Spitalul Mangalia, partener în proiectul internațional “Salvați inima unui copil”

0
472

Spi­ta­lul Muni­ci­pal Man­ga­lia, în par­te­ne­ri­at cu Dis­tric­tul Rota­ry 2241 Româ­nia și Repu­bli­ca Mol­do­va, s‑a impli­cat activ în pro­iec­tul “Sal­vați ini­ma unui copil”, deru­lat în Spi­ta­lul Cli­nic “Gri­go­re Ale­xan­dres­cu” din Bucu­rești. Pro­iec­tul a fost sus­ți­nut și de fun­da­ți­i­le “Gift of Life Inter­na­tio­nal”, ”Inter­na­tio­nal Children’s Heart Foun­da­tion” și mai mul­te clu­buri și dis­tric­te Rota­ry din SUA.

În cadrul pro­iec­tu­lui, o echi­pă de medici români și ame­ri­cani au ofe­rit ser­vi­cii medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te copi­i­lor (până la împli­ni­rea vâr­stei de 16 ani), care sufe­ră de dife­ri­te afec­țiuni car­d­ia­ce. De ser­vi­ci­i­le com­pe­ten­te ale medi­ci­lor români și stră­ini, au bene­fi­ci­at și copii din Man­ga­lia.

Cu spri­ji­nul Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, care a asi­gu­rat trans­por­tul pen­tru depla­sa­rea la spi­ta­lul din capi­ta­lă, în data de 15 apri­lie, șase copii dia­gnos­ti­cați cu boli de ini­mă, au fost con­sul­tați de spe­cia­liș­tii Spi­ta­lu­lui „Gri­go­re Ale­xan­dres­cu”, impli­cați în acest pro­iect.

Din feri­ci­re pen­tru micu­ții supuși tes­tă­ri­lor spe­ci­fi­ce, aceștia nu vor avea nevo­ie de inter­ven­ții chi­rur­gi­ca­le pe cord, dar vor fi, în con­ti­nu­a­re, moni­to­ri­zați. Repre­zen­tan­ții uni­tă­ții medi­ca­le din Man­ga­lia au spus că, sunt des­chiși ori­că­ror pro­iec­te care impli­că con­sul­ta­ții și inves­ti­ga­ții com­ple­xe pen­tru pacien­ții săi.

”Prin aces­te ini­ția­ti­ve medi­ca­le, dar și alte­le pe care le dema­răm la nive­lul spi­ta­lu­lui, dorim să aibă acces la ser­vi­cii medi­ca­le de spe­cia­li­ta­te și pacien­ții cu veni­turi mici din loca­li­ta­tea noas­tră și din cele înve­ci­na­te, ca sta­rea de sănă­ta­te a celor aflați în sufe­rin­ță să se îmbu­nă­tă­țeas­că sem­ni­fi­ca­tiv și să se redu­că con­si­de­ra­bil numă­rul celor dia­gnos­ti­cați cu afec­țiuni majo­re”, au pre­ci­zat repre­zen­tan­ții spi­ta­lu­lui din loca­li­ta­te.


Man­ga­lia news, 17.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele