Implică-te! Un singur vot poate face diferența!” Tinerii constănțeni, încurajați să iasă la vot, printr‑o piesă de teatru pusă în scenă de studenții Facultății de Arte din Constanța

0
454

Impli­că-te! Un sin­gur vot poa­te face dife­ren­ța!”, este mesa­jul pe care stu­den­ții Facul­tă­ții de Arte din cadrul Uni­ver­si­tă­ții Ovi­di­us din Con­stan­ța l‑au trans­mis vineri, 19 apri­lie, tine­ri­lor pre­zenți în sala “Ser­giu Celi­bi­da­che”, a Cole­gi­u­lui de Arte “Regi­na Maria”, la lan­sa­rea pro­iec­tu­lui “Demo­cra­cy Buil­ders — Tools & Ski­lls for Par­ti­ci­pa­tory Demo­cra­cy”.

Pie­sa și‑a pro­pus nu doar să strâr­neas­că amu­za­men­tul invi­ta­ți­lor, ci să tra­gă și un sem­nal de alar­mă: lip­sa par­ti­ci­pă­rii și impli­că­rii tine­ri­lor în pro­ce­sul demo­cra­tic de vota­re.

Pro­iec­tul “Demo­cra­cy Buil­ders”, coor­do­nat de Aso­ci­a­ția You­th Vision Con­stan­ța vine în con­tex­tul unui an poli­tic foar­te impor­tant pen­tru Româ­nia, cu ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re și pre­zi­den­ți­a­le în prim plan, iar sco­pul eve­ni­men­tu­lui a fost de a găsi răs­pun­suri și solu­ții la pro­ble­ma neim­pli­că­rii tine­ri­lor în via­ța demo­cra­ti­că a soci­e­tă­ții, situ­a­ție cu care se con­frun­tă din ce în ce mai mul­te sta­te mem­bre UE.

Toți tine­rii pre­zenți la eve­ni­ment au avut posi­bi­li­ta­tea de a inte­rac­țio­na și a dia­lo­ga cu cei doi spea­keri invi­tați, spe­cia­liști în teme euro­pe­ne, Cos­min Bâr­zan, acti­vist civic și Izel Selim, spe­cia­list în rela­ții inter­națio­na­le și fil­tre de Insta­gram, care au pre­zen­tat con­tex­tul poli­tic al Uniu­nii Euro­pe­ne, rețe­le­le soci­a­le și rolul lor în demo­cra­ție, moti­va­ți­i­le tine­ri­lor mil­len­ni­als sau Gene­ra­ția Y, demo­cra­ția ca un Meme etc.

Tine­rii au pus între­bări, și-au dorit răs­pun­suri și s‑au cău­tat solu­ții la neim­pli­ca­rea și dez­in­te­re­sul gene­ra­ți­ei Y pen­tru pro­ce­sul elec­to­ral. Stu­di­i­le ne ara­tă că, în ulti­mii ani, tine­rii cu vâr­ste cuprin­se între 18 și 24 de ani sunt prin­ci­pa­lii absenți la scru­ti­ne­le euro­pe­ne, mani­fes­tân­du-și neîn­cre­de­rea în par­ti­de și can­di­dați.

În peri­oa­da 20–28 Mai 2019, Con­stan­ța își va des­chi­de por­ți­le în cadrul pro­iec­tu­lui “Demo­cra­cy Buil­ders pen­tru 24 de tineri din 8 țări euro­pe­ne par­te­ne­re în pro­iect — Fran­ța, Gre­cia, Ita­lia, Mace­do­nia, Bul­ga­ria, Por­tu­ga­lia și Spa­nia, care vor par­ti­ci­pa la semi­na­rii dedi­ca­te îmbu­nă­tă­ți­rii cunoști­in­țe­lor lega­te de Uniu­nea Euro­pea­nă, pre­cum și con­so­li­da­rea capa­ci­tă­ții insti­tu­țio­na­le și încu­ra­ja­rea par­ti­ci­pă­rii demo­cra­ti­ce și civi­ce a tine­ri­lor în via­ța soci­e­tă­ții.

Par­ti­ci­pan­ții se vor întâl­ni la dez­ba­teri cu repre­zen­tan­ții muni­ci­pa­li­tă­ții, depu­tați, sena­tori, can­di­dați la euro­par­la­men­ta­re și vor dis­cu­ta des­pre rolul cetă­țea­nu­lui euro­pean, pro­ble­ma­ti­ca neim­pli­că­rii tine­ri­lor în via­ța comu­ni­tă­ții și cau­ze­le care duc la dez­in­te­re­sul lor pen­tru pro­ce­sul elec­to­ral.

La înce­pu­tul lunii sep­tem­brie, 40 de tineri din cele 8 țări vor par­ti­ci­pa la un schimb de expe­rien­ță la Stra­s­bo­urg, sedi­ul Par­la­men­tu­lui Euro­pean, unde își vor con­so­li­da ide­i­le și per­cep­ția asu­pra poli­ti­ci­lor euro­pe­ne. Pro­iec­tul are o peri­oa­dă de imple­men­ta­re de 15 luni și se va fina­li­za în mar­tie 2020.


Man­ga­lia News, 23.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply