Sărbători Pascale în siguranță, cu Jandarmeria Constanţa

0
361

În acest sfârşit de săp­tămâ­nă, pre­mer­gă­tor şi în tim­pul Săr­bă­to­ri­lor Pas­ca­le, pes­te 150 de jan­darmi din cadrul Jan­dar­me­ri­ei Con­stanţa vor acţio­na la nive­lul judeţu­lui pen­tru asi­gu­ra­rea şi menţi­ne­rea măsu­ri­lor de ordi­ne publi­că. 

În zone­le de com­pe­tenţă, echi­pa­je­le de jan­dar­me­rie vor acţio­na în cel mai scurt timp pen­tru lua­rea măsu­ri­lor lega­le, în situ­a­ţia săvârşi­rii unor fap­te ce con­tra­vin nor­me­lor de con­vi­eţu­i­re soci­a­lă.

Reco­man­dăm celor care vor par­ti­ci­pa la slu­j­be­le de Învi­e­re să adop­te un com­por­ta­ment decent, să res­pec­te nor­me­le de con­vi­eţu­i­re soci­a­lă şi pre­ve­de­ri­le lega­le în vigoa­re, rea­min­tind că nu vor fi tole­ra­te fap­te ce aduc atin­ge­re ordi­nii publi­ce şi sigu­ranţei cetă­ţea­nu­lui.

În noap­tea de 27/28 apri­lie, jan­dar­mii con­stă­nţeni în coo­pe­ra­re cu lucră­tori din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Judeţean Con­stanţa,  Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă Con­stanţa şi Poli­ţi­ei Loca­le vor veghea la  desfă­şu­ra­rea în con­di­ţii de sigu­ranţă  a slu­j­be­lor reli­gi­oa­se oca­zio­na­te de săr­bă­toa­rea Învi­e­rii Dom­nu­lui, la Cate­dra­la Arhi­e­pi­sco­pa­lă „Sfinţii Petru şi Pavel”, Bise­ri­ca „Sfân­tul Mina” Con­stanţa şi Bise­ri­ca „Sfân­ta Maria” Con­stanţa.

De ase­me­nea,  jan­dar­mii con­stă­nţeni vor fi pre­zenţi ală­tu­ri de poli­ţi­şti şi în zone­le altor lăca­şe de cult din Con­stanţa, Med­gi­dia, Man­ga­lia, Cer­na­vo­dă, Hârşo­va,  Efo­rie, Cos­ti­neşti, Techir­ghi­ol şi Nept­un.

PAŞTE FERICIT!

Întru­cât se apro­pie sfin­te­le Săr­bă­tori Pas­ca­le, con­du­ce­rea Jan­dar­me­ri­ei Con­stanţa şi toţi jan­dar­mii con­stă­nţeni vă doresc să aveţi par­te de sănă­ta­te, iar minu­nea Învi­e­rii Dom­nu­lui să dăi­nu­ie în ini­mi­le tutu­ror, să vă lumi­ne­ze via­ţa şi să vă adu­că rena­ş­te­rea cre­dinţei, a spe­ranţei şi a bucu­ri­ei.


Man­ga­lia News, 26.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele