MApN reia campania de recrutare a rezerviştilor voluntari. Ce solde ar putea încasa militarii care stau acasă

0
549

Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le înce­pe în peri­oa­da ime­di­at urmă­toa­re marea cam­pa­nie de recru­ta­re a rezer­vi­ş­ti­lor volun­tari. Este vor­ba de pes­te 3.500 de pos­turi care vor putea fi acce­sa­te numai în acest an.

Pen­tru că până acum aces­te cam­pa­nii nu au prea avut suc­ces, sur­se mili­ta­re au decla­rat că spe­ră să fie apro­ba­tă o modi­fi­ca­re legi­sla­ti­vă făcu­tă de mai mult timp în urmă care face mai atrac­ti­ve con­di­ţi­i­le de  anga­ja­re în aces­te fun­cţii decla­ra­te vacan­te de MApN. Aceas­tă modi­fi­ca­re este acum în pro­ce­sul de avi­za­re.

Con­cret, res­pon­sa­bi­lii  de la Apă­ra­re au obser­vat că, anii tre­cu­ţi, oame­nii nu s‑au prea gră­bit să ocu­pe fun­cţi­i­le de rezer­vi­şti volun­tari din cau­za unor con­di­ţii impu­se de legi­sla­ţie, care s‑au dove­dit a fi total nea­trac­ti­ve. În pri­mul rând s‑a con­sta­tat că bene­fi­ci­i­le finan­ci­a­re sunt redu­se, remu­ne­ra­ţia fiind în cuan­tum de 10% din sol­da de fun­cţie sau sol­da de grad a mili­ta­ri­lor din ser­vi­ci­ul activ.

O tre­i­me din lea­fa mili­ta­ru­lui aflat în ser­vi­ci­ul activ

Cites­te mai mult: adev.ro/pq6t9t


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply