Prioritățile Orașului Tău — Rezultate Campanie de Consultare a Cetățenilor. Vezi ordinea proiectelor votate

0
452

Pri­o­ri­tă­ți­le Ora­șu­lui Tău — Rezul­ta­te Cam­pa­nie de Con­sul­ta­re a Cetă­țe­ni­lor. Ordi­nea pro­iec­te­lor vota­te pen­tru zona urba­nă func­țio­na­lă a fie­că­rei reșe­din­țe de județ din Româ­nia, pre­cum și har­ta cu răs­pun­su­ri­le la nivel națio­nal. De ase­me­nea, arhi­va­te la lin­kul urmă­tor găsiți ima­gini cu pri­me­le 3 pro­iec­te vota­te pen­tru fie­ca­re reșe­din­ță de județ, pre­cum și har­ta pro­iec­te­lor în ordi­nea vota­tă de către cetă­țeni, pe toa­te le găsiți aici: https://we.tl/t‑lA7politve

Spe­răm să găsiți de inte­res aces­te rezul­ta­te, iar pri­o­ri­ti­za­rea pro­iec­te­lor vota­te de către cetă­țeni să fie uti­lă pen­tru dezvol­ta­rea eco­no­mi­că a Româ­ni­ei.

Pri­o­ri­tă­ți­le zonei urba­ne Con­stan­ța:
  1. Con­struc­ția Spi­ta­lu­lui Regio­nal de Urgen­ță Con­stan­ța,
  2. Dezvol­ta­rea Por­tu­lui Con­stan­ța,
  3. Extin­de­rea și moder­ni­za­rea Aero­por­tu­lui Inter­națio­nal “Miha­il Kogăl­ni­cea­nu”,
  4. Extin­de­rea pla­je­lor și con­so­li­da­rea fale­ze­lor,
  5. Dru­mul TransRe­gio “Marea Nea­gră” (Con­stan­ța — Vama Veche),
  6. Rivie­ra Tomis,
  7. Vite­ză spo­ri­tă de cir­cu­la­ție calea fera­tă Con­stan­ța — Bucu­rești,
  8. Dru­mul TransRe­gio “Alter­na­ti­va Techir­ghi­ol”,
  9. Ame­na­ja­rea por­tu­lui de agre­ment Dia­mant,
10. Moder­ni­za­rea eclu­ze­lor de pe Cana­lul Dună­re — Marea Nea­gră și Poar­ta Albă — Midia Năvo­dari.

Har­ta națio­na­lă a pro­iec­te­lor, în ordi­nea vota­tă de către cetă­țeni: https://we.tl/t‑lA7politve

DOCUMENT: Rezul­ta­te natio­na­le Cam­pa­nie Eu POT


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 6 apri­lie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele