ȘOFERUL care a provocat CASCADORIA din Mangalia, A FOST REȚINUT!

0
3059

REPLICA: Șofe­rul care a pro­vo­cat acci­den­tul ruti­er de sâm­bă­tă sea­ra, din Man­ga­lia, în urma căru­ia mai mul­te mașini au fost ava­ri­a­te, iar o per­soa­nă a ajuns la spi­tal, a fost reți­nut, urmând să ajun­gă în fața instan­ței de jude­ca­tă cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă. De men­țio­nat că băr­ba­tul nu se află la pri­mul con­flict cu legea: el a fost con­dam­nat cu sus­pen­da­re pen­tru tra­fic de dro­guri.

Tra­fi­cul pe stra­da Roze­lor a fost res­tric­țio­nat, sâm­bă­tă sea­ra, 20 apri­lie a.c., în urma unei ade­vă­ra­te „cas­ca­do­rii”, în care au fost ava­ri­a­te cinci auto­tu­ris­me, iar o per­soa­nă a ajuns la spi­tal.

Inci­den­tul a avut loc în jurul orei 20.30, iar cel anche­tat pen­tru că l‑ar fi pro­vo­cat este Cristi Ema­nu­el Sme­rea, un tânăr de 25 de ani, care nu se află la pri­mul con­flict cu legea.

Ast­fel, tână­rul de 25 de ani a con­dus auto­tu­ris­mul Vol­k­swa­gen pe stra­da Roze­lor, din­spre stra­da Ion Cre­an­gă spre stra­da Matei Basa­rab și în drep­tul blo­cu­lui R11 a intrat în depă­și­rea unui auto­tu­rism con­dus de o feme­ie de 25 de ani.

In momen­tul efec­tuă­rii mane­vrei de depă­și­re, din cau­za nea­ten­ți­ei in con­du­ce­re, a pier­dut con­tro­lul direc­ți­ei către par­tea stân­gă a sen­su­lui de mers și a intrat în coli­ziu­ne cu un auto­tu­rism par­cat.

In urma impac­tu­lui, auto­tu­ris­mul con­dus de băr­ba­tul de 25 ani a fost pro­iec­tat către dreap­ta si s‑a răs­tur­nat pe par­tea caro­sa­bi­lă și, de ase­me­nea, a intrat în coli­ziu­ne cu auto­tu­ris­mul depă­șit pe care l‑a pro­iec­tat către par­tea stân­gă a sen­su­lui de mers, unde a intrat în coli­ziu­ne cu un alt auto­tu­rism par­cat.

In urma acci­den­tu­lui a rezul­tat vătă­ma­rea cor­po­ra­lă ușoa­ră a con­du­că­toa­rei auto, de 25 ani.

Con­du­că­to­rul auto care a pro­vo­cat acci­den­tul a fost tes­tat cu apa­ra­tul eti­lo­test mar­ca Dra­ger, care a indi­cat valoa­rea de 0.31 mg / l alco­ol pur în aerul expi­rat. Aces­ta a refu­zat să se supu­nă recol­tă­rii de pro­be bio­lo­gi­ce de san­ge.

Împo­tri­va aces­tu­ia s‑a luat măsu­ra reți­ne­rii pen­tru 24 ore, fiind intro­dus în ares­tul din cadrul IPJ Con­stan­ța.

Men­țio­năm că tână­rul a fost con­dam­nat, în urmă cu câte­va luni, la o pedeap­să de 2 ani și șase luni pen­tru tra­fic de dro­guri, ce a fost sus­pen­da­tă sub supra­ve­ghe­re pen­tru un ter­men de încer­ca­re de trei ani. (F.B., replicaonline.ro, dumi­ni­că, 21 apri­lie 2019). 

Citiți și: CARAMBOL CU CINCI AUTOTURISME, PE STRADA ROZELOR, ÎN MANGALIA! O MAȘINĂ S‑A RĂSTURNAT!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply