Şantierul Naval Damen Mangalia intră pe piaţa vaselor de croazieră. Un iaht de 155 de metri va fi construit aici

0
1049

Vase de lux pen­tru croa­zi­e­re, ambar­ca­ţiuni de mare capa­ci­ta­te pen­tru exploa­ta­ţii petro­li­e­re şi nave de trans­port mari­tim vor fi con­stru­i­te în Man­ga­lia, pe cel mai mare şan­ti­er naval din Euro­pa.

Minis­te­rul Eco­no­mi­ei anu­nţă, într-un comu­ni­cat de pre­să, că pe Şan­ti­e­rul naval Man­ga­lia va fi con­ti­nu­a­tă lun­ga tra­di­ţie a con­stru­cţi­i­lor nava­le în Marea Nea­gră. „Sunt şase luni de când şan­ti­e­rul bene­fi­ci­a­ză de reţea­ua inter­na­ţio­na­lă de vân­zări Damen, iar atra­ge­rea noi­lor con­trac­te va per­mi­te ca şan­ti­e­rul să fun­cţio­ne­ze la capa­ci­ta­te maxi­mă încă din aceas­tă vară”, spun cei de la Minis­te­rul Eco­no­mi­ei.

Noi­le con­trac­te sunt axa­te pe toa­te cele trei sec­toa­re de acti­vi­ta­te ale şan­ti­e­ru­lui din Man­ga­lia: nave de croa­zie­ră, nave des­ti­na­te trans­por­tu­lui de pasa­geri şi nave offsho­re. Unul din­tre aces­te noi pro­iec­te care va fi rea­li­zat la Şan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia este o navă de croa­zie­ră – un mega-iaht de 155 de metri, pen­tru călă­to­rii de lux în întrea­ga lume. Con­trac­tul a fost sem­nat cu Sea­Dream Yacht Club din Nor­ve­gia, mar­când ast­fel intra­rea gru­pu­lui Damen pe pia­ţa vase­lor de croa­zie­ră. Iah­tul va fi con­stru­it în între­gi­me la Şan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia.

Tot în Şan­ti­e­rul Naval Damen Man­ga­lia, mun­ci­to­rii români vor con­strui vase de trans­port şi o navă com­ple­xă pen­tru exploa­ta­ţii offsho­re, cu o capa­ci­ta­te de încăr­ca­re de pes­te 10.000 de tone (10.000 TDW).

Potenţi­a­lul şan­ti­e­ru­lui Man­ga­lia este imens şi repre­zin­tă baza ca Damen să-şi rea­li­ze­ze ambi­ţi­i­le pe ter­men lung de a con­strui nave mari, com­ple­xe, în spe­cial pen­tru sec­to­rul de croa­zie­ră, de nave de trans­port pasa­geri şi offsho­re-ener­ge­tic. Şan­ti­e­rul ofe­ră oport­u­ni­tă­ţi nu doar pen­tru gru­pul Damen, ci şi pen­tru per­so­na­lul din con­stru­cţii nava­le şi pen­tru indus­tria mari­ti­mă româ­neas­că în ansam­blu”, decla­ră Chris Gro­nin­ger, Mana­ging direc­tor al Şan­ti­e­ru­lui Naval Damen Man­ga­lia.

Pen­tru a‑şi înde­plini con­trac­te­le recent sem­na­te, Şan­ti­e­rul Damen Man­ga­lia intenţio­nea­ză să cre­e­ze noi locuri de mun­că. Când gru­pul Damen a pre­lu­at con­du­ce­rea ope­ra­ţio­na­lă, în şan­ti­e­rul Man­ga­lia erau 1.700 de anga­ja­ţi. Acest număr a cres­cut în mod con­stant şi este de aştep­tat să se ajun­gă la apro­xi­ma­tiv 2.500 de anga­jati până la sfârşi­tul anu­lui.

Pen­tru seg­men­tul offsho­re, fabri­ca­rea va inclu­de struc­turi offsho­re, şabloa­ne de sub­ma­ri­ne şi diver­se con­duc­te sau plu­ti­toa­re pen­tru mori­le de vânt de pe mare, pre­cum şi pen­tru pieţe­le de acva­cul­tu­ră. În plus, se ţine sea­ma de o gamă lar­gă de nave offsho­re, inclu­siv nave­le de inspe­cţie şi de insta­la­re a tur­bi­ne­lor, plat­for­me de ridi­ca­re, FPSO, nave de dezvol­ta­re a câm­pu­lui şi nave spe­cia­li­za­te de adân­ci­me care aco­pe­ră atât sec­toa­re­le rege­ne­ra­bi­le, cât şi cele nere­ge­ne­ra­bi­le din întrea­ga lume.

Cites­te mai mult: adev.ro/ppojw1


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele