Române, să nu-ţi fie ruşine în faţa nimănui, pentru că tu nu eşti dator cu nimic, nimănui!

1
819

Tu, româ­ne! Nu-ţi mai urî țara, apără‑i nume­le şi spu­ne-le stră­i­ni­lor că ”român nu înseam­nă hoţ de buzu­na­re, nici mane­list, nici cel ce spar­ge seminţe în colţul blo­cu­lui, fără să aibă vre­un căpă­tâi pe lumea asta, nici cei cu cea­fa în patru stra­turi, care-şi atâr­nă la gât lanţuri groa­se din aur şi nici feme­ia cu fus­te înflo­ra­te, care stă cu mâna întin­să pe bule­var­de­le capi­ta­le­lor euro­pe­ne”!

Spu­ne-le tutu­ror, că român şi autoh­ton înseam­nă Şte­fan cel Mare, pavă­za cre­ş­ti­ni­tă­ţii împo­tri­va tăvă­lu­gu­lui oto­man, înseam­nă Henri Coan­dă şi Aurel Vlai­cu, înseam­nă Dro­mi­he­te şi lecţia de mora­lă dată lui Lisi­mah, înseam­nă Emi­ne­scu, înseam­nă gim­nas­te­le noas­tre de aur şi olim­pi­cii noş­tri care domi­nă con­cur­su­ri­le inter­na­ţio­na­le, de dece­nii întregi.

Român este buni­cul tău ce a lup­tat până în munţii Tatra şi la Cotul Donu­lui, iar român­că, înseam­nă buni­ca ta ce a rămas să‑l aştep­te, cres­cân­du-şi prun­cii să fie oameni, nu cerşe­tori.

Spu­ne-le copi­i­lor tăi că super-ero­ii noş­tri nu sunt Bat­man şi Super­man, ci Gre­u­cea­nu, Făt-Fru­mos, Sfar­mă-Pia­tră, Seti­lă şi Pără­si­lă, Lăţ-Lun­gi­lă şi că fru­moa­sa noas­tră din legen­de nu este Catwo­man, ci Ilea­na Cosân­zea­na. Ai noş­tri super-eroi nu au 50 de ani, ci vâr­ste mile­na­re, apa­rţin aces­tui plai din vre­muri ce se pierd în negu­ra isto­ri­ei.

Spu­ne-le stră­i­ni­lor că sun­tem neam vechi, că Euro­pa a învă­ţat să cul­ti­ve pămân­tul de la cei ce-şi odih­nesc de mii de ani oase­le în țărâ­na asta şi că am înro­șit Dună­rea de sân­ge, apă­rân­du-le şi lor lini­ş­tea.

Nea­mul tău nu a avut lini­ş­te să con­stru­ias­că cate­dra­le măreţe, pen­tru că a stat mereu cu o mână pe plug şi cu una pe sabie. 

Nea­mul tau nu a sub­ju­gat şi nu a exploa­tat nici­o­da­tă pe alţii şi de-asta ora­şe­le lui nu sunt la fel de boga­te, pen­tru a fi admi­ra­te de turi­şti, pre­cum Lon­dra, Paris, Roma sau Madrid.

Nu avem Notre Dame, dar avem Voro­neţ, nu avem Water­loo, dar avem Podul Îna­lt, Mără­şeşti şi Posa­da, nu avem Tur­nul Eiffel, dar avem Babe­le şi Sfin­xul, nu avem Rivie­ra Fran­ce­ză, dar avem Del­ta Dună­rii şi nu avem o Sta­tu­ie a Liber­tă­ţii, dar avem un Gân­di­tor de la Haman­gia. 

Să nu-ţi fie ruşi­ne în faţa nimă­nui, pen­tru că tu nu eşti dator cu nimic, nimă­nui!


Man­ga­lia News, 21.04.2019. (sur­sa: Ioni­că Rădoi, Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Sun­tem datori numai Bunu­lui Dum­ne­zeu. El ne‑a ținut și ne tine încă, cu cre­din­ța noas­tră, cu sme­re­nia noas­tră, cu spe­ran­ța noas­tră. Nu sun­tem lași, dar nu mai vrem să murim pen­tru o dife­ren­ță de patru voturi, pen­tru șap­te mili­oa­ne de voturi neva­li­da­te, pen­tru voturi favo­ra­bi­le din „dias­po­ră”…

Leave a Reply