Povestea Gustului, cu Picurarlu din Stejaru. Brânza de capră a picurarlui Nicolae Migit, produs atestat tradițional

0
743
Booking.com

Vineri, 12 apri­lie 2019, de la ora 13.00, în sala de eve­ni­men­te Sky View, etaj 14, hotel Parc, Mama­ia se va des­fă­șu­ra un eve­ni­ment ine­dit, o expe­rien­ță dobro­gea­nă auten­ti­că, “veni­rea satu­lui la oraș”, sau lan­sa­rea unui pro­dus ates­tat tra­di­țio­nal, brân­za de capre de la Ste­ja­ru.

Brân­za de capră va fi înso­ți­tă de pâi­nea de casa plă­mă­di­tă de Oti­lia Dra­go­mir, în mica ei bru­tă­rie de la „Poftă de pâi­ne”, dul­cea­ță de tran­da­firi făcu­tă de fami­lia Gigi și Miha­e­la Dum­bra­vă, țărani dobro­geni care dețin întin­sa cul­tu­ră de tran­da­firi de la Coba­din și vinu­ri­le ale­se dobro­ge­ne din Cra­ma Haman­gia, pre­zen­ta­te de Alex Petres­cu. La eve­ni­ment va fi pre­zent și Ansam­blul de Dan­suri Tra­di­țio­na­le Armâ­nești „Van­ghi­li­zmo”, de la Miha­il Kogăl­ni­cea­nu.

În Dobro­gea de Nord, la aproa­pe 90 km de Con­stan­ța și la apro­xi­ma­tiv 60 km de Tul­cea, se află satul Ste­ja­ru, locul în care tră­ieș­te o comu­ni­ta­te de aro­mâni, prin­tre care se află și fami­lia picu­rar­lui Nico­lae Migit (picu­rar înseam­nă păs­tor sau cio­ban, cuvânt ase­mă­nă­tor cu arhai­cul păcu­rar).

Așa cum dese­ori poves­teș­te, Picu­rar­lu Nico­lae din satul Ste­ja­ru, numit cân­d­va Eschi­ba­ba, este cio­ban din tată în fiu, iar îna­in­ta­șii săi, aro­mâni bij­du­ve­ni, cu tur­me de oi și mulți cai, au tre­cut prin  Cadri­la­ter, ajun­gând  apoi pe aces­te melea­guri.

Astăzi Picu­rar­lu din Ste­ja­ru creș­te pes­te 120 de căpri­țe din al căror lap­te, cunos­cut pen­tru cali­tă­ți­le sale nutri­ti­ve și cura­ti­ve a ieșit și  brân­za albă și savu­roa­să ates­ta­tă ca pro­dus tra­di­tio­nal.

Picu­rar­lu din Ste­ja­ru, pe nume­le său Nico­lae Migit spu­ne că: “De ani buni mă ocup de păs­to­ri­tul capre­lor, mun­ceșc din zori până‑n noap­te, iar ceea ce mă ține sănă­tos este lap­te­le de capră proas­păt băut sea­ra și zerul pe care îl beau de dimi­nea­ță, ade­vă­ra­te medi­ca­men­te”.

Fii­ca Picu­rar­lui din Ste­ja­ru, Mira­be­la Bur­ri­ch­ter Migit nu înce­tea­ză să îşi sur­prin­dă părinţii, ea fiind cea care i‑a intro­dus acum aproa­pe trei ani pe plat­for­ma on line Țăra­nii Dobro­geni, în Aso­ci­a­ția Țăra­nii Dobro­geni, dato­ri­tă căro­ra au cres­cut impre­sio­nant vân­ză­ri­le pro­du­se­lor din gos­po­dă­rie, urmând ade­ra­rea la Ino­mar Clus­ter, unde a bene­fi­ci­at de con­sul­tan­ță pen­tru ates­ta­rea pro­du­su­lui tra­di­tio­nal și par­ti­ci­pa­rea la pro­iec­tul “Expe­rien­țe Dobro­ge­ne”.

Mira­be­la Bur­ri­ch­ter Migit afir­mă că: „A fi țăran nu e o ruși­ne, din con­tră, con­cen­trea­ză ome­nie, sâr­gu­in­ță, natu­ra­le­țe și mul­te valori de care „ora­șul” a uitat. Noi sun­tem o  fami­lie de români dar de ori­gi­ne aro­mâ­nă și îmbi­năm cu mân­drie tra­di­ți­i­le. În gos­po­dă­ria noas­tră pro­du­cem bună­tăți nenu­mă­ra­te, de la capre­le noas­tre, lap­te, iaurt și felu­ri­te brân­ze­turi, Sun­tem mân­dri că am reu­șit să ates­tam brân­za ca pro­dus tra­di­tio­nal, făcu­tă de parin­ții mei în mica noas­tră gos­po­dă­rie. În felul nos­tru adu­cem un regal Dobro­gei și mul­țu­mi­ri tutu­ror ace­lo­ra care au fost și sunt în con­ti­nu­a­re ală­tu­ri de noi.”

Ioa­na Moro­șa­nu, ini­ția­toa­rea plat­for­mei on line Țăra­nii Dobro­geni își amin­teș­te că: “Pe fami­lia Migit am gasit‑o în ini­ma Dobro­gei, într-un sat unde nici sem­na­lul celu­la­re­lor nu ajun­ge, la Ste­ja­ru de Tul­cea. Știu că le‑a fost foar­te greu până a apă­rut gru­pul nos­tru, Țăra­nii Dobro­geni unde au reu­șit să câști­ge încre­de­rea oame­ni­lor prin mun­ca depu­să și pro­du­se­le remar­ca­bi­le prin gust și cali­ta­te. Mi‑a plă­cut cură­țe­nia de la mica lor fer­ma, mi‑a plă­cut opti­mis­mul lor și dorin­ța de se face cunos­cuți și a ara­ta lumii ca sunt oameni mun­ci­tori și cin­stiți. Din par­tea mea pri­mesc sin­ce­re feli­ci­tări pen­tru că au reu­șit să ates­te­ze un pro­dus tra­di­tio­nal, iar cine încă nu le‑a degus­tat bună­tă­ți­le nu știe ce a pier­dut”.

Bogdan Oan­cea, direc­tor gene­ral al Fede­ra­ți­ei Națio­na­le a Pro­du­că­to­ri­lor de Pro­du­se Tra­di­țio­na­le din Româ­nia și repre­zen­tant Ino­mar Clus­ter con­si­de­ră că: “Este o vic­to­rie pen­tru Dobro­gea să aibă ates­ta­tă tra­di­tio­nal pri­mul fel de brân­ză din regiu­ne. Sunt ono­rat că, în cali­ta­te de con­sul­tant, am reu­șit ală­tu­ri de fami­lia Migit să con­tri­bu­im la pro­mo­va­rea regiu­nii prin ates­ta­rea aces­tui tip de brân­ză de capră ca și pro­dus tra­di­tio­nal”.

Lau­ra Stroe, pre­șe­din­te Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Wild Art și unul din­tre ini­ția­to­rii pro­iec­tu­lui “Expe­rien­țe Dobro­ge­ne” cre­de cu tărie că: “Dobro­gea este, fără îndo­ia­lă, un ţinut cap­ti­vant al diver­si­tă­ţii, plin de poveşti, tra­di­ţii şi expe­rienţe ine­di­te și pito­reşti. O poves­te de suc­ces o ofe­ră şi Picu­rar­lu din Ste­ja­ru, pe nume­le său Nico­lae Migit, ală­tu­ri de soția sa, Ele­na Migit și fii­ca lor, Mira­be­la Bur­ri­ch­ter Migit.

Prin pro­iec­tul “Expe­rien­țe Dobro­ge­ne”, sus­ți­nem acest demers de ates­ta­re ca pro­dus tra­di­tio­nal, a unui fel de brân­ză de capre uni­că în felul său, de valo­ri­fi­ca­re a tra­di­ți­i­lor și pro­du­se­lor loca­le, pro­mo­vând oameni și locuri, povești și buca­te. Armâ­na, fata cu capre, Mira­be­la, fii­ca Picu­rar­lui din Ste­ja­ru, pro­mo­vea­ză cu mân­drie tra­di­ţi­i­le armâ­neşti şi româ­neşti, aces­tea reflec­tân­du-se şi în pro­du­se­le pe care ea şi părinţii săi le pre­gă­tesc în gos­po­dă­ria lor”.

Stă­ni­că Ena­che, pre­șe­din­te Ino­mar Clus­ter, unul din­tre ini­ția­to­rii pro­iec­tu­lui “Expe­rien­țe Dobro­ge­ne” con­chi­de: “Nu am gasit in isto­ria Dobro­gei o peri­oa­da mai favo­ra­bi­lă adu­ce­rii în aten­ția publi­cu­lui larg dar tot­o­da­tă și în memo­ria comu­ni­tă­ții loca­le, valo­ri­le atât de spe­ci­fi­ce și uni­ce Dobro­gei. Insis­tăm noi la “Expe­rien­țe Dobro­ge­ne” să nu “divi­zăm” Dobro­gea. Segre­ga­rea geo­gra­fi­că poa­te con­du­ce direct spre idei radi­ca­le și une­ori, Doam­ne fereș­te, spre extre­mism. Ori noi dobro­ge­nii res­pi­ram de 100 de ani aerul mereu proas­păt al con­flu­en­ței și armo­ni­ei celor 15 etnii, fie­ca­re cu men­ta­lul ei cul­tu­ral, cu tră­să­tu­ri­le ei gas­tro­no­mi­ce defi­ni­to­rii, cu pre­o­cu­pa­ri­le ei de rea­fir­ma­re a iden­ti­ta­ții și mân­dri­ei de a un alt­fel de român! De a fi Dobro­gean!

Iar vineri 12 apri­lie, adu­cem la Sky Bar-ul de la eta­jul 14 al hote­lu­lui Parc din Mama­ia, încă oda­tă, dova­da fap­tu­lui că Dobro­gea are șan­sa con­so­li­dă­rii diver­si­tă­ții, uni­ci­tă­ții și uni­tă­ții celor două jude­țe — Tul­cea și Con­stan­ța. Venim cu un pro­dus unic prin gust, prin com­po­zi­tie, prin isto­ria fami­li­ei care‑l pre­pa­ră, prin sim­pli­ta­tea și bunul simț al Picu­rar­lui de la Ste­ja­ru (Tul­cea) care dis­tri­bu­ie pro­du­se proas­pe­te și gus­to­a­se de mai bine de trei ani pe pia­ța con­stan­țea­nă cu aju­to­rul comu­ni­tă­ții Țăra­ni­lor Dobro­geni și care cu spri­ji­nul Aso­ci­a­ți­ei Ino­mar Clus­ter a reu­șit ceea ce mulți încă visea­ză…

Să obți­nă ates­ta­tul de pro­dus tra­di­țio­nal cer­ti­fi­cat, pen­tru Brân­za de Capră de la Ste­ja­ru. Mai mult decât atât, con­fir­mând con­vin­ge­rea noas­tră că Dobro­gea înseam­nă “Nord” și “Sud” impre­u­na, brân­za de capră de la Ste­ja­ru este deja ingre­dient în pâi­nea cu brân­ză de la “Pofta de Pâi­ne”, o bru­tă­rie care face pâi­ne tra­di­țio­na­lă, una din poveș­ti­le de suc­ces de la “Expe­rien­țe Dobro­ge­ne”, de care ați auzit deja și des­pre care sigur vom mai vor­bi.

Vom pre­zen­ta de ase­me­nea în pre­mie­ră și spe­răm să rămâ­nem conec­tați pen­tru pro­iec­te vii­toa­re, dul­cea­ța  de tran­da­firi din pepi­nie­ra fami­li­ei Dum­bra­vă de la Coba­din și vinuri asor­ta­te adu­se de Alex Petres­cu de la Cra­ma Haman­gia, de lân­gă Baia.

Cum să îți mai vină să separi Tul­cea de Con­stan­ța, armâ­nul de grec, lipo­vea­nul de tătar, sau Marea de Del­tă!”

UPDATE — Citiți și: CONSTANȚA/FOTO: ‚‚Brân­za de capră de la Ste­ja­ru’’, pri­mul pro­dus dobro­gean ates­tat tra­di­țio­nal, din cate­go­ria lac­ta­te, a fost lan­sat, astăzi


Man­ga­lia News, 11.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele