Imunitatea la copii. Cum reacţionăm când cel mic face temperatură

0
417

Vrem, nu vrem, copi­ii mici răcesc mai des decât adulţii, iar une­ori este nevo­ie chiar şi de mai mult de o săp­tămâ­nă pen­tru a se recu­pe­ra.

Spe­cia­li­ş­tii sunt de păre­re că, în medie, copi­ii cu vâr­sta cuprin­să între un an şi jumă­ta­te şi trei ani, cu o sta­re nor­ma­lă de sănă­ta­te, fac între şase şi opt răceli, pre­cum şi alte infe­cţii ale căi­lor res­pi­ra­to­rii pe par­cur­sul unui an. De ase­me­nea, se întâm­plă ca apro­xi­ma­tiv de două ori pe an să aibă epi­soa­de de dia­ree şi văr­să­turi. Desi­gur, pe par­curs ce copi­lul cre­ş­te, aceas­tă inci­denţă sca­de după vâr­sta de trei ani, dato­ri­tă matu­ri­ză­rii sis­te­mu­lui imu­ni­tar al copi­lu­lui.

Potri­vit dr. Ama­lia Sto­e­ne­scu, medic pedia­tru, acest lucru se întâm­plă din cau­za rezis­tenţei mici la infe­cţii a copi­lu­lui, o boa­lă care afec­tea­ză tem­po­rar capa­ci­ta­tea de auto-apă­ra­re a copi­i­lor sau o boa­lă gene­ti­că, ce stă la baza unor infe­cţii recu­ren­te.

Mai mult decât atât, tre­bu­ie sub­li­ni­at că exis­tă şi micu­ţi care nu reu­şesc să îşi dezvol­te imu­ni­ta­tea împo­tri­va unui anu­me grup de ger­meni. În acest caz, tra­ta­men­tul sub­sti­tu­tiv (cu fac­to­rul imu­ni­tar defi­ci­tar), atunci când poa­te fi iden­ti­fi­cat, este de aju­tor în lup­ta împo­tri­va infe­cţi­i­lor.

Cum tra­ta­ţi infe­cţi­i­le vira­le

De cele mai mul­te ori, viru­sul este con­tac­tat de la o per­soa­nă infec­ta­tă şi se acu­ti­zea­ză boa­la în caz de hipo­ter­mie loca­lă sau gene­ra­li­za­tă (în urma con­su­mu­lui de lichi­de sau ali­men­te reci, expu­ne­rii la frig etc.). Oame­nii tre­bu­ie să ştie că fri­gul este un fac­tor favo­ri­zant al apa­ri­ţi­ei răce­lii, iar cau­za o con­sti­tu­ie infe­cţia cu viru­suri. Ast­fel, tem­pe­ra­tu­ri­le scă­zu­te modi­fi­că acti­vi­ta­tea sis­te­mu­lui imu­ni­tar, slă­beş­te meca­nis­me­le de apă­ra­re ale orga­nis­mu­lui împo­tri­va viru­su­ri­lor, ceea ce redu­ce rezis­tenţa mucoa­sei căi­lor res­pi­ra­to­rii supe­ri­oa­re.

Medi­cul a spus că infe­cţia vira­lă are un debut acut, cu febră (într‑o viro­ză mai agre­si­vă, poa­te ajun­ge şi până la 40°C). Peri­oa­da acu­tă într‑o infe­cţie vira­lă durea­ză trei zile, peri­oa­dă în care aceas­tă febră îna­l­tă se menţi­ne, cedea­ză greu şi cre­ş­te rapid din nou, copi­lul va fi somno­lent, apa­tic şi nu va dori nimic să mănân­ce. Abia în a patra zi, febra înce­pe să cede­ze în inten­si­ta­te.

Părinţii tre­bu­ie să ştie că febra mare (39–40ºC) nu este un motiv de a che­ma ambu­lanţa, iar depla­sa­rea la medic se face într-un regim obi­ş­nu­it. Dacă febra apa­re sea­ra şi depă­şeş­te valo­ri­le de 38–38,5 gra­de, copi­lul este somno­lent, are sta­re gene­ra­lă de rău, are con­vul­sii, atunci este nece­sar să redu­ceţi febra cu medi­ca­men­te anti­pi­re­ti­ce şi să mer­geţi la medic a doua zi. Motiv de îngri­jo­ra­re şi adre­sa­re urgen­tă la medic con­sti­tu­ie şi vâr­sta copi­lu­lui. Dacă aces­ta este mai mic de trei luni, ape­la­ţi ambu­lanţa.

De reţi­nut, însă, febra mare nu pro­voa­că con­vul­sii. Con­vul­si­i­le febri­le apar mai des la valori de pes­te 38,5°C şi de regu­lă la copi­ii pur­tă­tori de o anu­mi­tă genă res­pon­sa­bi­lă pen­tru pro­du­ce­rea con­vul­si­i­lor febri­le. Dacă cel mic a făcut în tre­cut con­vul­sii febri­le, tre­bu­ie să cunoa­ş­teţi că nu este nea­pă­rat ca aces­tea să se repe­te ulte­ri­or, în cazul altor epi­soa­de de răcea­lă.

Infe­cţia vira­lă se tra­tea­ză simp­to­ma­tic

Infe­cţia vira­lă se tra­tea­ză mai degra­bă simp­to­ma­tic, adi­că se sca­de febra dacă este cazul, se cură­ţă nasul, se tra­tea­ză tusea. Impor­tant! Nu se sca­de febra la copil, într‑o viro­ză, decât dacă aceas­ta îi cau­zea­ză copi­lu­lui o sta­re gene­ra­lă pro­nu­nţa­tă de rău, dacă depă­şeş­te valo­ri­le de 38 — 38,5 gra­de, copi­lul este somno­lent ori mani­fes­tă con­vul­sii. De ce?

Pen­tru că febra este un meca­nism natu­ral de apă­ra­re a orga­nis­mu­lui con­tra infe­cţi­ei vira­le (în caz de febră îna­l­tă, în sân­ge, cre­ş­te acti­vi­ta­tea inter­fe­ro­nu­lui, un anti­corp natu­ral care dis­tru­ge viru­sul). Pre­pa­ra­te­le anti­vi­ra­le aju­tă doar în pri­me­le ore de boa­lă, doar în momen­tul în care viru­sul a intrat în orga­nism, în peri­oa­da de incu­ba­re, care durea­ză în majo­ri­ta­tea viro­ze­lor în jur de 1–7 zile, după care apar sem­ne­le de răcea­lă. În momen­tul în care apar pri­me­le sem­ne de răcea­lă, se con­si­de­ră că este deja prea târ­ziu pen­tru a admi­nis­tra anti­vi­ra­le”, a expli­cat medi­cul.

Cuget Liber. Autor: Mira­be­la ŞERBĂNESCU.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply