GAZE LA LIMANU! Imediat după Sărbătorile Pascale, încep lucrările la reţeaua de gaze din Limanu, 2 Mai şi Vama Veche!

0
845

Comu­na Lima­nu a pri­mit astăzi, 25 apri­lie 2019, auto­ri­za­tia de con­stru­i­re pen­tru infi­in­ta­rea dis­tri­bu­ti­ei de gaze natu­ra­le. Ordi­nul de ince­pe­re pen­tru lucra­ri­le afe­ren­te va fi dat ime­di­at dupa Sar­ba­to­ri­le Pas­ca­le si mini-vacan­ta de 1 Mai, iar dura­ta de exe­cu­tie pen­tru  noua  retea  este de 2 ani. Potri­vit pro­iec­tu­lui asu­mat de catre Pri­ma­ria Lima­nu, retea­ua va avea 45 de km si va asi­gu­ra gaze natu­ra­le pen­tru sate­le Lima­nu, 2 Mai si Vama Veche.

Infi­in­ta­rea rete­lei de dis­tri­bu­tie a gaze­lor a fost una din pri­o­ri­ta­ti­le echi­pei mele. A fost un pro­iect difi­cil de imple­men­tat, din cau­za legi­sla­ti­ei defi­ci­ta­re. Au fost doi ani in care am facut efor­turi pen­tru deblo­ca­rea pro­ce­du­ri­lor spe­ci­fi­ce, dar am reu­sit sa imi tin pro­mi­siu­nea fata de oame­nii pe care ii repre­zint. Mul­tu­mesc auto­ri­ta­ti­lor jude­te­ne pen­tru spri­ji­nul acor­dat, in spe­cial dom­nu­lui pre­se­din­te al Con­si­li­u­lui Jude­tean Con­stan­ta, care ne‑a sus­ti­nut. De ase­me­nea, mul­tu­mesc dom­nu­lui sena­tor Nico­lae Moga, care s‑a impli­cat per­so­nal in deblo­ca­rea aces­tui pro­iect. Tot­o­da­ta, un spri­jin con­sis­tent am pri­mit si din par­tea dom­nu­lui minis­tru al Finan­te­lor, Eugen Teo­do­ro­vici, care a sus­ti­nut cau­za noas­tra in fața auto­ri­ta­ti­lor cen­tra­le. Este o zi impor­tan­ta pen­tru comu­na noas­tra si cred ca, oda­ta fina­li­zat, acest pro­iect si via­ta oame­ni­lor din cele 3 sate se imbu­na­ta­tes­te con­si­de­ra­bil. A fost o mun­că fan­tas­ti­că si mă bucur că efor­tu­ri­le depu­se s‑au con­cre­ti­zat in favoa­rea noas­tra. Voi moni­to­ri­za per­ma­nent sta­di­ul lucra­ri­lor, ast­fel incat ter­me­ne­le sa fie res­pec­ta­te si exe­cu­tia rețe­lei să se des­fă­șoa­re con­form pro­iec­tu­lui”, sus­ți­ne Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Valoa­rea tota­la a lucra­ri­lor este de 5.756.683 lei, din care comu­na Lima­nu asi­gu­ră o cofi­nan­ta­re de 35%.


Man­ga­lia News, Joi, 25.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele