Ministerul lui Petre Daea face schimbări. A venit rândul liceelor cu profil agricol

0
373

Auto­ri­tă­ţi­le intenţio­nea­ză să cre­e­ze noi spe­cia­li­zări în dome­ni­ul agri­col în cadrul lice­e­lor de pro­fil, în fun­cţie de nevo­i­le iden­ti­fi­ca­te la nivel local sau zonal, se ara­tă într-un comu­ni­cat al Minis­te­ru­lui Agri­cul­tu­rii şi Dezvol­tă­rii Rura­le.

De ase­me­nea, lice­e­le teh­no­lo­gi­ce cu pro­fil pre­pon­de­rent agri­col, care nu au în pro­pri­e­ta­te sau în admi­nis­tra­re tere­nuri agri­co­le, vor pri­mi în folo­sinţă o supra­fa­ţă de teren de mini­mum 10 hec­ta­re pen­tru con­sti­tu­i­rea lotu­ri­lor didac­ti­ce iar prac­ti­ca de spe­cia­li­ta­te a lice­e­lor teh­no­lo­gi­ce cu pro­fil pre­pon­de­rent agri­col se va asi­gu­ra cu spri­ji­nul uni­tă­ţi­lor sub­or­do­na­te MADR, în cola­bo­ra­re cu inspec­to­ra­te­le şco­la­re judeţe­ne, res­pec­tiv al muni­ci­pi­u­lui Bucu­reşti.

Înce­pând cu anul şco­lar 2019–2020, MADR împre­u­nă cu Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei Naţio­na­le urmea­ză să selec­te­ze din­tr-un număr de pes­te 150 de licee teh­no­lo­gi­ce care au cla­se de agri­cul­tu­ră, licee teh­no­lo­gi­ce care au în pre­zent pro­fil pre­pon­de­rent agri­col”, se pre­ci­zea­ză în docu­men­tul citat.

Finan­ța­re tota­lă

În vede­rea dezvol­tă­rii învă­ţămân­tu­lui liceal agri­col, MADR va asi­gu­ra finanţa­rea unor inves­ti­ţii şi a unor chel­tu­ieli mate­ri­a­le, ast­fel: con­stru­cţii agri­co­le şi zoo­teh­ni­ce, inclu­siv moder­ni­za­rea aces­to­ra; achi­zi­ţio­na­rea de com­bi­ne, trac­toa­re şi echi­pa­men­te de lucru spe­ci­fi­ce aces­to­ra, mij­loa­ce de trans­port, echi­pa­men­te pen­tru iri­ga­ţii, motoa­re şi alte tipuri de echi­pa­men­te pen­tru dota­rea labo­ra­toa­re­lor didac­ti­ce şi a ate­li­e­re­lor meca­ni­ce, ani­ma­le vii şi echi­pa­men­te spe­ci­fi­ce acti­vi­tă­ţii în zoo­teh­nie şi medi­ci­nă vete­ri­na­ră, echi­pa­men­te de pro­ce­sa­re; înfi­inţa­rea de plan­ta­ţii pomi­co­le, viti­co­le, sere, sola­rii şi răsad­ni­ţe; alte tipuri de con­stru­cţii pre­cum can­ti­ne, inter­na­te, săli de sport, inclu­siv moder­ni­za­rea aces­to­ra.

Citeș­te și Petre Daea adu­ce vești extrem de bune de la Par­la­men­tul Euro­pean

Prin rea­li­za­rea aces­tor inves­ti­ţii, Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii şi Dezvol­tă­rii Rura­le urmă­reş­te să cre­e­ze con­di­ţi­i­le nece­sa­re pen­tru a atra­ge cât mai mulţi elevi în cadrul aces­tei for­me de învă­ţământ, de asi­gu­ra­re a forţei de mun­că tână­ră în agri­cul­tu­ră, cu un nivel cores­pun­ză­tor de pre­gă­ti­re pro­fe­sio­na­lă, ast­fel încât să răs­pun­dem cerinţe­lor actu­a­le şi de per­spec­ti­vă ale sec­to­ru­lui agri­col”, se mai ara­tă în comu­ni­cat.

Mai mult, pe dcbusiness.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele