rea tota­lă. Dona­ți­i­le se pot face în con­tul Aso­ci­a­tia LOCUS: RO17 BTRL RONC RT04 2103 2701, CUI 38615380, sau https://www.paypal.me/asociatialocus.


Man­ga­lia News, 20.04.2019. (sur­sa: Historia.ro).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele