În Parcul arheologic din Nord-Vestul Cetății Callatis, se montează balustrada de protecție

0
881

La Par­cul arhe­o­lo­gic din Nord-Ves­tul Cetă­ții Cal­la­tis, se montea­ză balus­tra­da de pro­tec­ție, în faza de fina­li­za­re a lucră­ri­lor de reno­va­re înce­pu­te cu câți­va ani în urmă. Se vede că ”inter­pe­la­rea” noas­tră de dată recen­tă, în arti­co­lul ”Par­cul arhe­o­lo­gic din Nord-Ves­tul cetă­ții Cal­la­tis, aproa­pe de final?”prin care suge­ram res­pon­sa­bi­li­lor de pro­iect să stu­die­ze posi­bi­li­ta­tea asi­gu­ră­rii cât mai rapi­de a spa­ți­i­lor din peri­me­trul par­cu­lui arhe­o­lo­gic, prin rea­li­za­rea unor balus­tra­de meta­li­ce, a dat rezul­ta­te. E bine! Iată o gale­rie foto și un vide­o­clip, rea­li­za­te zile­le aces­tea:

N.red: Câte­va între­bări, pen­tru repre­zen­tan­ții Direc­ți­ei de Cul­tu­ră și Sport Man­ga­lia: Când va avea loc inau­gu­ra­rea ofi­ci­a­lă? Cum vă gân­diți să valo­ri­fi­cați acest obiec­tiv turis­tic? Cum va fi el pro­te­jat? Ce cir­cu­it de vizi­ta­re va exis­ta pen­tru public? 

După opi­nia noas­tră, ar fi nece­sa­ră o cam­pa­nie de pro­mo­va­re, rea­li­za­tă cu spri­ji­nul unor pro­fe­si­o­niști din dome­ni­ul Arhe­o­lo­gi­ei, cu pano­uri ilus­tra­ti­ve și un ghid per­ma­nent de la Muzeu, care să înso­țeas­că turiș­tii și ele­vii care vor fi invi­tați aici, la fața locu­lui, pen­tru a cunoaș­te Isto­ria Cetă­ții Cal­la­tis.

De ase­me­nea, s‑ar putea orga­ni­za expo­zi­ții oca­zio­na­le de Artă plas­ti­că, pe ”simeze­le” con­sti­tu­i­te din pere­ții de beton, care s‑ar înfru­mu­se­ța cu acest pri­lej, îna­in­te de a fi mâzgă­li­te cu gra­ffi­ti de ”pro­du­că­to­rii” locali…

Ce eve­ni­men­te ar mai putea avea loc aici și pe latu­ra de Nord-Est al zidu­lui de incin­tă al Cetă­ții?

Seri de Tea­tru antic și tabe­re de cre­a­ție, la care să par­ti­ci­pe stu­denți de la sec­ți­i­le de pic­tu­ră, gra­fi­că, sculp­tu­ră, cera­mi­că, ale facul­tă­ți­lor de Arte Plas­ti­ce etc.

Ase­me­nea idei / suges­tii pot fi trans­for­ma­te în pro­iec­te, apoi se pot orga­ni­za con­cur­suri de pro­iec­te pe spe­ci­fi­cul Man­ga­li­ei și s‑ar putea buge­ta cele mai inte­re­san­te, pen­tru a fi con­cre­ti­za­te! S‑ar putea! Să vedem ce ne rezer­vă vii­to­rul…


Man­ga­lia News, Vineri, 5 apri­lie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele