Marian Nazat lansează la Constanța “Basmul Fotbalului — născocit împreună cu Marius Mitran”

0
316
Booking.com

Avo­ca­tul și auto­rul Mari­an Nazat vă invi­tă, sâm­bă­tă, 13 apri­lie 2019, la eve­ni­men­tul de lan­sa­re a cărţii “Bas­mul Fotba­lu­lui — născo­cit împre­u­nă cu Mari­us Mitran”, în două volu­me ample apă­ru­te sub egi­da edi­tu­rii RAO. Lan­sa­rea este pro­gra­ma­tă să aibă loc la ora 11.00, sala Ovi­diu, Hotel Rama­da Con­stanţa (Mama­ia, zona Bow­ling, în spa­te­le Satu­lui de Vacanţă, lân­gă lacul/parcul Tăbă­că­rie) În cadrul eve­ni­men­tu­lui de lan­sa­re, pe lân­gă auto­rul Mari­an Nazat, vor lua cuvân­tul — preşe­din­te­le clu­bu­lui FC Vii­to­rul, Pavel Peniu şi jur­na­lis­tul Cris­ti­an Hagi.

Cele două volu­me ce se vor lan­sa la Con­stanţa, după un tur­neu de lan­sa­re ce a tra­ver­sat mai mul­te ora­şe din ţară, sunt dedi­ca­te fotba­lu­lui, pasiu­nea de o via­ță a avo­ca­tu­lui Mari­an Nazat, o pasiu­ne pe care a avut‑o încă din copi­lă­rie. Car­tea face o tre­ce­re în revis­tă a isto­ri­ei “spor­tu­lui rege” de la înfi­inţa­re şi până în pre­zent, prin des­cri­e­rea unor momen­te de refe­rinţă din fotba­lul naţio­nal şi inter­na­ţio­nal.

<Bas­mul fotba­lu­lui> nu‑i alt­ce­va decât oma­gi­ul adus unui sport, unor momen­te şi unor idoli fas­ci­nanţi. Îmi face o deo­se­bi­tă plă­ce­re să aduc în faţa iubi­to­ri­lor fotba­lu­lui din Con­stanţa, oraş care a dat cel mai cunos­cut şi iubit fotba­list român, pri­le­jul de a afla lucruri noi şi deta­lii inte­re­san­te, des­pre cel mai îndră­git sport de pe pla­ne­tă”, decla­ră auto­rul cărţii, Mari­an Nazat.

Mari­an Nazat este un repu­tat avo­cat în cadrul baro­u­lui Bucu­rești și autor al unor ana­li­ze publi­ca­te înce­pând din 1998, în zia­re pre­cum Națio­nal, Azi, Coti­dia­nul, Zia­rul Finan­ci­ar și Jur­na­lul Națio­nal. S‑a remar­cat drept autor de suc­ces, cu volu­me pre­cum: “În aștep­ta­rea mor­ții”, împre­u­nă cu Paul Flori­cel Moca­nu,” Sta­rea de anor­ma­li­ta­te 1 și 2”, “Româ­nia de-a-ndoa­se­lea”, “Româ­nia oranj”, “Româ­nia târâș”, “Pe tăl­pi­le Româ­ni­ei”, “Ţara de cobai”, “Jur­na­lul bana­li­tă­ții” şi inter­viu­ri­le adu­na­te sub titlul volu­mu­lui “Lumea de azi” (toa­te apă­ru­te la Edi­tu­ra RAO).

Vă aştep­tăm!


Man­ga­lia News, 10.04.2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele