Sexy-consilieră de la Sănătate, numită administrator la Şantierul Naval 2 Mai SA Mangalia

0
5037

Spe­cia­lis­tă în lemn, Sexy-con­si­li­e­ră de la Sănă­ta­te, numi­tă admi­nis­tra­tor la Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai SA Man­ga­lia.

Iolan­da Babău.

Guver­nanţii au mai reu­şit o numi­re de sen­za­ţie şi au pus o sexy-con­si­li­e­ră de la Minis­te­rul Sănă­tă­ţii admi­nis­tra­tor la Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai SA Man­ga­lia. Juna din Beiuş a fost prop­ti­tă în Guvern de mama ei, impor­tan­tă şefă PSD din Ora­dea, în sep­tem­brie 2017. Bei­za­dea­ua are şi două afa­ceri, con­du­se tot de mama ei, ambe­le spe­ci­li­a­za­te în indus­tria lem­nu­lui, ca pro­du­că­toa­re de uşi şi feres­tre. Com­pe­tenţe mai mult decât sufi­cien­te pen­tru ca tână­ra să ajun­gă la şefia Şan­ti­e­tu­lui Naval 2 Mai SA, cel prin care sta­tul român deţi­ne 51% din com­pa­nia mix­tă olan­de­ză-româ­nă Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia.

Adu­na­rea Gene­ra­lă a Acţio­na­ri­lor (AGA) de la Şan­ti­e­rul Naval 2 Mai SA Man­ga­lia a decis, în şedinţa de pe 28 mar­tie 2019, numi­rea a trei noi admi­nis­tra­tori ai com­pa­niei. Este vor­ba des­pre Iolan­da Ana­ma­ria Babău, Anda Nico­le­ta Oneţiu şi Flo­rin Vic­tor Dumi­triu, numi­ţi cu un man­dat de două luni, înce­pând cu data de 2 apri­lie 2019. Anda Nico­le­ta Oneţiu este geo­graf, lec­tor uni­ver­si­tar doc­tor la Uni­ver­si­ta­tea „Dimi­trie Can­te­mir”, în timp ce Flo­rin Vic­tor Dumi­triu este eco­no­mist, expert guver­na­men­tal încă din 1991, fost secre­tar de stat la Turism, şef al Depar­ta­men­tu­lui pen­tru Inves­ti­ţii Stră­i­ne din Guvern, secre­tar de stat la AVAS, dar şi con­si­li­er per­so­nal al fos­tu­lui pri­mar al Capi­ta­lei, Sorin Opres­cu.

Con­si­li­e­ră pes­te tot

Mult mai pito­reas­că este figu­ra Iolan­dei Ana­ma­ria Babău, o tână­ră cu domi­ci­li­ul în Beiuş, unde a luat BAC-ul în 2011. În august 2017, a fost numi­tă con­si­li­er per­so­nal al minis­tru­lui Sănă­tă­ţii de atunci, Flo­ri­an Bodog, coleg de par­tid în Bihor cu mama ei, Ste­la Babău, con­si­li­er judeţean, preşe­din­ta Orga­ni­za­ţi­ei de Femei şi vice­preşe­din­te al PSD Bihor. În peri­oa­da mar­tie- august 2018, Iolan­da Ana­ma­ria Babău a fost con­si­li­e­ra secre­ta­ru­lui de stat Oana Pin­ti­lei, din cadrul Secre­ta­ri­a­tu­lui Gene­ral al Guver­nu­lui, iar din febru­a­rie 2019 este con­si­li­er în Minis­te­rul Eco­no­mi­ei. În para­lel, Iolan­da a rămas con­si­li­e­ra sena­to­ru­lui Flo­ri­an Bodog, dar este şi direc­toa­rea de cabi­net a secre­ta­rei de stat Miha­e­la Voici­lă, din Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, pre­cum şi con­si­li­e­ra per­so­na­lă a actu­a­lu­lui minis­tru al Sănă­tă­ţii, Sori­na Pin­tea.

Afa­ceri cu lemn

Iolan­da a fost reco­man­da­tă pen­tru admi­nis­tra­rea şan­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia, o com­pa­nie de impor­tan­tă stra­te­gi­că pen­tru sta­tul român, şi de afa­ce­ri­le per­so­na­le. Tână­ra care lua în 2016 un mas­ter la ASE cu teza „Diplo­ma­ţia stra­te­gi­că. Stu­diu de caz Egipt” este aso­ci­at unic la Dora­fo­rt Gene­ral Gro­up SRL din Beiuş, pro­du­că­tor şi dis­tri­bu­i­tor de uşi, par­chet şi feres­tre de lemn, pre­cum şi la For­ti­lemn Con­cept SRL, o fir­mă înfi­inţa­tă în 2018, spe­cia­li­za­tă tot în pre­lu­cra­rea lem­nu­lui. Iolan­da Ana­ma­ria Babău rapor­ta în febru­a­rie 2019 un Che­vro­let pri­mit cadou şi veni­turi de cir­ca 58.000 lei, înca­sa­te din cinci sur­se, toa­te buge­ta­te de stat: Minis­te­rul Sănă­tă­ţii, Minis­te­rul pen­tru Medi­ul de Afa­ceri, cabi­ne­tul sena­to­ri­al al lui Flo­ri­an Bodog şi Secre­ta­ri­a­tul Gene­ral al Guver­nu­lui.

R.C., repli­caon­li­ne, Luni, 1 apri­lie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply