LA MULȚI ANI, NICU COVACI!

0
359
Booking.com

Azi, 19 apri­lie, fon­da­to­rul și lide­rul for­ma­ti­ei Pho­e­nix își ser­bea­ză ziua de naș­te­re. Chi­ta­rist, com­po­zi­tor, pic­tor si gra­fi­cian, se iden­ti­fi­că, fără echi­voc cu isto­ria tru­pei, pe care nu a parasit‑o nici­o­da­ta. Si‑a pus foar­te puter­nic ampren­ta, din punct de vede­re muzi­cal, atat com­po­zi­tio­nal cat si ca inter­pre­ta­re, de la “Vre­muri” la “Vino Tepes”, cre­ând, ală­tu­ri de mem­brii tru­pei, sti­lul si spi­ri­tul Pho­e­nix.

Si‑a urmat dru­mul in muzi­că fara com­pro­mi­suri, făcând din Pho­e­nix un brand indra­git de publi­cul de pre­tu­tin­deni. De alt­fel, tot ce a urmat in muzi­ca rock româ­neas­că, după “Cei ce ne-au dat nume”, “Mugur de flu­ier” si “Can­ta­fa­bu­le”, albu­me Pho­e­nix impri­ma­te de Elec­tre­cord in peri­oa­da 1972–1975, poar­tă influ­en­ța și pece­tea PHOENIX.

La mulți ani, Nicu Covaci! 

Sur­sa: ROMANIA ROCK, 10.04.2019.


La Mulți Ani, cu sănă­ta­te și bucu­rii, Nicu, minu­nat coleg și admi­ra­bil Pri­e­ten, Înte­me­ie­tor de PHOENIX! FIE SĂ RENASCĂ! (Ce fru­mos ar fi să renas­că și stu­den­ția noas­tră…! Tra­ian MN​). Des­pre legen­da­rul NICU COVACI și des­pre for­mi­da­bi­la Tru­pă PHOENIX, vă invi­tăm să citiți arti­co­le­le publi­ca­te de noi, de‑a lun­gul tim­pu­lui.


Man­ga­lia News, Vineri, 19 apri­lie 2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele