Primăria Municipiului Mangalia ANGAJEAZĂ. Vezi ce funcţii publice sunt vacante

0
894

Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs prin recru­ta­re, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le H.G. nr. 611/2008 şi H.G. nr. 761/2017, în data de Marți, 14.05.2019, ora 10:00 – pro­ba scri­să şi în data de Joi, 16.05.2019, ora 10:00 – inter­vi­ul, la sedi­ul insti­tu­ţi­ei din Şos. Con­stanţei nr. 13, pen­tru ocu­pa­rea urmă­toa­re­lor fun­cţii publi­ce de exe­cu­ţie vacan­te:

1) con­si­li­er cla­sa I grad pro­fe­sio­nal supe­ri­or – Com­par­ti­men­tul Evi­denţă şi Pla­tă, Bene­fi­cii de Asis­tenţă Soci­a­lă;

2) con­si­li­er cla­sa I grad pro­fe­sio­nal prin­ci­pal – Com­par­ti­men­tul Moni­to­ri­za­re, Ana­li­ză Sta­tis­ti­că, Indi­ca­tori Asis­tenţă Soci­a­lă şi Inclu­ziu­ne Soci­a­lă;

3) 2 pos­turi de con­si­li­er cla­sa I grad pro­fe­sio­nal debu­tant – Com­par­ti­men­tul Ser­vi­cii Soci­a­le şi Aju­toa­re Per­soa­ne Vâr­st­ni­ce;

4) con­si­li­er cla­sa I grad pro­fe­sio­nal debu­tant – Com­par­ti­men­tul Moni­to­ri­za­re, Ana­li­ză Sta­tis­ti­că, Indi­ca­tori Asis­tenţă Soci­a­lă şi Inclu­ziu­ne Soci­a­lă;

5) refe­rent  cla­sa III grad pro­fe­sio­nal debu­tant – Com­par­ti­men­tul Ser­vi­cii Soci­a­le şi Aju­toa­re Per­soa­ne Vâr­st­ni­ce;

6) refe­rent de spe­cia­li­ta­te cla­sa II grad pro­fe­sio­nal supe­ri­or – Com­par­ti­men­tul Situ­a­ţii de Urgenţă, Pro­te­cţie Civi­lă şi S.S.M.

Con­di­ţii spe­ci­fi­ce de par­ti­ci­pa­re la con­curs:

1) con­si­li­er cla­sa I grad pro­fe­sio­nal supe­ri­or – Com­par­ti­men­tul Evi­denţă şi Pla­tă, Bene­fi­cii de Asis­tenţă Soci­a­lă:

– stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă absol­vi­te cu diplo­mă, res­pec­tiv stu­dii supe­ri­oa­re de lun­gă dura­tă, absol­vi­te cu diplo­mă de licenţă sau echi­va­len­tă în dome­ni­ul şti­inţe­lor soci­a­le, eco­no­mi­ce sau juri­di­ce;

–  vechi­mea în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor mini­mum 7 ani.

2) con­si­li­er cla­sa I grad pro­fe­sio­nal prin­ci­pal – Com­par­ti­men­tul Moni­to­ri­za­re, Ana­li­ză Sta­tis­ti­că, Indi­ca­tori Asis­tenţă Soci­a­lă şi Inclu­ziu­ne Soci­a­lă:

– stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă absol­vi­te cu diplo­mă, res­pec­tiv stu­dii supe­ri­oa­re de lun­gă dura­tă, absol­vi­te cu diplo­mă de licenţă sau echi­va­len­tă în dome­ni­ul şti­inţe­lor soci­a­le, eco­no­mi­ce sau juri­di­ce;

–  vechi­mea în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor mini­mum 5 ani.

3) con­si­li­er cla­sa I grad pro­fe­sio­nal debu­tant – Com­par­ti­men­tul Ser­vi­cii Soci­a­le şi Aju­toa­re Per­soa­ne Vâr­st­ni­ce:

– stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă absol­vi­te cu diplo­mă, res­pec­tiv stu­dii supe­ri­oa­re de lun­gă dura­tă, absol­vi­te cu diplo­mă de licenţă sau echi­va­len­tă în dome­ni­ul şti­inţe­lor soci­a­le, eco­no­mi­ce sau juri­di­ce;

–  vechi­mea în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor – nu este cazul.

4) con­si­li­er cla­sa I grad pro­fe­sio­nal debu­tant – Com­par­ti­men­tul Moni­to­ri­za­re, Ana­li­ză Sta­tis­ti­că, Indi­ca­tori Asis­tenţă Soci­a­lă şi Inclu­ziu­ne Soci­a­lă:

– stu­dii uni­ver­si­ta­re de licenţă absol­vi­te cu diplo­mă, res­pec­tiv stu­dii supe­ri­oa­re de lun­gă dura­tă, absol­vi­te cu diplo­mă de licenţă sau echi­va­len­tă în dome­ni­ul şti­inţe­lor soci­a­le, eco­no­mi­ce sau juri­di­ce;

–  vechi­mea în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor – nu este cazul.

5) refe­rent  cla­sa III grad pro­fe­sio­nal debu­tant – Com­par­ti­men­tul Ser­vi­cii Soci­a­le şi Aju­toa­re Per­soa­ne Vâr­st­ni­ce:

– stu­dii medii absol­vi­te cu diplo­mă de baca­la­u­re­at;

–  vechi­mea în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor – nu este cazul.

6) refe­rent de spe­cia­li­ta­te cla­sa II grad pro­fe­sio­nal supe­ri­or – Com­par­ti­men­tul Situ­a­ţii de Urgenţă, Pro­te­cţie Civi­lă şi S.S.M.:

– stu­dii supe­ri­oa­re de scur­tă dura­tă absol­vi­te cu diplo­mă;

– vechi­mea în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor mini­mum 7 ani.

Dosa­re­le de înscri­e­re la con­curs se pot depu­ne în peri­oa­da 12.04.2019 – 02.05.2019, la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia din Şos. Con­stanţei nr. 13, Ser­vi­ci­ul Resur­se Uma­ne, Sala­ri­za­re, tele­fon: 0241/751060, int. 214, fax: 0241/755606, e‑mail: [email protected]şi tre­bu­ie să conţi­nă urmă­toa­re­le docu­men­te:

a) for­mu­la­rul de înscri­e­re;

b) cur­ri­cu­lum vitae, mode­lul comun euro­pean;

c) copia actu­lui de iden­ti­ta­te;

d)copii ale diplo­me­lor de stu­dii, cer­ti­fi­ca­te­lor şi altor docu­men­te care ates­tă efec­tu­a­rea unor spe­cia­li­zări şi per­fe­cţio­nări;

e) copia car­ne­tu­lui de mun­că şi după caz, a ade­ve­rinţei eli­be­ra­te de anga­ja­tor pen­tru peri­oa­da lucra­tă, care să ates­te vechi­mea în mun­că şi, după caz, în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor nece­sa­re ocu­pă­rii fun­cţi­ei publi­ce;

f) copia ade­ve­rinţei care ates­tă sta­rea de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re, eli­be­ra­tă cu cel mult 6 luni ante­ri­or deru­lă­rii con­cur­su­lui de către medi­cul de fami­lie al can­di­da­tu­lui;

g) cazi­e­rul judi­ci­ar;

h) decla­ra­ţia pe pro­pria răs­pun­de­re sau ade­ve­rinţa care să ates­te cali­ta­tea sau lip­sa cali­tă­ţii de lucră­tor al Secu­ri­tă­ţii sau cola­bo­ra­tor al aces­te­ia.

Copi­i­le acte­lor din dosa­rul de con­curs se pre­zin­tă însoţi­te de docu­men­te­le ori­gi­na­le, care se cer­ti­fi­că pen­tru con­for­mi­ta­tea cu ori­gi­na­lul de către secre­ta­ri­a­tul comi­si­ei de con­curs, sau în copii lega­li­za­te.

Model-ade­ve­rin­ta

Atri­bu­tii-14 05 2019–16 05 2019

Bibli­o­gra­fii-con­curs

Declaratie-pe-propria-raspundere-cf-OUG-24–2008

For­mu­lar-con­curs


Man­ga­lia News, 18.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele