Mircea Bezergheanu: Proiect Dobrogea. Sau Dobrogea Raw [Album FOTO]

0
589

Mir­cea Bezer­ghea­nu: Pro­iect Dobro­gea. Sau Dobro­gea Raw.

Dacă poți să‑l vezi, dacă poți să‑l visezi, dacă poți să‑l dorești, dacă poți să‑l iubești, tărâ­mul ascuns din Dobro­gea te va pri­mi și pe tine, egal cu soa­re­le, cu marea, cu cea mai mică gâză, cu cel mai fru­mos flu­tu­re, cu cea mai rară pasă­re, cu vân­tul, cu focul, cu hai­ta pier­du­tă de Lupi, care încă mai tră­ieș­te în ini­ma mea”.

Mir­cea Bezer­ghea­nu: Aceas­ta va fi pagi­na pro­iec­tu­lui dedi­cat pre­zen­tă­rii Dobro­gei. Iar cum pre­zen­ta­rea asta o voi face în for­ma în care tră­iesc eu Dobro­gea, va fi dife­rit de ori­ce docu­men­tar rea­li­zat de mer­ce­nari ai ima­gi­nii. Nu am buget, dar nici ter­me­ne și inves­ti­tori care să mă for­țe­ze să fac un mate­ri­al pe care‑l uiți chiar în timp ce‑l vizio­nezi. Nu m‑am apu­cat de el pen­tru că e rost de o finan­ța­re și, brusc, mi-am dat sea­ma că pro­iec­tul meu poa­te să absoar­bă bani, dar dacă nu sunt bani, nu mișc apa­ra­tul… Nu, o fac din­tr-un motiv extrem de sim­plu, defi­nit de un cuvânt folo­sit prea des fără nici o core­la­ție, cuvânt ajuns demo­n­e­ti­zat — Dra­gos­tea. Iar pre­gă­ti­rea mea în dome­ni­ul foto­gra­fi­ei sper să mă aju­te să rea­li­zez și fil­mă­ri­le la un nivel accep­ta­bil unui mate­ri­al video publi­ca­bil. Am rea­li­zat acest grup pen­tru a vă pre­zen­ta din mers ce mai fac, cum a ieșit una sau alta, care sunt zba­te­ri­le, care sunt dile­me­le și tri­le­me­le, să dis­cu­tăm și să dise­căm ide­i­le care-mi vin, dar mai ales, să vă cer aju­tor când nu mă mai pri­cep la ceva anu­me.

Fil­mă­ri­le vor fi/sunt rea­li­za­te în for­mat 4K, iar de anul aces­ta le fac numai 4K 60 fps 10 biți 4.2.2. înre­gis­tră­ri­le le rea­li­zez cu un recor­der extern, folo­sind com­pri­ma­rea Apple Pro­Res iar mate­ri­a­lul final va fi com­pri­mat folo­sind code­cul H264. Ptr dis­tri­bu­ție voi ale­ge pro­ba­bil rezo­lu­ția Ful­lHD ast­fel la trans­for­ma­rea din 4K în FHD voi avea o înbu­nă­tă­ți­re a cali­tă­ții cel puțin la nivel de zgo­mot în ima­gi­ne. Sce­ne­le de wild life le fil­mez 4K la 50 cadre pe secun­dă iar FHD la 240 cadre pe secun­dă. Adun bani să achi­zi­țio­nez acum o came­ră video care fil­mea­ză 4K la 120 cadre pe secun­dă, cres­când mai mult cali­ta­tea la sce­ne­le foar­te dina­mi­ce. Resur­se­le finan­ci­a­re se limi­tea­ză strict la ce am eu iar anul aces­ta l‑am înce­put pri­mind ca dona­ție din par­tea unor pri­e­te­ni o came­ră GH5s. Le mul­țu­mesc încă o dată și pe aceas­tă cale celor care au deve­nit ast­fel pro­du­că­tori, inves­tind într‑o poves­te încă nespu­să. Res­tul echi­pa­men­te­lor, mași­ni­le, com­bus­ti­bi­lul, cază­ri­le, mân­ca­rea și tim­pul…, de la bunul Dum­ne­zeu! Iar în caz de nere­u­și­tă…, doar Lui îi voi da rapor­tul. Dacă cine­va poa­te să mă mai aju­te, pri­mesc cu recu­noș­tin­ță și un litru de moto­ri­nă, și un colț de pâi­ne, și o caza­re să dorm une­ori într-un pat nor­mal. De ase­me­nea, aștept sfa­turi de la cei care se pri­cep la fil­mări, vă rog să mă corec­tați atunci când gre­șesc, nu mă lăsați igno­rant. 

Iar de acum, să încea­pă spec­ta­co­lul!

Mai mult, pe facebook.com/groups/RawDobrogea

Alte arti­co­le publi­ca­te de Man­ga­lia News, cu foto­gra­fii artis­ti­ce rea­li­za­te de Mir­cea Bezer­ghea­nu, vă invi­tăm să vizio­nați aici.


Man­ga­lia News, 21.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele