Mihai Buculei: „Fără ajutorul lui Dumnezeu, nu am fi putut ridica la timp Monumentul Marii Uniri de la Alba-Iulia” [VIDEO]

0
359
Booking.com

Un sfert de secol, pen­tru Monu­men­tul Seco­lu­lui!

Ridi­ca­rea Monu­men­tu­lui Marii Uniri de la Alba Iulia, uni­cul de acest gen cu care întrea­ga țară a cele­brat mar­ca­rea Cen­te­na­ru­lui de la eve­ni­men­te­le din 1 Decem­brie 1918, a stat sub sem­nul divi­ni­tă­ții. Aceas­ta e con­vin­ge­rea fer­mă a sculp­to­ru­lui Mihai Bucu­lei, auto­rul Monu­men­tu­lui Marii Uniri, inau­gu­rat la 1 Decem­brie 2018, la Alba-Iulia.

Mihai Bucu­lei a poves­tit cu lux de amă­nu­n­te, une­le înso­ți­te de deta­lii incre­di­bi­le, isto­ria ridi­că­rii monu­men­tu­lui în exact o lună de zile, fapt fără pre­ce­dent în con­di­ți­i­le în care între­gul edi­fi­ciu are înăl­ți­mea unui bloc de 7 – 8 eta­je și cân­tă­reș­te pes­te 1.500 de tone. La care s‑au adă­u­gat și con­di­ți­i­le mete­o­ro­lo­gi­ce loca­le, lucra­rea efec­tu­ân­du-se între 18 octom­brie și 18 noiem­brie 2018.

Cu exact o noap­te îna­in­tea fixă­rii ulti­mei pie­se a monu­men­tu­lui, sâm­bă­tă spre dumi­ni­că, am avut un vis ciu­dat. Se făcea că monu­men­tul tre­bu­ia să aibă ca ulti­mă pie­să o repro­du­ce­re ecves­tră a Sfân­tu­lui Ghe­or­ghe. Dar calul de bronz pe care se afla Sfân­tul se clă­ti­na. Mul­ți­mea din jur a sesi­zat acest lucru și a înce­put să țipe. Am țipat și eu, atât de tare încât m‑am tre­zit din somn. A doua zi, dumi­ni­că, m‑am dus direct la bise­ri­că și m‑am rugat pen­tru ca lucru­ri­le să se înche­ie cu bine. Nu sunt un tip bise­ri­cos, deși am rela­ția mea cu Dum­ne­zeu, dar în ziua ace­ea am tră­it o fri­că apar­te”, a reme­mo­rat Mihai Bucu­lei cele întâm­pla­te, la emi­siu­nea „Cafe­nea­ua poli­ti­că” de la Canal 33, rea­li­za­tă de Horia Ale­xan­dres­cu.

Mihai Bucu­lei cre­de că ridi­ca­rea tutu­ror com­po­nen­te­lor din cal­car dur, adu­se din Vra­ța, din nor­dul Bul­ga­ri­ei și pre­lu­cra­te la Sime­ria, dar și îmbi­na­rea aces­to­ra s‑au bucu­rat în mod evi­dent de un spri­jin divin. În opi­nia lui, a ridi­ca un monu­ment de pes­te 1.500 de tone gre­u­ta­te și cu o înăl­ți­me de 22 metri în doar o lună de zile, fără niciun fel de inci­den­te majo­re, e fără pre­ce­dent. El a apre­ciat la super­la­tiv mun­ca depu­să de cei doi maca­ra­gii ce au mani­pu­lat uti­la­je de 500 de tone fie­ca­re, dar și efor­tu­ri­le celor patru mili­tari de geniu din zonă, legă­tori de sar­ci­nă, fără a căror pro­fe­sie și dăru­i­re nu ar fi reu­șit ridi­ca­rea monu­men­tu­lui la timp.

Sculp­to­rul a amin­tit, prin­tre momen­te­le de neu­i­tat lega­te de acest monu­ment, cli­pa în care a fost bine­cu­vân­tat, împre­u­nă cu lucra­rea sa, de jetul de apă sfin­ți­tă cu care Patri­ar­hul Daniel, con­du­că­to­rul Bise­ri­cii Orto­do­xe Româ­ne, a stro­pit la 1 Decem­brie, la Alba Iulia, deo­po­tri­vă, om și pia­tră.

Monu­men­tul Marii Uniri de la Alba Iulia ar fi tre­bu­it să mar­che­ze mar­ca­rea a 75 de ani de la Marea Uni­re de la Alba Iulia din 1918, dar des­ti­nul isto­ri­ei a făcut ca ope­ra sculp­to­ru­lui buco­vi­nean ce va împlini în scurt timp 78 de ani, să cele­bre­ze în fapt cel din­tâi Cen­te­nar de la ace­lași moment isto­ric. El e com­pus din patru cruci imen­se uni­te în par­tea supe­ri­oa­ră de o pia­tră ce amin­teș­te de cele patru punc­te car­di­na­le, res­pec­tiv cele patru ținu­turi care s‑au unit atunci: Basa­ra­bia, Buco­vi­na, Transil­va­nia și țara mamă, Româ­nia.

Mihai Bucu­lei e cunos­cut, prin­tre alte­le, și pen­tru monu­men­te­le afla­te deja în Capi­ta­lă, pre­cum cel dedi­cat lui Cor­ne­liu Copo­su, un bust ridi­cat chiar lân­gă fos­tul Palat Regal, cel al lui Simon Boli­var, de lân­gă Tele­vi­ziu­nea Româ­nă, dar și pe cel dedi­cat Lup­tei Anti­co­mu­nis­te, insta­lat în pre­zent în fața Casei Pre­sei și cunos­cut la modul popu­lar drept „Ari­pi­le”. (sur­sa: canal33.ro/mihai-buculei).


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele