Ordinea pe buletinele de vot pentru Europarlamentare, stabilită de BEC

0
538

Prin tra­ge­re la sorți, Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral a sta­bi­lit ordi­nea pe bule­ti­ne­le de vot la ale­ge­ri­le pen­tru mem­brii din Româ­nia în Par­la­men­tul Euro­pean, din anul 2019. Iată care este aceas­ta:

Ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re încep să intre în linie dreap­tă, după ce repre­zen­tan­ții Biro­u­lui Elec­to­ral Cen­tral au sta­bi­lit for­ma­țiu­ni­le poli­ti­ce, uniu­ni­le și ali­an­țe­le, dar și can­di­da­ții inde­pen­denți care întru­nesc con­di­ți­i­le legii pen­tru a par­ti­ci­pa la scru­ti­nul ce va avea loc la data de 26 mai.

Ini­țial, pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re din Româ­nia își depu­se­se­ră can­di­da­tu­ri­le 23 de par­ti­de și șap­te inde­pen­denți, însă după ana­li­za­rea dosa­re­lor, au mai rămas în cur­sa elec­to­ra­lă 13 for­ma­țiuni poli­ti­ce și trei can­di­dați inde­pen­denți.

Ulte­ri­or, ieri, Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral (BEC) a decis, prin tra­ge­re la sorţi, ordi­nea pe bule­ti­ne­le de vot. Drept urma­re, PSD, „Ali­anţa 2020 USR Plus“ și Pro Româ­nia se află pe pri­me­le trei pozi­ţii. La pozi­ția a 4‑a se va afla Uniu­nea Demo­cra­tă Maghia­ră din Româ­nia, urma­tă de Par­ti­dul Naţio­nal Libe­ral, Par­ti­dul Ali­anţa Libe­ra­li­lor şi Demo­cra­ţi­lor — ALDE, Par­ti­dul PRODEMO, Par­ti­dul Miş­ca­rea Popu­la­ră, Par­ti­dul Soci­a­list Român, Par­ti­dul Soci­al Demo­crat Inde­pen­dent, Par­ti­dul Româ­nia Uni­tă, Uniu­nea Naţio­na­lă pen­tru Pro­gre­sul Româ­ni­ei, Blo­cul Uni­tă­ţii Naţio­na­le BUN. Ulti­me­le trei locuri sunt ocu­pa­te, în ordi­ne, de Gre­go­ri­a­na Car­men Tudo­ran, Geor­ge Nico­lae Simion și Peter Cos­tea.

În altă ordi­ne de idei, cam­pa­nia elec­to­ra­lă pen­tru ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re înce­pe în 27 apri­lie şi se înche­ie pe 25 mai, la ora 7.00. (cugetliber.ro).


Man­ga­lia News, Vineri, 19.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele