Filmul măcelului din Sri Lanka. Aproape 300 de morţi! S‑a instaurat Legea Marţială. Atenție, imagini cu impact emoțional | VIDEO

0
390

Opt ata­curi cu bom­bă au avut loc în para­di­sul turis­tic din Sri Lan­ka, în ziua în care cre­ş­ti­nii săr­bă­to­reau Paş­te­le. Ulti­mul bilanţ este cutre­mu­ră­tor: 290 oameni au fost uci­şi şi pes­te 500 au fost răni­ţi.

În mij­lo­cul tero­rii au fost prinşi şi opt elevi de la un liceu din Iaşi şi pro­fe­so­rul lor. Alte câte­va zeci de români se mai află în Sri Lan­ka, prin­tre ei şi repor­te­rul Obser­va­tor Sonia Simio­nov! Aten­ție, ima­gini cu impact emo­țio­nal | VIDEO.

Este sta­re de ase­diu în Sri Lan­ka. Opt ata­curi cu bom­bă au avut loc în para­di­sul turis­tic, în ziua în care cre­ş­ti­nii din aceas­tă ţară au săr­bă­to­rit Paş­te­le. Ulti­mul bilanţ, anu­nţat cu puţin timp în urmă, este cutre­mu­ră­tor! 290 oameni au fost uci­şi şi pes­te 500 au fost răni­ţi. Ţin­te au fost trei bise­rici roma­no-cato­li­ce şi mai mul­te hote­luri de lux. În mij­lo­cul tero­rii au fost prinşi şi opt elevi de la un liceu din Iaşi şi pro­fe­so­rul lor. Se aflau într-un schimb de expe­rienţă, iar acum au fost adă­pos­ti­ţi într‑o bază mili­ta­ră. Alte câte­va zeci de români se mai află în Sri Lan­ka, prin­tre ei şi repor­te­rul Obser­va­tor Sonia Simio­nov. Nicio gru­pa­re nu a reven­di­cat aten­ta­te­le fără pre­de­cent. Şap­te indi­vizi bănu­i­ţi că au legă­tu­ră cu acest masa­cru au fost ares­ta­ţi. Auto­ri­tă­ţi­le au insta­u­rat legea marţi­a­lă. Aten­ție, ima­gini şi infor­ma­ţii cu un puter­nic impact emoţio­nal.

Săr­bă­toa­rea Paș­te­lui s‑a tras­for­mat într-un infern, pen­tru creș­ti­nii din Sri Lan­ka. Pri­mul val de ata­curi a lovit în ini­ma comu­ni­tă­ții roma­no-cato­li­ce între ore­le 8 şi 9 dimi­nea­ţa. Chiar în tim­pul litur­ghi­ei, în trei bise­rici din ora­șe­le Colom­bo, Negom­bo şi Bat­ti­ca­loa, explo­dau, aproa­pe simul­tan, trei bom­be.

Sub ochii mii­lor de oameni, se des­fă­șu­ra cel mai sân­ge­ros atac asu­pra comu­ni­tă­ții creș­ti­ne din aceas­tă țară. Con­stru­i­tã pe mode­lul cate­dra­lei Reims din Fran­ța, cate­dra­la roma­no-cato­li­că Sfân­tul Sebas­ti­an din Negom­bo a rămas doar un sche­let.

Aco­pe­ri­șul este dis­trus, iar băn­ci­le sunt pli­ne de sân­ge. A fost un măcel în tim­pul slu­j­bei de Paș­te. Numai aici au murit 70 de oameni dupã ce un kami­ka­ze a deto­nat încăr­că­tu­ra pe care o avea asu­pra lui.

În bise­ri­ca Sfân­tul Anthony, una din­tre cele mai cunos­cu­te din capi­ta­lã, erau apro­xi­ma­tiv 600 de oameni.

Con­ti­nu­a­rea, cu VIDEO, pe observator.tv


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele