Scrieți și despre balustrada din port, de la cheu, vă rugăm, noi, cei cu copii mai mici…’

0
1068

Des­pre balus­tra­da din Por­tul turis­tic Man­ga­lia și alte ”deta­lii” de pe aco­lo… 

”Scri­eți și des­pre balus­tra­da din port, de la cheu, vă rugăm, noi, cei cu copii mai mici…”, ne‑a trans­mis citi­toa­rea noas­tră, doam­na Came­lia Cocio­ba. Și iată, scri­em aces­te rân­duri și le înso­țim de ima­gini edi­fi­ca­toa­re, întrebându‑i pe cei care au în gri­jă Por­tul turis­tic din Man­ga­lia: Așa cre­deți că tre­bu­ie asi­gu­ra­tă pro­tec­ția copi­i­lor / turiș­ti­lor care se apro­pie de mar­gi­nea che­u­lui? Cu funia ace­ea impro­vi­za­tă și lega­tă cu sâr­mă, în atâ­tea locuri?

Am mai pus o ase­me­nea între­ba­re și în cazul Par­cu­lui arhe­o­lo­gic din Nord-Ves­tul Cetă­ții Cal­la­tis, iar aco­lo s‑a tre­cut la pro­te­ja­rea mar­gi­ni­lor exca­va­ți­i­lor cu balus­tra­de meta­li­ce. Aici, în Por­tul turis­tic, vizi­tat vara de un număr mare de local­nici și turiști, înso­țiți de copii, nu cre­deți că ar tre­bui regân­di­tă ”însăi­la­rea” ace­ea de balus­tra­dă?

Cetă­țe­nii întrea­bă și așteap­tă răs­pun­suri / solu­ții / rezol­vări, de la repre­zen­tan­ții admi­nis­tra­ți­ei publi­ce loca­le. Adre­sa redac­ți­ei Man­ga­lia News este ace­eași, și pen­tru unii și pen­tru cei­lalți: [email protected]


Man­ga­lia News, Vineri, 12 apri­lie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply