Interviu eveniment cu Nicu Covaci, la 72 de ani: „Publicul este manipulat și gustul educat spre lucruri ieftine…“. […] ”Phoenix va exista chiar și fără mine, este dorința mea supremă!”

0
392
Booking.com

Calen­da­rul zilei de 19 apri­lie are o sem­ni­fi­ca­ție apar­te pen­tru toți melo­ma­nii români. Este ziua de naș­te­re a lui Nicu Covaci, o figu­ră legen­da­ră a muzi­cii autoh­to­ne, care, astăzi, împli­neș­te 72 de ani, iar noi, ală­tu­ri de mulți fani din Româ­nia, îi urăm un sin­cer „La Mulți Ani!“. Artis­tul își va ser­ba ziua de naș­te­re „prin mun­că“, sus­ținând un con­cert la Clu­bul Cuan­tic din Bucu­rești.

La con­cer­tul „Pho­e­nix and frien­ds“, de ziua lui Nicu Covaci vor fi pre­zenți: Iris, Mal­colm J. Lewis, Dan Andrei Aldea, Artan, Maria Casan­dra Hau­si, Bogdan Mun­te­ni­ta, Mir­cea Flo­ri­an, Sanc­tu­ar, Sabi­na Abru­dian, Doar Atât, Axis si Cor­bu. Cu acest pri­lej, am rea­li­zat un inter­viu cu legen­da­rul artist.

– Într-un inter­viu acor­dat de Erlend Kra­u­ser, aces­ta spu­nea că „Mie mi se pare că în afa­ră de Nicu Covaci, care cel puțin are un anu­mit „simț” pen­tru lim­ba româ­neas­că, tru­pe­le româ­neșți nu sunt con­ști­en­te de valoa­rea aces­tei lim­bi. Nu am mai auzit nici o tru­pă care folo­seș­te „posi­bi­li­tă­ți­le” de expre­sie a lim­bii româ­ne, de la apa­ri­ția albu­mu­lui „Can­ta­fa­bu­le”! Par­că s‑au stins lumi­ni­le tex­ti­e­ri­lor… “. Ce păre­re aveți de tex­te­le care se regă­sesc în muzi­că româ­neas­că actu­a­lă?

– Eu sunt ple­cat din țară din 1977 și nu prea știu ce se cîn­tă sau se com­pu­ne astăzi… Pe vre­mea cînd eram în țară știu că se punea mare accent pe tex­te și melo­di­i­le din muzi­că ușoa­ră româ­neas­că aveau tex­te gin­ga­șe și dră­gu­țe…, ce să zic…, lip­sea însă acel mesaj supă­rat care îl aveam noi, cei îndrăz­neți!!!!!!!!

– La ora actu­a­lă, în Româ­nia exis­tă o sume­de­nie de for­ma­ții (pro­iec­te) care se con­scen­trea­ză exclu­siv pe cover-uri inter­pre­ta­te în mod spe­cial la eve­ni­men­te pri­va­te. Care este păre­rea dum­ne­a­voas­tră refe­ri­toa­re la acest subiect?

– Chiar și noi cîn­tam în anii 60 pie­se de Bea­tles, Rol­ling Sto­nes, Byr­ds , Bob Dylan etc și chiar asta ne‑a făcut să înțe­le­gem cali­ta­tea muzi­cii, să învă­țăm ce înseam­nă expre­sia și mesa­jul, deci ne‑a folo­sit că să cău­tăm cali­ta­tea. Noi ne-am regă­sit pe noi în 1970 cînd s‑a cerut că toa­tă țara să folo­seas­că în ori­ce dome­niu artis­tic, teza­u­rul fol­cloric româ­nesc. De atunci sun­tem pe dru­mul bun!!! Desi­gur că sunt și lău­tari care cîn­tă doar că să-și cîș­ti­ge pîi­nea și atunci nu mai con­tea­ză con­ți­nu­tul zgo­mo­tu­lui pro­dus.

– Unii con­si­de­ră că muzi­ca rock tre­bu­ie să fie una de ati­tu­di­ne, să trans­mi­tă mesa­je soci­a­le și poli­ti­ce. Care este moti­vul pen­tru care mul­te for­ma­țîi româ­neșți se feresc să-și expri­me sim­pa­ti­i­le poli­ti­ce?

– Pre­su­pun că exis­tă două moti­ve mari: pri­mul ar fi fap­tul că tine­re­tul de astăzi este mani­pu­lat și deru­tat, deci nu poa­te avea o pozi­ție corec­tă față de catas­tro­fă soci­a­lă și poli­ti­că în care se află țara. Al doi­lea motiv este că cei care s‑au obo­sit să învețe un instru­ment sau cîn­tă cu vocea doresc să-și cîș­ti­ge pîi­nea – și deci se feresc să își facă duș­mani așa cum avem noi care sun­tem dați la o par­te pes­te tot și tot tim­pul!

– Cum vedeți sce­nă muzi­ca­lă a ora­șu­lui Timi­șoa­ra în 2019? Mai este Timi­șoa­ra un pol al muzi­cii rock româ­neșți, așa cum era con­si­de­ra­tă în tre­cut?

– Desi­gur că Timi­șoa­ra poa­te fi con­si­de­ra­tă un pol al muzi­cii rock româ­neșți. Exis­tă aco­lo for­ma­ții exce­len­te, cu niș­te con­du­că­tori foar­te docu­men­tați și înzes­trați cu mult talent, care știu care este rolul unei for­ma­ții Rock. Exis­tă o tra­di­ție pozi­ti­vă și Timi­șoa­ra con­ti­nuă pe acest drum.

– Timi­șoa­ra va fi capi­ta­lă cul­tu­ra­lă euro­pea­nă în 2021. Cum vedeți pașii care se fac în aceas­tă direc­ție? Care sunt minu­su­ri­le și plu­su­ri­le pe care le are ora­șul la ora actu­a­lă?

– Timi­șoa­ra era o con­cu­ren­ță seri­oa­să a Bucu­rești­u­lui, dar din păca­te a decă­zut din mai mul­te moti­ve și nu vreau să încep să înșir…, dar uite a apă­rut un pri­mar care vrea bine și face tot ce poa­te și lumea nu îl înțe­le­ge și îl bles­te­mă… Eu am pro­pus să fac un tablou cum am făcut în Ger­ma­nia (unul de 45 m pe 6 m!!! Și asta pe pîn­ză!!!), dar și mai mare, ar fi o sen­za­ție deo­se­bi­tă, căci este cel mai mare tablou pe pîn­ză din lume!!! Nu știu cine hotă­reș­te și cine poa­te sus­ți­ne ide­ea, căci cos­tu­ri­le sunt mini­me, așa cum știu eu și știu bine! Pe de altă par­te, așa cum am auzit, fos­tul pri­mar a vîn­dut toa­tă zona ace­ia splen­di­dă din par­cul Roze­lor… Ce să mai zic………..!!!!!!!!! Ora­șul poa­te să se refa­că, bănă­țe­nii sunt har­nici și efi­cienți dar…, tre­bu­ie cine­va să‑i pună la trea­bă!!!!

– Care este pozi­ția dum­ne­a­voas­tră față de con­cer­te­le cu intra­re gra­tu­i­tă orga­ni­za­te de diver­se auto­ri­tăți sau spon­sori? Este un lucru bun dacă publi­cul are acces la artă fără niciun efort finan­ci­ar?

– O para­dă mili­ta­ră sau un eve­ni­ment deo­se­bit la nivel națio­nal se des­fă­șoa­ră în aer liber și par­ti­ci­pă toți locu­i­to­rii ora­șu­lui care au o sta­re de mân­drie sau ori­cum o sta­re sufle­teas­că….. Con­cer­te­le și eve­ni­men­te­le cu artișți care tre­bu­ie să-și cîș­ti­ge exis­ten­ța pe sce­nă nu ar tre­bui să se des­fă­șoa­re fără pla­tă. Publi­cul mare, care ori­cum nu dis­pu­ne de mulți bani, pre­fe­ră să vină la aces­te eve­ni­men­te și puți­nii bani ce‑i au să‑i dea pe o bere! Din păca­te, artiș­tii țării, cu toții, sufe­ră din cau­za aceas­tă. La con­cer­te­le cu intra­re nu se mai vînd bile­te. Pe de altă par­te bom­bar­damen­tul cu muzi­că și video și fil­me și fil­me pe gra­tis în inter­net este o cri­mă față de auto­rii de muzi­că și arte. Ima­gi­nea­ză-ți că unul pune niș­te poze pe o melo­die care este acce­sa­tă de sute de mii de oameni și indi­vi­dul cîș­ti­gă banii ce de fapt se cuvin auto­ru­lui. Eu am să fac un scan­dal mare și voi schim­ba niș­te lucruri, ai să vezi!!!

- Cum vedeți muzi­că rock româ­neas­că de la ora actu­a­lă? Care sunt for­ma­ți­i­le sau artiș­tii care vă plac? Ce lip­seș­te din sce­na autoh­to­nă?

Citiți mai mult pe pressalert.ro


Des­pre legen­da­rul NICU COVACI și des­pre for­mi­da­bi­la Tru­pă PHOENIX, vă invi­tăm să citiți arti­co­le­le publi­ca­te de noi, de‑a lun­gul tim­pu­lui și să vizio­nați acest vide­o­clip:

Tra­ian, MN: La Mulți Ani, cu sănă­ta­te și bucu­rii, Nicu, drag coleg și admi­ra­bil Pri­e­ten, Înte­me­ie­tor de PHOENIX! FIE SĂ RENASCĂ! (Ce minu­nat ar fi să renas­că și stu­den­ția noas­tră…!).


Man­ga­lia News, Vineri, 19 apri­lie 2019.


piese-auto-mangalia.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele