Fundaţia Baylor Marea Neagră a lansat Raportul Anual 2018

0
377

Am lan­sat Rapor­tul Anu­al 2018! Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră își des­fă­șoa­ră acti­vi­ta­tea la Cen­trul de Exce­len­ță Cli­ni­că în Con­stan­ța, sus­ți­ne trei cen­tre de con­si­li­e­re și tes­ta­re rapi­dă în regiu­nea Dobro­gea şi un labo­ra­tor mobil. În 2018, s‑au tes­tat gra­tu­it la Bay­lor 7948 per­soa­ne şi au soli­ci­tat ser­vi­cii de îngri­ji­re pe ter­men lung 670 pacienţi cu HIV şi 458 pacienţi cu hepa­ti­tă. De‑a lun­gul tim­pu­lui, Bay­lor a tes­tat gra­tu­it pes­te 75.000 de per­soa­ne, a îngri­jit pen­tru HIV şi hepa­ti­te pes­te 3800 de pacienţi şi a susţi­nut sis­te­mul sani­tar prin dona­ţii de medi­ca­men­te şi cur­suri de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă pen­tru spe­cia­li­şti.

În 2018, Bay­lor a inves­tit în sănă­ta­tea comu­ni­tă­ții prin pro­iec­te­le și cam­pa­ni­i­le cuprin­se în cele trei pro­gra­me 3.212.275 lei (1.020.136$). Cos­tu­ri­le ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le şi psi­ho­so­ci­a­le din cadrul pro­gra­mu­lui de îngri­ji­re pe ter­men lung pen­tru per­soa­ne­le care tră­iesc cu HIV au fost de 1.934.357 lei, cele ale pro­gra­mu­lui de con­si­li­e­re şi tes­ta­re rapi­dă de 636319 lei iar pro­gra­mul de îngri­ji­re pe ter­men lung pen­tru per­soa­ne­le cu hepa­ti­ta B şi C a înre­gis­trat cos­turi de 651.599 lei.

Potri­vit pre­ve­de­ri­lor sta­tu­ta­re, Fun­da­ţia Bay­lor desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de inte­res public comu­ni­tar în sfe­ra de com­pe­tenţă a Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii. În 2018, Guver­nul Româ­ni­ei a recu­nos­cut sta­tu­tul de insti­tu­ţie de uti­li­ta­te publi­că Fun­da­ţi­ei Bay­lor Marea Nea­gră. Recu­noa­ş­te­rea aces­tu­ia repre­zin­tă o con­di­ţie indis­pen­sa­bi­lă pen­tru con­ti­nu­a­rea la nivel supe­ri­or a acţiu­ni­lor pro­gra­ma­te.

Un medic ame­ri­can, Mark Kli­ne, nu a putut lăsa în urmă sufe­rin­ța pro­du­să de SIDA la Con­stan­ța în anii ”90 şi a pus în miș­ca­re un ade­vă­rat domi­no de eve­ni­men­te și resur­se care au per­mis înfi­in­ța­rea Cen­tru­lui de Exce­len­ță Cli­ni­că Bay­lor, rea­li­za­rea unor ser­vi­cii medi­ca­le și psi­ho­lo­gi­ce uni­ce în Româ­nia pen­tru îngri­ji­rea per­soa­ne­lor afec­ta­te de boli cro­ni­ce din Dobro­gea, pre­cum și pre­gă­ti­rea a mii de cadre medi­ca­le în dome­ni­ul boli­lor infec­ți­oa­se.

Două­zeci de ani mai târ­ziu, Guver­nul Româ­ni­ei recu­noaș­te sta­tu­tul de uti­li­ta­te publi­că al Fun­da­ți­ei Bay­lor. De la ini­ția­ti­va medi­cu­lui ame­ri­can, până la nive­lul la care ope­rea­ză astăzi fun­da­ția Bay­lor, a fost par­curs un drum lung. Sute de mili­oa­ne de dolari au fost inves­ti­te necon­di­țio­nat în sănă­ta­tea comu­ni­tă­ții româ­nești, de par­te­neri care tră­iesc la pes­te zece mii de kilo­me­tri depăr­ta­re. Ală­tu­ri de finan­ța­re, par­te­ne­rii ame­ri­cani ne-au învă­țat să lucrăm etic și să ne con­cen­trăm pe cali­ta­tea îngri­ji­ri­lor ofe­ri­te. Și mai mult decât atât, ne-au demon­strat că ceea ce con­tea­ză nu este națio­na­li­ta­tea, ci uma­ni­ta­tea. Con­si­de­răm că recu­noaș­te­rea inves­ti­ți­ei soci­a­le a fun­da­ți­ei Bay­lor în sănă­ta­tea comu­ni­tă­ții noas­tre este un gest de nor­ma­li­ta­te și de bună cre­din­ță”, a decla­rat Ana-Maria Schwe­it­zer, direc­tor exe­cu­tiv al Fun­da­ţi­ei Bay­lor Marea Nea­gră.

Cen­trul de Exce­lenţă Cli­ni­că Bay­lor a ani­ver­sat 17 ani. Din 2001 Cen­trul de Exce­lenţă Cli­ni­că Bay­lor s‑a dezvol­tat oda­tă cu nevo­i­le bene­fi­ci­a­ri­lor săi şi ofe­ră comu­ni­tă­ţii şi pacienţi­lor infec­ta­ţi cu HIV sau cu viru­su­ri­le hepa­ti­ti­ce B şi C ser­vi­cii din ce în ce mai diver­si­fi­ca­te. Mun­ca echi­pei şi‑a demon­strat efi­cienţa în via­ţa comu­ni­tă­ţii, iar ser­vi­ci­i­le gra­tu­i­te ofe­ri­te per­soa­ne­lor infec­ta­te cu HIV sau celor cu hepa­ti­te vira­le B şi C au deve­nit cunos­cu­te în întrea­ga ţară şi foar­te apre­cia­te de par­te­ne­rii noş­tri din stră­i­nă­ta­te.

Din 2004, la Bay­lor fun­cţio­nea­ză Ser­vi­ci­ul de pre­ve­ni­re a trans­mi­te­rii infe­cţi­ei cu HIV de la mamă la copil (PMTCT). Pen­tru 67 de copii cu vâr­ste mai mari de 18 luni, năs­cu­ţi de mame care tră­iesc cu HIV în peri­oa­da 2013 – 2018, avem în pre­zent con­fir­ma­rea sta­tu­su­lui HIV nega­tiv. Trans­mi­te­rea ver­ti­ca­lă a infe­cţi­ei cu HIV a fost con­fir­ma­tă într-un sin­gur caz din cele 68 afla­te în îngri­ji­re la Bay­lor, suc­ce­sul pro­gra­mu­lui fiind deci de 98,53%.

În 2018, Fun­da­ţia Bay­lor a faci­li­tat acce­sul la deter­mi­na­rea nive­lu­lui viral pen­tru 165 de per­soa­ne. Per­soa­ne care tră­iesc cu HIV care nu au mai fost moni­to­ri­za­te medi­cal prin nivel viral în ulti­me­le 12 luni, au bene­fi­ci­at de aceas­tă ana­li­ză medi­ca­lă care le per­mi­te să își eva­lu­e­ze sta­rea de sănă­ta­te prin moni­to­ri­za­rea corec­tă a infe­cţi­ei cu HIV şi obţi­ne­rea unei ima­gini rea­le a stă­rii de sănă­ta­te.

Ser­vi­ci­i­le psi­ho­so­ci­a­le repre­zin­tă un aju­tor con­sis­tent şi intens soli­ci­tat pe care Fun­da­ţia Bay­lor îl ofe­ră per­soa­ne­lor afla­te în situ­a­ţia de a face faţă pro­vo­că­rii de a trăi cu HIV, cu alte infe­cţii vira­le gra­ve pre­cum hepa­ti­ta B şi C, ori cu boli cro­ni­ce: psi­ho­lo­gii Bay­lor eva­lu­ea­ză atât nevo­ia, cât şi potenţi­a­lul de ajus­ta­re a com­por­ta­men­te­lor şi de ade­renţă la tera­pii al fie­că­rei per­soa­ne – edu­ca­ţie pen­tru sănă­ta­te, pre­gă­ti­rea pen­tru tra­ta­ment, con­si­li­e­rea pri­vind ade­renţa la tera­pie.

HIV este pre­zen­tat pe înţe­le­sul pacienţi­lor cu aju­to­rul nou­lui Ghid al con­si­li­e­ru­lui Bay­lor. Acest nou instru­ment de lucru trans­mi­te struc­tu­rat infor­ma­ţi­i­le şi con­du­ce la cre­ş­te­rea gra­du­lui de asu­ma­re a res­pon­sa­bi­li­tă­ţii pri­vind ges­tio­na­rea stă­rii de sănă­ta­te a per­soa­nei con­si­li­a­te. Înţe­le­ge­rea bolii şi con­so­li­da­rea capa­ci­tă­ţii de a res­pec­ta pla­nul de tra­ta­ment pre­scris sunt esenţi­a­le!

La cen­tre­le de con­si­li­e­re şi tes­ta­re volun­ta­ră ale Fun­da­ţi­ei Bay­lor s‑a tes­tat pen­tru HIV, VHB şi VHC 5,1% din popu­la­ţia Dobro­gei. În urma sesiu­ni­lor de con­si­li­e­re pre și post tes­ta­re, mai mult de jumă­ta­te din­tre bene­fi­ci­ari au rapor­tat o cre­ş­te­re a nive­lu­lui de cunoş­tinţe des­pre pre­ve­ni­re, trans­mi­te­re şi vac­ci­na­re ca urma­re a expu­ne­rii la con­si­li­e­re de 72,63%. „Cetă­țe­nii din zona Dobro­gei sunt foar­te inte­re­sați să își veri­fi­ce sta­rea de sănă­ta­te: 77% din popu­la­ția inclu­să în stu­di­ul Bay­lor se pre­zin­tă pen­tru tes­ta­re din pro­prie ini­ția­ti­vă, nu la reco­man­da­rea cadre­lor medi­ca­le.” – din stu­di­ul transver­sal efec­tu­at de echi­pa Bay­lor timp de cinci ani, pe o popu­la­ție de 36 de mii de per­soa­ne şi publi­cat în Bal­kan Medi­cal Jour­nal în mar­tie 2018

Pro­gra­mul de tes­ta­re volun­ta­ră pen­tru HIV se desfă­şoa­ră fără între­ru­pe­re din 2007. Înce­pând din 2010, Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră a extins pro­ga­mul de tes­ta­re şi pen­tru hepa­ti­te­le B şi C, aces­ta demon­strân­du-şi impac­tul pozi­tiv în via­ţa comu­ni­tă­ţii.

Sco­pul pro­gra­mu­lui Fun­da­ţi­ei Bay­lor pen­tru per­soa­ne­le cu hepa­ti­tă vira­lă este ace­la de a îmbu­nă­tă­ţi cali­ta­tea vieţii per­soa­ne­lor infec­ta­te cu viru­su­ri­le hepa­ti­ti­ce B şi C în judeţe­le Con­stanţa şi Tul­cea. În mod direct, ofe­rim ser­vi­cii care nu se regă­sesc în sis­te­mul medi­cal, iar indi­rect îi aju­tăm pe pacienţi să pro­fi­te la maxi­mum de ceea ce ofe­ră sis­te­mul medi­cal. Acti­vi­tă­ți­le prin­ci­pa­le con­stau în eva­lu­a­rea tutu­ror per­soa­ne­lor care soli­ci­tă ser­vi­ci­i­le de îngri­ji­re, spri­jin pen­tru a cre­ş­te abi­li­tă­ţi­le de autoîn­gri­ji­re, navi­ga­re în sis­te­mul public de sănă­ta­te, ana­li­ze de sân­ge nea­co­pe­ri­te de asi­gu­ra­rea medi­ca­lă, acti­vi­tă­ţi de infor­ma­re cu pri­vi­re la drep­tu­ri­le pe care le au per­soa­ne­le care sufe­ră de hepa­ti­tă cro­ni­că.

Con­tri­bu­ind la for­ma­rea unor deprin­deri care îi aju­tă pe tineri să rămâ­nă sănă­toşi, înde­pli­nim o par­te impor­tan­tă a misiu­nii Fun­da­ţi­ei, mai pre­cis ace­ea de pre­ve­ni­re a unor infe­cţii gra­ve cum sunt HIV şi hepa­ti­te­le vira­le.

Acţiu­ni­le desfă­şu­ra­te de noi în Săp­tămâ­na Euro­pea­nă a Tes­tă­rii sunt o con­ti­nu­a­re a efor­tu­ri­lor de a menţi­ne viu dia­lo­gul de pes­te an cu ele­vii din Con­stanţa. Cunoa­ş­te­rea ris­cu­ri­lor, infor­ma­rea corec­tă des­pre bene­fi­ci­i­le detec­tă­rii tim­pu­rii a hepa­ti­te­lor sau a HIV, sunt esenţi­a­le pen­tru ca tine­rii să îşi poa­tă înde­plini visu­ri­le. Ei sunt la vâr­sta la care îşi con­tem­plă mari­le pro­iec­te. Îi aju­tăm să şi le înde­pli­neas­că aflân­du-ne în mij­lo­cul lor şi răs­pun­zând tutu­ror între­bă­ri­lor. Spri­ji­nul Fun­da­ţi­ei Bay­lor vine sub for­ma infor­ma­ţi­i­lor, a dia­lo­gu­lui, a ser­vi­ci­i­lor de con­si­li­e­re şi tes­ta­re volun­ta­ră, gra­tu­i­tă şi con­fi­denţi­a­lă. Vom con­ti­nua să lucrăm la extin­de­rea par­te­ne­ri­a­tu­lui nos­tru cu orga­ni­za­ţi­i­le repre­zen­ta­ti­ve ale ele­vi­lor, să aju­tăm cadre­le didac­ti­ce în acti­vi­tă­ţi­le de edu­ca­ţie pen­tru sănă­ta­te atunci când com­pe­tenţe­le noas­tre şi ser­vi­ci­i­le Fun­da­ţi­ei răs­pund teme­lor şi nevo­i­lor.” Ana – Maria Schwe­it­zer

În Săp­tămâ­na Euro­pea­nă a Tes­tă­rii – edi­ţia de pri­mă­va­ră, desfă­şu­ra­tă între 18 şi 25 mai, Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră şi‑a rea­fir­mat inte­re­sul pen­tru pro­ble­me­le de sănă­ta­te publi­că şi spri­ji­nul faţă de sis­te­mul sani­tar de stat. Echi­pe­le de tes­ta­re ale Fun­da­ţi­ei au răs­puns soli­ci­tă­rii Spi­ta­lu­lui Cli­nic Judeţean de Urgenţă din Con­stanţa, tes­tând pen­tru HIV şi hepa­ti­te­le vira­le B şi C apro­xi­ma­tiv 600 de medici şi de asis­ten­te medi­ca­le.

Fun­da­ţia Bay­lor Marea Nea­gră s‑a ală­tu­rat ini­ţi­a­ti­vei HIV in Euro­pe şi Gru­pu­lui de lucru pen­tru Săp­tămâ­na Euro­pea­nă a Tes­tă­rii şi la edi­ţia de toam­nă, între 23 şi 30 noiem­brie. Medici şi psi­ho­logi ai Fun­da­ţi­ei s‑au întîl­nit cu elevi din două licee con­stă­nţe­ne, Lice­ul Geor­ge Căli­ne­scu şi Cole­gi­ul Naţio­nal Mir­cea cel Bătrân.

Bay­lor, în cali­ta­te de fur­ni­zor de edu­ca­ţie medi­ca­lă con­ti­nuă, a orga­ni­zat 3 cur­suri pe par­cur­sul anu­lui în 2018, toa­te fiind cre­di­ta­te cu cre­di­te EMC pen­tru medici și asis­tenți medi­cali gene­ra­liști. La aces­tea au par­ti­ci­pat 101 pro­fe­si­o­ni­şti, din­tre care 81 de medici și 20 de asis­tenți medi­cali.

La Bay­lor, per­fe­cţio­na­rea pro­fe­sio­na­lă nu are vacanţă. Noi cre­dem că dezvol­ta­rea per­so­na­lă, coo­pe­ra­rea și com­pa­siu­nea sunt esenţi­a­le în adap­ta­rea la pro­vo­că­ri­le și cri­ze­le vie­ții. Pen­tru a putea cre­ş­te sis­te­ma­tic cali­ta­tea ser­vi­ci­i­lor şi a con­ti­nua să ofe­rim mode­le şi meto­de repli­ca­bi­le de tes­ta­re volun­ta­ră şi de îngri­ji­re psi­ho­so­ci­a­lă şi medi­ca­lă pe ter­men lung pen­tru per­soa­ne­le care sufe­ră de boli infe­cţi­oa­se şi cro­ni­ce, acţio­năm cu gri­jă, ne per­fe­cţio­năm şi gân­dim pro­iec­te­le pe ter­men lung. 50 de mem­bri ai echi­pei Bay­lor au par­ti­ci­pat la pro­gra­mul de for­ma­re pro­fe­sio­na­lă în 2018, media cur­su­ri­lor per per­soa­nă fiind de 4,6.


Man­ga­lia News, Sâm­bă­tă, 6 apri­lie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele