O nouă ediție a Concursului interdisciplinar “Let’s Speak… Grammar!”/ „Să vorbim… Gramatică!”, a fost găzduită de Liceul Teoretic ”Callatis” Mangalia

0
680

Con­cur­sul ”Let’s speak… Gram­mar”, edi­ția a IX‑a, coor­do­nat de prof. Gherfi Simo­na și Miha­la­che Iuli­a­na Cori­na, s‑a des­fă­șu­rat la Lice­ul Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia, sâm­bă­tă, 6 apri­lie 2019, cu par­ti­ci­pa­rea a 20 de școli din întreg jude­țul Con­stan­ța. Și anul aces­ta con­cur­sul figu­rea­ză în Calen­da­rul Con­cur­su­ri­lor Șco­la­re Jude­țe­ne, orga­ni­za­te de ISJ Con­stan­ța în anul șco­lar 2018–2019, Dis­ci­pli­na Lim­ba Engle­ză, nr. 5172A/19.10.2018, pozi­ția 6.

La eta­pa jude­țea­nă a con­cur­su­lui au par­ti­ci­pat 260 de elevi ai cla­se­lor V‑VIII, din 20 de școli par­te­ne­re, care s‑au cali­fi­cat în urma par­ti­ci­pă­rii la eta­pa loca­lă, des­fă­șu­ra­tă în fie­ca­re școa­lă par­te­ne­ră, în data de 16 mar­tie.

Șco­li­le afla­te în com­pe­ti­ția ”gra­ma­ti­ca­lă” de lim­ba româ­nă și engle­ză de anul aces­ta sunt Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 24 “Ion Jalea”, Con­stan­ta, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 28 “Dan Bar­bi­li­an” Con­stan­ța, Lice­ul Teo­re­tic Miha­il Kogal­ni­cea­nu, Lice­ul Teo­re­tic Negru Vodă,  Lice­ul Teo­re­tic ”Emil Raco­vi­ță” Techir­ghi­ol, Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Ion Borcea” Agi­gea, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă “Gri­go­re Moi­sil” Năvo­dari, Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Tudor Arghezi” Năvo­dari, Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”A. V. Rădu­les­cu” Mur­fa­tlar, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 1 Amza­cea, Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Mir­cea Eli­a­de” Cer­na­vo­dă, Lice­ul Teo­re­tic „Car­men Syl­va” Efo­rie Sud, Lice­ul Teo­re­tic ”Geor­ge Căli­ne­scu” Con­stanţa, Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Nico­lae Dumi­tres­cu” Cum­pă­na, Lice­ul Teh­no­lo­gic Coge­a­lac, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Cor­bu, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 1 Peci­nea­ga, Școa­la Gim­na­zi­a­lă Nr. 1 Man­ga­lia, Şcoa­la Gim­na­zi­a­lă cu cla­se­le I‑VIII Nr. 3 Man­ga­lia.

Coor­do­na­to­rii con­cur­su­lui, doam­na pro­fe­soa­ră Gherfi Simo­na și doam­na direc­tor Miha­la­che Iuli­a­na Cori­na mul­țu­mesc pen­tru sus­ți­ne­re tutu­ror pro­fe­so­ri­lor impli­cați în echi­pa de orga­ni­za­re, dar și pro­fe­so­ri­lor asis­tenți și eva­lu­a­tori, care au venit în număr foar­te mare și la aceas­tă edi­ție.


Man­ga­lia News, Luni, 8 apri­lie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele