Școala Altfel’: Elevii Școlii Gimnaziale Nr.3 din Mangalia au primit o lecție de prim ajutor de la reprezentanții ISU Dobrogea [Galerie FOTO]

0
539
Booking.com

Școa­la Alt­fel’: Pen­tru întă­ri­rea sim­țu­lui civic și pen­tru o mai bună impli­ca­re soci­a­lă în situ­a­ții-limi­tă, în cadrul pro­gra­mu­lui “Școa­la Alt­fel”, ele­vii Șco­lii Gim­na­zi­a­le nr. 3 Man­ga­lia au luat par­te la o demon­stra­ție pen­tru însu­și­rea noțiu­ni­lor de bază în acor­da­rea pri­mu­lui aju­tor, acti­vi­ta­te sus­ți­nu­tă cu spri­ji­nul Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ții de Urgen­ță “Dobro­gea”.

Dom­nul sub­o­fi­țer Cipri­an Mavro­ma­li­di, din cadrul Sec­ți­ei de Pom­pieri Man­ga­lia, para­me­dic SMURD, a fost desem­nat să infor­meze tine­rii în acor­da­rea mane­vre­lor de prim-aju­tor în dife­ri­te tipuri de acci­den­te.

Ele­vii cla­se­lor a VI-a, par­ti­ci­panți la pro­iect, au pri­mit cu entu­zi­asm aceas­tă demon­stra­ție care s-a bucu­rat de un real suc­ces, unii din­tre ei dorind chiar să par­ti­ci­pe, ca volun­tari, la dife­ri­te ast­fel de eve­ni­men­te.

Așa­dar, s-a dove­dit că ast­fel de acti­vi­tăți demon­stra­ti­ve sunt nece­sa­re în cadrul comu­ni­tă­ții noas­tre chiar de la vâr­ste fra­ge­de, reu­șind să insu­fle tine­ri­lor valo­ri­le unei soci­e­tăți res­pon­sa­bi­le ce pune în prim plan pro­tec­ția și via­ța cetă­țe­ni­lor ei. Cu sigu­ran­ță, aces­te eve­ni­men­te se vor repe­ta și vor deve­ni par­te a unor pro­gra­me școa­lă-comu­ni­ta­te.


Man­ga­lia News, 12.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele