În Parcul arheologic din Nord-Vestul Cetății Callatis, se montează balustrada de protecție

La Par­cul arhe­o­lo­gic din Nord-Ves­­tul Cetă­ții Cal­la­tis, se montea­ză balus­tra­da de pro­tec­ție, în faza de fina­li­za­re a lucră­ri­lor de reno­va­re înce­pu­te cu câți­va ani în urmă. Se vede că ”inter­pe­la­rea” noas­tră de dată recen­tă, în arti­co­lul ”Par­cul arhe­o­lo­gic din Nord-Ves­­tul cetă­ții Cal­la­tis, aproa­pe de final?”, prin care suge­ram res­pon­sa­bi­li­lor de pro­iect să stu­die­ze posi­bi­li­ta­tea asi­gu­ră­rii cât … Con­ti­nue rea­ding În Par­cul arhe­o­lo­gic din Nord-Ves­tul Cetă­ții Cal­la­tis, se montea­ză balus­tra­da de pro­tec­ție