Exerciţii militare de amploare în Marea Neagră. Vor participa mii de militari din mai multe ţări

0
580

For­țe­le Nava­le Româ­ne orga­ni­zea­ză, în peri­oa­da 5–13 apri­lie 2019, cel mai mare exer­ci­țiu mul­ti­na­țio­nal naval, în ape­le teri­to­ri­a­le ale Româ­ni­ei şi în ape­le inter­națio­na­le ale Mării Negre. La exer­ci­ți­ul din acest an, par­ti­ci­pă 14 nave mili­ta­re româ­nești şi șase nave mili­ta­re din Bul­ga­ria, Can­a­da, Gre­cia, Olan­da şi Tur­cia, cu un total de apro­xi­ma­tiv 2.200 de mili­tari, care vor exer­sa pro­ce­duri întru­ni­te de lup­tă împo­tri­va ame­nin­ță­ri­lor subac­va­ti­ce, de supra­fa­ță şi aerie­ne, adap­ta­te la tipo­lo­gia ame­nin­ță­ri­lor de secu­ri­ta­te din regiu­nea Mării Negre.

Sce­na­ri­ul exer­ci­ți­u­lui este fic­tiv şi urmă­reș­te pla­ni­fi­ca­rea şi exe­cu­ta­rea unei Ope­ra­ții de Răs­puns la Cri­ză (CRO) sub man­da­tul unei Rezo­lu­ții a Con­si­li­u­lui de Secu­ri­ta­te al Orga­ni­za­ți­ei Națiu­ni­lor Uni­te (UNSC), în con­tex­tul unui mediu de secu­ri­ta­te carac­te­ri­zat prin ame­nin­țări sime­tri­ce şi asi­me­tri­ce.

For­țe­le Nava­le Româ­ne, în cali­ta­te de gaz­dă, impli­că o struc­tu­ră impre­sio­nan­tă de forte în des­fă­șu­ra­rea Exer­ci­ți­u­lui „Sea Shield 19”. Sub con­du­ce­rea şi coor­do­na­rea Coman­damen­tu­lui Flo­tei, vor fi două fre­ga­te, două cor­ve­te, două dra­goa­re de mine, două nave pur­tă­toa­re de rache­te, două nave mari­ti­me pen­tru sca­fan­dri de lup­tă, trei remorche­re mari­ti­me, un deta­șa­ment de sca­fan­dri EOD (spe­cia­li­zați în lup­ta împo­tri­va ame­nin­ță­ri­lor subac­va­ti­ce), două deta­șa­men­te mobi­le de lan­sa­re rache­te şi alte nave de spri­jin, pre­cum şi struc­tu­ri­le spe­cia­li­za­te dis­tinc­te, Bri­ga­da 243 Radi­o­e­lec­tro­ni­că şi Obser­va­re, Direc­ția Hidro­gra­fică Mari­ti­mă, Cen­trul 110 Comu­ni­ca­ții şi Infor­ma­ti­că, Cen­trul pen­tru Teh­no­lo­gia Infor­ma­ți­ei şi Apă­ra­re Ciber­ne­ti­că, care vor asi­gu­ra supor­tul spe­ci­fic, de la țărm.

For­țe­le Aerie­ne Româ­ne asi­gu­ră sec­ven­țe­le de lup­tă împo­tri­va ame­nin­ță­ri­lor aerie­ne cu aero­na­ve MIG 21 Lan­ceR şi F‑16, iar for­țe­le nava­le ale Sta­te­lor Uni­te şi ale Tur­ci­ei vor acțio­na cu două aero­na­ve de patru­la­re mari­ti­mă.

For­țe­le Teres­tre Româ­ne par­ti­ci­pă la exer­ci­țiu cu un deta­șa­ment din com­pu­ne­rea Bri­gă­zii 9 „Mără­șești”, pen­tru pro­tec­ția căi­lor de comu­ni­ca­ții teres­tre şi a por­tu­lui Con­stan­ța.

Mai mult, în cuge­tli­ber.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply