O elevă de 17 ani din Satu Mare a dat #foaiagoală la simulare, dar a scris 6 pagini de nemulțumiri și revendicări. Tânăra este Andy Varga, președinta Consiliului Elevilor Satu Mare

0
767

Mama unei ele­ve a publi­cat pe inter­net lucra­rea fii­cei sale de la simu­la­rea exa­me­nu­lui de Baca­la­u­re­at, pro­ba scri­să de Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă. Pe foa­ie apa­re ștam­pi­la Cole­gi­u­lui Națio­nal Mihai Emi­ne­scu din Satu Mare, iar pagi­ni­le cu nemul­țu­mi­ri­le tine­rei sunt nume­ro­ta­te de la 1 la 6. Inspec­to­ra­tul Șco­lar Satu Mare a publi­cat un comu­ni­cat de pre­să în care pre­ci­zea­ză că ”Au fost sem­na­la­te situ­a­ții în care elevi din jude­țul Satu Mare au refu­zat să răs­pun­dă la cerin­țe­le for­mu­la­te de subiec­te, pre­dând foa­ia goa­lă”.

Lucra­rea publi­ca­tă pe inter­net a fost nota­tă cu nota 1 și apar­ți­ne pre­șe­din­te­lui Con­si­li­u­lui Jude­țean al Ele­vi­lor Satu Mare, Andy Var­ga. Nu este sin­gu­ra din județ care a dat #foa­ia­goa­lă la simu­la­rea de Baca­la­u­re­at. Inspec­to­ra­tul Șco­lar Satu-Mare a publi­cat încă de pe 18 mar­tie, ziua simu­lă­rii la Lim­ba și lite­ra­tu­ra româ­nă, un comu­ni­cat de pre­să în care pre­ci­zea­ză că ”Au fost sem­na­la­te situ­a­ții în care elevi din jude­țul Satu Mare au refu­zat să răs­pun­dă la cerin­țe­le for­mu­la­te de subiec­te, pre­dând foa­ia goa­lă”.

Puteți citi mesa­jul inte­gral scris de ele­vă aici:

Sti­mați pro­fe­sori, pro­ba­bil ați înțe­les deja că aceas­ta nu este o lucra­re ca toa­te cele­lal­te și că am ales să mă ală­tur pro­tes­tu­lui Con­si­li­u­lui Națio­nal al Ele­vi­lor, în loc să rezolv subiec­tul. Ceva îmi spu­ne că aceas­tă lucra­re nu va fi citi­tă până la capăt însă sper să gre­șesc și sper ca cine o va citi să înțe­lea­gă că acest pro­test nu este împo­tri­va simu­lă­ri­lor, sau a pro­fe­so­ri­lor, sau chiar a șco­lii, ci împo­tri­va aces­tui sis­tem de învă­țământ care ne vede pe noi, ele­vii, ca pe niș­te nume­re în sta­tis­ti­ci­le celor de sus.

Toa­tă aceas­tă poves­te cu simu­lă­ri­le nu a fost decât pică­tu­ra care a făcut ca paha­rul să dea pe din afa­ră: elevi, părinți și pro­fe­sori care au ajuns la con­clu­zia că e des­tul și că ar fi cazul ca aces­te expe­ri­men­te făcu­te de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le (M.E.N) să înce­te­ze. Deși este un demers lan­sat de elevi, mulți părinți și pro­fe­sori au decis să ni se ală­tu­re. De ce?  Pen­tru că toa­te aces­te nedrep­tăți se reflec­tă asu­pra tutu­ror: pro­fe­sori pre­sați de timp să-și ter­mi­ne de pre­dat mate­ria și care devin ine­vi­ta­bil mai exi­genți, ele­vii care au de acu­mu­lat un volum mare de infor­ma­ții într-un timp mult prea scurt și care, ori­cum o luam, devi­ne stre­sant și părinți care au aștep­tări de la copi­ii lor, dar care văd o degra­da­re zil­ni­că a aces­to­ra.
 
Men­țio­nez fap­tul că au  exis­tat și exis­tă foar­te mul­te per­soa­ne care nu au înțe­les de fapt acest demers: părinți care au spus că nu este deci­zia ele­vu­lui dacă se pre­dea foa­ia goa­lă sau nu, părinți care își cear­tă copi­ii dacă nu iau note mari în simu­lări și se ală­tu­ră pro­tes­tu­lui sau care îi ame­nin­ță că dacă ei ”vor pre­da foa­ia goa­lă atunci în loc de prânz și cină le va fi ser­vi­tă far­fu­ria goa­lă”. Au exis­tat și părinți, și pro­fe­sori care au con­si­de­rat, deo­po­tri­vă, că a pre­da foa­ia goa­lă la simu­lări înseam­nă să-ți faci rău ție, ca elev, și să îți bați joc de mun­ca ta și a pro­fe­so­ri­lor.
 
Sco­pul aces­tui pro­test nu este să îndem­ne pe elevi să nu învețe sau să își bată joc de simu­lări sau de mun­ca anu­mi­tor per­soa­ne. Sco­pul aces­tui pro­test este de a‑i face pe cei de sus și din jurul nos­tru să înțe­lea­gă că noi, ele­vii, avem o voce, o păre­re, o spe­ran­ță că refor­ma învă­țămân­tu­lui nu se va mai face din pix, cu modi­fi­cări pes­te noap­te, cu schim­ba­rea regu­li­lor jocu­lui în tim­pul jocu­lui și, dacă nu noi, cel puțin gene­ra­ți­i­le vii­toa­re să se bucu­re de un sis­tem edu­ca­țio­nal care să le dezvol­te gân­di­rea cri­ti­că, abi­li­tă­ți­le în diver­se dome­nii, talen­te­le etc.
 
În acest moment, dacă un elev este inte­re­sat de un subiect anu­me, este nevo­it să-și apro­fun­de­ze cunoș­tin­țe­le în afa­ra șco­lii, ba chiar ris­când ca mem­brii șco­lii să cri­ti­ce acti­vi­ta­tea sa.

Ele­vul este bene­fi­ci­a­rul pri­mar al sis­te­mu­lui edu­ca­țio­nal. Aceas­ta este o defi­ni­ție pe lân­gă că are prea mulți trec fără să obser­ve. Avem ele­vii care se lup­tă pen­tru elevi, pen­tru vii­to­rul lor, pen­tru drep­turi și obli­ga­ții, pen­tru res­pec­ta­rea legi­lor. Toți acești elevi au fost cri­ti­cați, jude­cați și chiar batjo­co­riți, inclu­siv de pro­pri­ii lor colegi. De ce? Pen­tru că mereu am spus că în Româ­nia ori­cum nu se res­pec­tă nimic, nu are sens să lup­tăm pen­tru că ori­cum nu le pasă sau ne‑a fost fri­că să des­chi­dem gura pen­tru a nu ne tre­ce prin acea ploa­ie de cri­tici.
 
Ei bine, noi, ca elevi, ne uităm la un vii­tor care încet, încet nu mai exis­tă pen­tru țara noas­tră. Un vii­tor care, dacă nu își va schim­ba direc­ția, va reflec­ta niș­te sta­tis­tici care vor demon­stra că atunci când tre­bu­ia să lup­tăm, noi am spus “lasă, nu te băga tu” sau “lasă că ne des­cur­căm și așa”. Țara asta își pier­de sta­tu­tul de țară demo­cra­ti­că pe zice tre­ce și oda­tă cu asta se duce și tine­re­tul care ar fi putut să schim­be ceva.
 
Aces­tea sunt moti­ve­le pen­tru care noi pro­tes­tăm și încer­căm să‑i facem și pe cei­lalți să înțe­lea­gă că ceea ce facem sau nu facem acum va avea impact pes­te câți­va ani. Fie­ca­re om care se ală­tu­ră într-un fel sau altul aces­tei miș­cări de schim­ba­re va însem­na ceva și se va putea uita bucu­ros la ce s‑a făcut, ști­ind că aju­tat. De ce vrem să schim­băm sis­te­mul de învă­țământ Și am ales să pro­tes­tăm ast­fel?
 
Deo­a­re­ce edu­ca­ția de azi îl for­mea­ză pe omul de mâi­ne, om pe care noi îl numim vii­to­rul țării. Cat des­pre for­ma de pro­test, exact așa cum părin­ții noș­tri ies în stra­dă pen­tru abro­ga­rea ordo­nan­țe­lor de urgen­ță, exact așa și noi am cău­tat o moda­li­ta­te de a ne face auziți, pen­tru că știm că acum argu­men­tul oame­ni­lor mari este că sun­tem minori și că nu putem deci­de sin­guri, dar pes­te câte­va luni sau un an când ter­mi­năm cla­sa a XII‑a se pre­su­pu­ne că sun­tem și noi adulți și putem lua deci­zii fără aju­to­rul lor. Ei bine, eu am decis. Am decis că nu mai vreau să se facă modi­fi­cări în tim­pul anu­lui șco­lar și să mă afec­te­ze, am decis că vreau ca școa­la să-mi dezvol­te mai mult decât com­pe­ti­ti­vi­ta­tea, am decis să pro­tes­tez pen­tru că fie­ca­re om con­tea­ză și am decis că țara asta poa­te avea un vii­tor mai bun dacă lup­tăm pen­tru asta.
 
Rezol­vând un subiect de baca­la­u­re­at am citit un text des­pre liber­ta­tea pre­sei la subiec­tul I B și aveam ca cerin­ță să scriu un text argu­men­ta­tiv în legă­tu­ră cu impor­tan­ța aces­tui subiect în ziua de azi. Tex­tul pe care l‑am citit era pre­lu­at dintr‑o revis­tă, iar acest arti­col avea titlul “Se poa­te și mai rău”. Nu vreau să vor­besc des­pre tot ce con­ți­ne tex­tul, dar ide­ea e că nu vreau ca în Româ­nia să fie mai rău.
 
Avem liber­ta­tea pre­sei, avem liber­ta­tea de expri­ma­re, avem mij­loa­ce prin care putem face schim­bări care par scien­ce-fic­tion acum. Avem oameni des­chiși la min­te, avem oameni care spe­ră, avem un vii­tor.
 
Dacă în toa­te bas­me­le bine­le învin­ge răul, atunci putem încer­ca și noi. Ar fi cazul să nu mai putem spu­ne că “O scri­soa­re pier­du­tă”  de Ion Luca Cara­gi­a­le este o ope­ră care apar­ți­ne genu­lui dra­ma­tic și care des­crie nu doar poli­ti­ca vre­mii ci și pe cea actu­a­lă. Ar fi cazul să demon­străm că nu mai sun­tem pe vre­mea lui Ale­xan­dru Lăpuș­nea­nu și că cei cu defec­te pato­lo­gi­ce nu au ce cău­ta în con­du­ce­rea țării. Avem demo­cra­ție, deci prin­ci­pi­ul ”dacă voi nu mă vreți, eu vă vreu” nu mai este vala­bil.
 
Con­si­der că, deși nu am răs­puns cerin­țe­lor subiec­tu­lui, mi-am demon­strat cunoș­tin­țe­le în ceea ce pri­veș­te gra­ma­ti­ca și orto­gra­fia lim­bii româ­ne. Asta ca să înțe­lea­gă lumea că exis­tă moda­li­tăți de a eva­lua un elev fără să îl faci să uras­că școa­lă, învă­ța­tul, teme­le.
 
Aș mai putea spu­ne mul­te, însă nu știu dacă va citi ori­cum cine­va până aici: des­pre anal­fa­be­tis­mul func­țio­nal, des­pre drep­turi și obli­ga­ții, des­pre dez­in­for­ma­re, des­pre aban­do­nul șco­lar etc.  Vreau totuși să îmi aloc timp pen­tru rezol­va­rea subiec­tu­lui pro­priu-zis dar pe cior­nă. Cum am spus, pro­tes­tul este împo­tri­va sis­te­mu­lui de învă­țământ, nu a simu­lă­ri­lor. Știu că tre­bu­ie eva­lu­a­te cunoș­tin­țe­le și știu că din aceas­tă simu­la­re reie­se unde am avea de lucru, dar știu și că voi avea subiec­te gri­lă la mate­ma­ti­că și s‑a anun­țat abia în data de 14 mar­tie.
 
Tot res­pec­tul pen­tru cine a citit până aici pen­tru că știu Că s‑ar putea numi mun­că de volun­ta­ri­at ce faceți dum­ne­a­voas­tră, domnii pro­fe­sori, atunci când sun­teți nevo­iți a corec­ta lucră­ri­le de la simu­lări (#foa­ia­goa­lă)”.

Mai mult, pe edupedu.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele