Misiunile jandarmilor constănţeni în perioada minivacanţei de 1 Mai

0
352
Booking.com

În peri­oa­da 26 apri­lie — 01 Mai a.c., apro­xi­ma­tiv 150 de jan­darmi vor acţio­na, zil­nic, împre­u­nă cu lucră­tori din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Judeţean Con­stanţa, în sco­pul menţi­ne­rii unui cli­mat de ordi­ne şi sigu­ranţă pen­tru cei care vor ale­ge lito­ra­lul Mării Negre drept des­ti­na­ţie în vede­rea petre­ce­rii peri­oa­dei de mini­va­canţă.

Ast­fel, jan­dar­mii con­stă­nţeni vor exe­cu­ta misiuni ală­tu­ri de poli­ţi­şti, în loca­li­tă­ţi­le Con­stanţa, Năvo­dari, Mama­ia, Efo­rie, Techir­ghi­ol, Cos­ti­neşti, Olimp, Nept­un,  Jupi­ter, Cap Auro­ra, Venus, Saturn, Man­ga­lia, 2 Mai şi Vama Veche.

În ace­ea­şi peri­oa­dă, con­co­mi­tent cu menţi­ne­rea unui cli­mat de ordi­ne şi sigu­ranţă publi­că, pes­te 400 de jan­darmi con­stă­nţeni vor avea în atenţie sigu­ranţa par­ti­ci­panţi­lor la eve­ni­men­te­le ce vor fi orga­ni­za­te în zona de com­pe­tenţă, ast­fel:

  • eve­ni­men­tul muzi­cal Sunwa­ves, în peri­oa­da 25 apri­lie — 01 mai;
  • fes­ti­va­lul gas­tro­no­mic “Du Bonhe­ur”, în peri­oa­da 25 apri­lie — 01 mai;
  • Sun­set Fes­ti­val, la Vama Veche, în data de 30 apri­lie;
  • com­pe­ti­ţia spor­ti­vă de Kureş (lup­te tătă­reşti) ce va avea loc în Valu lui Tra­ian, în data de 1 Mai;
  • eve­ni­men­tul cul­tu­ral-artis­tic Ziua Man­ga­li­ei, în data de 1 Mai;
  • Ziua comu­nei Olti­na, în data de 29 apri­lie;
  • meci­ul de fotbal  Axi­o­po­lis Cer­na­vo­dă — C.S. Fău­rei, în data de 26 apri­lie;
  • meci­ul de fotbal din­tre Dună­rea Călă­ra­şi şi FC Her­mann­sta­dt, în data de 27 apri­lie;
  • meci­ul de bas­chet femi­nin C.S.Phoenix Con­stanţa — C.S.U.Cluj, în data de 30 apri­lie;
  • acti­vi­ta­tea de pic­nic din zone­le Che­i­le Dobro­gei şi Fân­tâ­ni­ţa, în peri­oa­da 29 apri­lie — 01mai.

De ase­me­nea, în peri­oa­da 26 apri­lie — 01 mai, jan­dar­mii con­stă­nţeni vor fi pre­zenţi în sta­ţi­i­le fero­vi­a­re, ală­tu­ri de poli­ţi­ş­tii Biro­u­lui Judeţean de Poli­ţie Trans­por­turi Con­stanţa, în tim­pul sosirii/plecării tre­nu­ri­lor de călă­tori.

Tot­o­da­tă, în aceas­tă peri­oa­dă, pes­te 140 de jan­darmi vor acţio­na zil­nic pen­tru asi­gu­ra­rea pazei şi pro­te­cţi­ei insti­tu­ţio­na­le la cele 34 de obiec­ti­ve din judeţul Con­stanţa.

În zone­le de com­pe­tenţă, echi­pa­je­le de jan­dar­me­rie vor fi în măsu­ră să acţio­ne­ze în cel mai scurt timp pen­tru lua­rea măsu­ri­lor lega­le, în situ­a­ţia săvârşi­rii unor fap­te anti­so­ci­a­le.

În peri­oa­da mini­va­canţei, jan­dar­mii con­stă­nţeni vor desfă­şu­ra şi acţiuni infor­ma­tiv-pre­ven­ti­ve pe linia res­pec­tă­rii nor­me­lor lega­le refe­ri­toa­re la acti­vi­tă­ţi­le de pic­nic, în sco­pul conş­ti­en­ti­ză­rii cetă­ţe­ni­lor cu pri­vi­re la impor­tanţa deo­se­bi­tă a pro­te­jă­rii mediu­lui încon­ju­ră­tor, dar şi pen­tru pre­ve­ni­rea incen­di­i­lor în zone­le împă­du­ri­te.

Rea­min­tim turi­ş­ti­lor că se poa­te soli­ci­ta spri­ji­nul Jan­dar­me­ri­ei, prin ape­la­rea Ser­vi­ci­u­lui Naţio­nal Unic pen­tru Ape­luri de Urgenţă – 112, sau prin sesi­za­rea celui mai apro­pi­at echi­paj, atunci când sunt vic­ti­me­le unor fap­te anti­so­ci­a­le sau sunt mar­tori la săvârşi­rea unor ast­fel de fap­te.


Man­ga­lia News, 25.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele