Rezultatul licitaţiei pentru corvetele Forţelor Navale, în două-trei săptămâni. Se anunţă câştigătorul sau se anulează procedura. Ce nave pot câştiga [VIDEO]

0
736

Minis­te­rul Apă­ră­rii nu a luat încă o deci­zie pri­vind achi­zi­ţia celor patru cor­ve­te mul­ti­fun­cţio­na­le, dar aceas­ta ar putea veni în două-trei săp­tămâni. Deci­zia ar putea fi atât de anu­nţa­re a unui câş­ti­gă­tor, cât şi de anu­la­re a pro­ce­du­rii, a anu­nţat Gebriel Leş.

Pro­ce­du­ra de achi­zi­ţie a fost sus­pen­da­tă în luna ianu­a­rie după ce minis­te­rul a for­mu­lat o plân­ge­re pena­lă. Con­cret, depar­ta­men­tul pen­tru Arma­men­te a sesi­zat Par­che­tul Mili­tar de pe lân­gă Cur­tea Mili­ta­ră de Apel, în teme­iul “unor sus­pi­ciuni rezo­na­bi­le pri­vind deru­la­rea în depli­nă lega­li­ta­te a pro­ce­du­rii, de natu­ră să afec­te­ze rea­li­za­rea inte­re­su­lui naţio­nal de secu­ri­ta­te în ceea ce pri­veş­te Pro­gra­mul de înzes­tra­re esenţi­al Cor­ve­tă mul­ti­fun­cţio­na­lă”

La vre­mea res­pec­ti­vă, anu­nţul făcut de MApN nu a rămas fără eco­uri. Ana­li­ş­tii mili­tari con­sul­ta­ţi de “Adevărul”consideră că cei de la guver­na­re au mana­ge­ri­at foar­te prost pro­ce­sul de deru­la­re a aces­tui pro­gram major de înzes­tra­re. “Mai grav este că acest lucru s‑a supra­pus cu inte­re­se­le mare­lui ina­mic de la Răsă­rit. Rusia nu doreş­te să fim o pute­re mili­ta­ră în zonă. Într-un fel sau altul, dorinţa Mosco­vei s‑a înde­pli­nit”, spu­ne ana­lis­tul mili­tar Aurel Caza­cu.

Ana­lis­tul mai cre­de că Rusia duce în zonă un soi de răz­boi hibrid care este numai o altă faţă a ade­vă­ra­tu­lui răz­boi eco­no­mic care are ca miză pia­ţa gaze­lor natu­ra­le. „Ei sunt vizi­bil deran­ja­ţi de fap­tul că, în câţi­va ani, Româ­nia va înce­pe să exploa­te­ze gaze­le din Marea Nea­gră. Cel mai pro­ba­bil, acest lucru va deze­chi­li­bra pia­ţa gaze­lor din zonă, domi­na­tă acum de fur­ni­zo­rii ruşi. Din aceas­tă cau­ză, Mosco­va face totul pen­tru a blo­ca pro­iec­te­le Româ­ni­ei. Ori­cum, ast­fel de scan­da­luri sub­mi­nea­ză inte­re­sul de secu­ri­ta­te al Româ­ni­ei. Din păca­te, nu se înţe­le­ge că sun­tem într‑o sta­re de nece­si­ta­te”, sub­li­ni­a­ză exper­tul mili­tar.

Jocuri peri­cu­loa­se

Cites­te mai mult: adev.ro/pq5sf5


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply