ONOR, VETERANILOR DE RĂZBOI! [Foto/VIDEO]

0
777

Cin­sti­rea vete­ra­ni­lor de răz­boi tre­bu­ie să fie, în per­ma­nen­ță, unul din­tre acte­le de reme­mo­ra­re și pre­țu­i­re pen­tru cei care au avut noro­cul de a se putea întoar­ce vii, inva­lizi, răniți sau nevă­tă­mați în sânul fami­li­i­lor, greu încer­ca­te, ele înse­le, de vitre­gia vre­mu­ri­lor.

Cre­dem că este de dato­ria noas­tră, a fie­că­ru­ia în par­te, „să scoa­tem lumii, la vede­re”, de sub col­țul covo­ru­lui, mul­te aspec­te ale Isto­ri­ei noas­tre, căci, așa cum afir­ma cro­ni­ca­rul mol­do­vean Miron Cos­tin, „a le lăsa iarăși nescri­se, este ini­mii dure­re”. CINSTIRE ȘI RECUNOȘTINȚĂ VEȘNICĂ, VETERANILOR DE RĂZBOI! (prof. Emil-Cor­ne­liu Ninu).

* * *

ONOR, VETERANILOR DE RĂZBOI!

de col. ® Ale­cu Cru­du,
pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Națio­na­le a Vete­ra­ni­lor de Răz­boi Man­ga­lia.

Prin „Hotă­rârea Guver­nu­lui” nr. 1222 din 10 octom­brie 2007 și prin „Legea 303” din 13 noiem­brie 2007, a fost rein­sti­tu­i­tă, după 1989, „Ziua Vete­ra­ni­lor de Răz­boi”, săr­bă­to­ri­tă pe 29 apri­lie, în fie­ca­re an, „în semn de recu­noaș­te­re a meri­te­lor vete­ra­ni­lor de răz­boi pe câm­pu­ri­le de lup­tă, pen­tru apă­ra­rea inde­pen­den­ței, suve­ra­ni­tă­ții, inte­gra­li­tă­ții teri­to­ri­a­le și a inte­re­se­lor Româ­ni­ei.”

Data de 29 apri­lie este strâns lega­tă de „Îna­l­tul Decret al Rege­lui Carol I”, din 29 apri­lie 1902, prin care a fost insti­tu­it titlul de „VETERAN DE RĂZBOI”, la a 25‑a ani­ver­sa­re a mobi­li­ză­rii pen­tru cuce­ri­rea Inde­pen­den­ței de Stat a Româ­ni­ei.

… Cine sunt vete­ra­nii de răz­boi?

Vete­ra­nii de răz­boi sunt româ­nii care mai sunt încă în via­ță, după încleș­ta­rea crân­ce­nă din Cel de-Al Doi­lea Răz­boi Mondi­al.

Vete­ra­nii sunt cei care, la che­ma­rea țării, au lăsat părin­ții, soți­i­le, fra­ții și suro­ri­le în pra­gul casei, plu­gul în bra­z­dă, con­de­iul în birou, cata­lo­gul ele­vi­lor în can­ce­la­ria șco­lii, strun­gul și rabo­te­za în fabri­că și au răs­puns DA, pen­tru Patrie.

Vete­ra­nii sunt cei care, în lup­tă cu duș­ma­nul țării, au stat ade­sea cu moar­tea în față, fără a pune în balan­ță sacri­fi­ci­ul vie­ții lor.

Vete­ra­nii sunt pagini vii din isto­ria țării, unii din­tre ei pur­tând pe cor­pul lor cica­tri­ci­le răma­se, în urma gloan­țe­lor și schi­je­lor pri­mi­te în lup­te­le pen­tru eli­be­ra­rea Arde­a­lu­lui de Nord, răpit prin odi­o­sul Dic­tat de la Vie­na, din 30 august 1940, sau de la eli­be­ra­rea Basa­ra­biei și ținu­tu­lui Her­ței, în anul 1941, sau din lup­te­le duse ală­tu­ri de ali­ați, după 23 August 1944, cul­minând cu Vic­to­ria de la 9 Mai 1945.

Vete­ra­nii sunt ace­ia care, la apu­sul soa­re­lui vie­ții lor, pri­vesc cu încre­de­re vii­to­rul țării, pen­tru că au cre­zut și spe­rat pen­tru un vii­tor mai bun și lumi­nos, mai ales pen­tru gene­ra­ția acti­vă și tână­ră.

Vete­ra­nii sunt părin­ții dum­ne­a­voas­tră și buni­cii copi­i­lor dum­ne­a­voas­tră.

Vete­ra­nii sunt cei de care Țara a avut gri­jă ca, prin„ Legea 44/94”, să li se acor­de niș­te drep­turi, pe care, în regi­mul comu­nist, nu le-au avut, deși aveau titlul de „VETERAN DE REĂZBOI”.

În pre­zent, vete­ra­nii bene­fi­ci­a­ză de o indem­ni­za­ție, în func­ție de dura­ta par­ti­ci­pă­rii pe front și de deco­ra­ți­i­le pri­mi­te, pre­cum și de alte câte­va drep­turi.

Chiar dacă aces­te faci­li­tăți nu sunt satis­fă­că­toa­re, vete­ra­nii nu fac gre­vă, nu sunt cer­șe­tori, păs­trân­du-și, cu onoa­re, cali­ta­tea de vete­ran de răz­boi.

Vete­ra­nii nu doresc să fie invi­di­ați de nimeni, pen­tru că, ori­când, ar schim­ba aces­te drep­turi mate­ri­a­le cu vâr­sta fra­ge­dă a tine­re­ții. 

Ei sunt cei care doresc ca, în Româ­nia, „vete­rani” să nu se mai nas­că.

Cât mai sunt în via­ță, vete­ra­nii de răz­boi pre­tind un sin­gur lucru: Res­pect și Onoa­re din par­tea insti­tu­ți­i­lor sta­tu­lui, cen­tra­le și loca­le, și, în spe­cial, res­pec­ta­rea drep­tu­ri­lor ce li se cuvin, con­form „Legii 44/1994”. 

Cer­ti­fi­ca­tul de naș­te­re al popo­ru­lui român este sem­nat cu sân­ge­le ero­i­lor căzuți la dato­rie, pe câm­pu­ri­le de lup­tă în Cel de-Al Doi­lea Răz­boi Mondi­al, pen­tru apă­ra­rea fiin­ței națio­na­le și a între­gi­rii Patri­ei noas­tre, Româ­nia” – spu­nea Far­caș Ale­xan­dru, pre­șe­din­te­le Fili­a­lei Bra­șov a „Uniu­nii Națio­na­le a Vete­ra­ni­lor de Răz­boi”, cu oca­zia reluă­rii ani­ver­să­rii „Zilei Vete­ra­ni­lor”.

La ceas de săr­bă­toa­re, pri­vim cu res­pect și adu­cem cuve­ni­tul oma­giu nona­ge­na­ri­lor și cen­te­na­ri­lor vete­rani, vădu­ve­lor de răz­boi, inva­li­zi­lor, aces­tor oameni care au supor­tat oro­ri­le răz­bo­i­u­lui, care au sufe­rit și și-au plâns pe cei dragi, cama­razi sau soți, căzuți la dato­rie, pe cei care poar­tă pe trup urme­le aspre ale gloan­țe­lor și schi­je­lor sau ale căror tru­puri au sufe­rit muti­lări nedrep­te!

Pen­tru toți aceștia, se revar­să, din ini­mi­le și con­ști­in­ța noas­tră, o per­ma­nen­tă dra­gos­te fier­bin­te, alea­să pre­țu­i­re și recu­noș­tin­ță.

Este un mare și feri­cit pri­lej să le adre­săm cele mai cal­de și sin­ce­re feli­ci­tări, mul­tă sănă­ta­te și bucu­rii per­so­na­le!

Dragi și bravi vete­rani, fie ca exem­plul de via­ță ostă­șeas­că și vir­tu­te civi­că, pe care ni‑l ofe­riți, să ne călă­u­zeas­că în via­ță, iar ero­ii tre­cuți în eter­ni­ta­te să veghe­ze cu sufle­te­le lor cura­te dru­mul de astăzi al Oști­rii Româ­ni­ei!


Se sting Vete­ra­nii!

Pri­veş­te, copi­le, cum trec vete­ra­nii,
În şiruri tăcu­te, bătrâni lup­tă­tori,
Se duc! Se topesc! Şi-oda­tă cu anii
Dis­par în neant, ano­nimi călă­tori.

Se sting vete­ra­nii, lăsa­ţi în uita­re,
Încet, în tăce­re şi‑n lacri­mi se sting.
Şi nimeni nu‑i plân­ge! Pe nimeni nu doa­re
Că mor vete­ra­nii! Nici ei nu mai plâng!

Priveste‑i! Mai mis­că! Mai sunt înca vii!
Şi-asteap­tă să sune… un ultim atac,
Căci astăzi sunt iara­şi în linia-ntâi
Şi-asteap­tă sem­na­lul! Şi rab­dă! Şi tac!

Priveşte‑i tre­când, resem­na­ţi spre vecie,
Păşind maies­tu­os, ca lumea să ştie
Că n‑au cerşit, nu s‑au plâns, n‑au crâc­nit!
Au lup­tat, au mun­cit, au tăcut… şi-au murit!

De-ai fost gene­ral sau sim­plu sol­dat
Pe front nu con­tea­ză! Nu este o lege
Să-ţi ape­re gra­dul. Eşti doar un băr­bat
În lup­tă cu moar­tea. Şi moar­tea n‑alege!

Din Est până‑n Vest, între­gul pământ
Cu sân­ge­le lor în răz­boi l‑au udat.
Cu tru­puri uita­te sub cruci de mor­mânt
Tot dru­mul Gol­go­tei a fost jalo­nat!

Iar cei ce-au sca­pat de cum­pli­tul infern
La mat­că intorşi au fost aştep­ta­ţi
Potri­vit obi­ce­iu­lui nos­tru etern,
La Aiud, La Sighet, La Piteşti, La Gala­ţi.

De-ace­ea, copi­le, când trec vete­ra­nii,
Cu feţe­le sup­te, ca de sfinţi bizan­tini,
Opreş­te-te‑n loc, căci ei sunt tita­nii
Isto­ri­ei noas­tre! Şi lor să te-nchini!

Sunt can­de­le sfin­te! Cât pâl­pâie încă,
Mai dă-le Ono­ruri! Aceşti oameni triști
Ţi-au clă­dit vii­to­rul în pia­tră şi‑n stân­că
Şi-au murit pen­tru tine, ca tu să exi­şti!

Şi-acu­ma pri­veş­te cum trec vete­ra­nii,
În şiruri tăcu­te, eroi cerşe­tori!
Se duc! Se topesc! Şi-oda­tă cu anii
Dis­par în neant…, inu­tili tre­că­tori!

Col. ® Ghe­or­ghe Lăcă­tu­şu,
Vete­ran de răz­boi. 
(sur­sa: Anghel Geor­gian).

Ulti­mul vete­ran…


Man­ga­lia News, Luni, 29 apri­lie 2019. (sur­sa: facebook.com/emilcorneliu.ninu).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply