Şedinţă haotică a Consiliului Local Mangalia: Replicile dure şi invectivele au acompaniat aprobarea bugetului pe 2019! [FOTO/VIDEO]

1
1047

Edi­tia de Sud: De câte­va minu­te a fost nevo­ie pen­tru ca buge­tul pe anul în curs să trea­că de votul majo­ri­tă­ții ale­și­lor locali, astăzi, după-ami­a­ză, în cadrul şedinţei ordi­na­re a CL Man­ga­lia. Asta în ciu­da repe­ta­te­lor soli­ci­tări ale con­si­li­e­ri­lor ALDE și PSD, pre­zenți la ședin­ță, de a face une­le amen­damen­te pe mar­gi­nea buge­tu­lui Man­ga­li­ei. Prin­tre alte­le, con­si­li­e­rii de opo­zi­ție soli­ci­tau lis­ta dato­ri­i­lor Man­ga­li­ei, care s‑ar cifra la 60 de mili­oa­ne de lei (cu pena­li­tăți, spun aceștia, de 100.000 de lei pe zi!), un punct de vede­re cu pri­vi­re la fap­tul că nu au fost pre­vă­zu­te sume­le nece­sa­re exe­cu­tă­rii sili­te în pro­ce­se­le pier­du­te de pri­mă­rie, dar și un răs­puns la pro­ble­ma Ser­vi­ci­u­lui de eca­ri­saj, al cărui buget ar fi egal cu cel al… Cămi­nu­lui de Bătrâni şi în con­di­ţi­i­le în care ani­ma­le­le fără stă­pân sunt euta­na­si­a­te, nu îngri­ji­te!

Tre­când pes­te decla­ra­ți­i­le con­si­li­e­ri­lor de opo­zi­ție, con­si­de­ra­te populis­te, majo­ri­ta­tea PNL-UNPR a apro­bat buge­tul urbei. În plus, potri­vit vice­pri­ma­ru­lui Dra­goș Ange­les­cu, pe 8 apri­lie a.c., Con­si­li­ul Jude­țean Con­stan­ța a alo­cat Man­ga­li­ei 2,4 mili­o­ne de lei, bani ce vor fi folo­siți pen­tru Cămi­nul de Bătrâni, dar și pen­tru supli­men­ta­rea sume­lor alo­ca­te uni­tă­ți­lor de învă­țământ. Mai mult, o modi­fi­ca­re adu­să buge­tu­lui, într‑o pro­ble­mă sem­na­la­tă de „Edi­ția de Sud” îna­in­te de dez­ba­te­rea publi­că pe mar­gi­nea aces­tu­ia, cea a bur­se­lor pen­tru elevi, vizea­ză alo­ca­rea sume­lor nece­sa­re aces­tor boni­fi­ca­ții. Potri­vit vice­pri­ma­ru­lui Ange­les­cu, bur­se­le vor fi alo­ca­te în câte­va zile tutu­ror ele­vi­lor bene­fi­ci­ari.

După ceva vre­me de când dis­cu­ți­i­le pur­ta­te la limi­ta bunu­lui simț nu își mai făcu­se­ră apa­ri­ția în sânul Con­si­li­u­lui Local, la ședin­ța de astăzi s‑au ridi­cat voci, s‑au adre­sat invec­ti­ve și jig­niri. Lucru care, cu sigu­ran­ță, se va repe­ta pe măsu­ră ce cam­pa­nia elec­to­ra­lă la loca­le se apro­pie.

În urma votu­lui buge­tu­lui și refu­zu­lui de a con­ti­nua amen­damen­te­le adu­se aces­tu­ia, con­si­li­e­rii Ozghiun Mena­bit (PSD) și Ale­xan­dra Silis­tră (PMP) s‑au ridi­cat de la masă și au pără­sit sala de ședin­țe.

Pe ordi­nea de zi au fost apro­ba­te cu majo­ri­ta­te de voturi buge­tul de veni­turi și chel­tu­ieli a SC Gol­d­term Man­ga­lia, orga­ni­gra­ma apa­ra­tu­lui de spe­cia­li­ta­te al pri­mru­lui și Ser­vi­ci­u­lui Public Comu­ni­tar Local de Evi­den­ța Popu­la­ți­ei, regu­la­men­tul Can­ti­nei Soci­a­le, pre­cum și alo­ca­rea Lice­u­lui „Ion Băne­scu” a unui micro­buz șco­lar și a două auto­tu­ris­me Direc­ți­ei de Cul­tu­ră și Sport.

O mare par­te a pro­iec­te­lor de hotă­râre au vizat, în con­ti­nu­a­re, vân­zări de tere­nuri fără lici­ta­ție. Une­le au tre­cut cu votul a 13 con­si­li­eri (nece­sari unor ast­fel de pro­iec­te), alte­le nu. Unul din­tre pro­iec­te­le noro­coa­se a bene­fi­ci­at și de pre­zen­ța admi­nis­tra­to­ru­lui soci­e­tă­ții care soli­ci­ta­se vân­za­rea a 2.579 mp, în sta­țiu­nea Olimp.

Este vor­ba des­pre Moha­mad Murad, care a luat cuvân­tul în cadrul ședin­ței:

Nu am venit să cer niciun fel de aju­tor de la pri­mă­rie. Inves­ti­ția apar­ți­ne Man­ga­li­ei, chiar dacă sunt con­si­li­eri și pe stân­ga aces­tei mese, dar și pe dreap­ta, care nu prea sunt de acord. Man­ga­lia nu s‑a putut dezvol­ta, în timp, din cau­za aces­tor lup­te a uno­ra împo­tri­va alto­ra, a inte­re­se­lor per­so­na­le. Prin inves­ti­ția de la Olimp, de 40 de mili­oa­ne de euro (este vor­ba des­pre Com­ple­xul Bel­ve­de­re, pre­lu­at acum un an de Murat n.r.), vor fi cre­a­te cel puțin o mie de locuri de mun­că, iar pri­mă­ria va câști­ga un mili­on de euro pe an. Fără ast­fel de inves­ti­ții, nu puteți face nimic pen­tru lito­ral. Dacă ar fi fost vor­ba des­pre o fir­mă stră­i­nă, patro­nul ar fi fost aștep­tat nu de pri­mar, ci de Con­si­li­ul Jude­țean, de minis­tru… Eu nu am por­nit pro­iec­tul până nu am vor­bit cu pri­ma­rul, cu con­si­li­e­rii, care m‑au sfă­tu­it că meri­tă o ast­fel de inves­ti­ție. Este o inves­ti­ție pe par­te sigu­ran­ță națio­na­lă, nu am vrut să o fac, am fost rugat să o fac. Nu accept să mă împie­dic de un con­si­li­er sau de o secre­ta­ră de pri­mă­rie. Dacă nu pot face aici inves­ti­ția, mă duc spre Bul­ga­ria!”, a con­clu­zio­nat Moha­mad Murad.

Pro­iec­tul a tre­cut cu una­ni­mi­ta­te de voturi, cerân­du-se, însă, tot­o­da­tă, secre­ta­ru­lui pri­mă­ri­ei să își asu­me lega­li­ta­tea pro­iec­tu­lui.


Man­ga­lia News, 11.04.2019. (sur­se: facebook.com/MangaliaTVonline și editiadesud.ro).


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua,
  Refe­ri­tor la demo­la­rea gara­je­lor, ini­ti­a­ti­va Dlui pri­mar Radu Cris­ti­an, dema­ra­ta anu tre­cut, am cate­va remarci:
  1. Toti pose­so­rii de gara­je, si auto­ri­za­te si nea­u­to­ri­za­te de pri­ma­rie, afla­te pe UAT Man­ga­lia, au pri­mit soma­tie ca in 24 de ore gara­je­le sa fie dara­ma­te, in caz con­trar vor supor­ta rigo­ri­le legii. In soma­tia res­pec­ti­va este tre­cu­ta legea si arti­co­lul care impu­ne res­pec­ta­rea aces­tei deci­zii si con­se­cin­te­le in caz de neres­pec­ta­re.
  2. Acum intreb: cum se face ca pen­tru unii aceas­ta dis­po­zi­tie este facul­ta­ti­va si pri­vi­ta cu inga­du­in­ta de catre Dnl pri­mar Radu Cris­ti­an? In spa­te­le blo­cu­ri­lor MG 31 si MG 29 sunt 13 gara­je de care nu s‑a atins nimeni! Moti­vul ar fi ca aces­te gara­je ar sus­ti­ne con­struc­tia unei case. FALS. Atunci cand blo­cu­ri­le de pe Cal­la­tis au fost con­stru­i­te s‑a facut o cen­tu­ra de beton care con­so­li­dea­za dife­ren­ta de nivel. Aceas­ta cen­tu­ra ince­pe chiar de pe Str. Matei Basa­rab si tine pana la ulti­mi­le blo­curi de pe Cal­la­tis. Chiar pe colt cu Matei Basa­rab, la nici o pal­ma de cen­tu­ra de beton, este con­stru­i­ta o vila cu doua nive­le si nu se spe­rie nimeni ca o sa cada! La fel si case­le din stan­ga si din dreap­ta aces­tor garaje„problema” unde toa­te gara­je­le s‑au dara­mat, nu‑i nicio pro­ble­ma! Pro­ble­ma este ca sun­tem luati de fra­ieri, noi care am res­pe­ca­ta deci­zia pri­ma­ru­lui, si pri­ma­ria nu vrea sa vada aceas­ta nimic­ni­cie! In pri­mul rand pri­ma­ria sa tina cont ca aces­te gara­je s‑au lipit de acest zid care a fost con­stru­it „ingi­ne­res­te” oda­ta cu blo­cu­ri­le si era aco­lo trai­nic si bine facut de multi ani! In con­clu­zie gara­je­le nu sus­tin nimic! In al doi­le rand, gara­je­le sunt con­stru­i­te ile­gal si nea­u­to­ri­za­te de catre pri­ma­rie, atunci care‑i trea­ba pri­ma­ri­ei sa apro­be tacit ca aces­te gara­je sa nu mai fie demo­la­te? In al tre­i­lea rand chiar daca ar fi asa, este trea­ba celui care a con­stru­it aco­lo sa-si con­so­li­de­ze el zidul cat si cum vrea daca nu are incre­de­re in cel exis­tent. Pro­ble­ma pen­tru care pro­pri­e­ta­rul casei a con­vins toti pose­so­rii de gara­je sa faca con­tes­ta­tie sa sus­ti­na ce spu­ne el, este ace­ea ca aces­ta anul tre­cut si‑a facut o pen­siu­ne in cur­tea casei iar prin demo­la­rea gara­je­lor pen­siu­nea nu ar mai fi asa de atrac­ti­va pen­tru turisti. Dar asta nu‑i trea­ba nici a loca­ta­ri­lor din blo­cu­ri­le MG 31 si MG 29, care stau cu masi­ni­le pe lan­ga pere­tii blo­cu­ri­lor sau pe stra­zi­le adia­cen­te, si nici a pri­ma­ri­ei nu este. Pri­ma­ria sa duca la inde­pli­ni­re deci­zia lua­ta fara con­ce­sii pen­tru nimeni, alt­fel ne vom face si noi gara­je de-alun­gul cen­tu­rii de beton pen­tru a coon­so­li­da case­le si tere­nul oame­ni­lor!
  Cand mai vin experti din pri­ma­rie sa con­sta­te, sa fie lamu­ri­ti de ce nu tre­bu­ie demo­la­te gara­je­le sa con­sta­te si sa le spu­na:
  ‑Vedeti in dreap­ta este un zid ase­ma­na­tor unde stau mereu ali­ni­a­te 30–40 de masini par­ca­te. Cei care par­chea­za nu se spe­rie ca zidul v‑a cedea si le va dis­tru­ge masi­ni­le! Aici la fel va fi. Gara­je­le se dara­ma si oame­nii par­chea­za fara nicio tea­ma.
  — In stan­ga s‑au dara­mat toa­te gara­je­le si zidul sta in picioa­re!
  — Si in stan­ga si in dreap­ta sunt doua sta­tii tra­fo care sunt con­stru­i­te la 1m de zid! Dea­se­me­nea sunt gara­je care nu sunt lipi­te de zid si nu sus­tin nimic!
  In con­clu­zie, rugam pri­ma­ria sa actio­ne­ze si sa demo­le­ze aces­te gara­je cat mai repe­de pen­tru ca deja pro­voa­ca disen­siuni si osti­li­tati inu­ti­le care daca nu vor fi sto­pa­te sigur vor esca­la­da!

  Mul­tu­mim,

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele