Întrebările care vor fi puse românilor la Referendumul din 26 mai 2019 [VIDEO]

0
424

Admi­nis­tra­ția Pre­zi­den­ți­a­lă a anun­țat, joi, 25 apri­lie, între­bă­ri­le care vor fi puse româ­ni­lor la Refe­ren­du­mul din 26 mai. Pre­șe­din­te­le a sem­nat decre­tul de con­vo­ca­re a Refe­ren­du­mu­lui pen­tru Jus­ti­ție. Joi era ulti­ma zi în care șeful sta­tu­lui putea sem­na acest decret.

1 — Sun­teți de acord cu inter­zi­ce­rea amnis­ti­ei și gra­ți­e­rii pen­tru infrac­țiuni de corup­ție?

2 — Sun­teți de acord cu inter­zi­ce­rea adop­tă­rii de către Guvern a ordo­nan­țe­lor de urgen­ță în dome­ni­ul infrac­țiu­ni­lor, pedep­se­lor și al orga­ni­ză­rii judi­ci­a­re și cu extin­de­rea drep­tu­lui de a ata­ca ordo­nan­țe­le direct la Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă?

Între­bă­ri­le la refe­ren­du­mul pe Jus­ti­ție din 26 mai au fost anun­ța­te de pur­tă­to­rul de cuvânt al pre­șe­din­te­lui Kla­us Iohan­nis. Româ­nii sunt che­mați la vot să răs­pun­dă cu „Da” sau „Nu” la cele două între­bări sta­bi­li­te pen­tru refe­ren­dum.

În pre­zent, Ordo­nan­țe­le de urgen­ță ale Guver­nu­lui pot fi con­tes­ta­te la CCR doar de către Avo­ca­tul Popo­ru­lui. (sur­sa: digi24.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele