EVENIMENT: Promovarea proiectului despre Mobilitatea forței de muncă în regiunile Dobrich și Constanța, la Restaurantul Callatis din Mangalia!

0
506

Uni­ver­si­ta­tea Ovi­di­us din Con­stan­ta vă invi­tă VINERI, 12 apri­lie 2019, înce­pând cu ora 11.30, Res­ta­u­rant Cal­la­tis din Man­ga­lia, la eve­ni­men­tul de pro­mo­va­re a acti­vi­ta­ti­lor si a rezul­ta­te­lor obti­nu­te, orga­ni­zat în cadrul pro­iec­tu­lui “Ser­vi­cii și ini­ția­ti­ve comu­ne pen­tru ocu­pa­rea for­ței de mun­că dura­bi­le și mobi­li­ta­tea for­ței de mun­că în regiu­nea trans­fron­ta­li­eră a regiu­nii Dobri­ch și Con­stan­ța”, cofi­nan­țat de Uniu­nea Euro­pea­nă prin Fon­dul Euro­pean de Dezvol­ta­re Regio­na­lă, în cadrul Pro­gra­mu­lui Inter­reg V‑A Româ­nia-Bul­ga­ria.

Mobi­li­ta­tea for­ței de mun­că din­tre Bul­ga­ria și Româ­nia are per­spec­ti­ve de dezvol­ta­re, în regiu­ni­le Dobri­ch și Con­stan­ța!

Agen­da: — Wel­co­me-coffee — Pre­zen­ta­re — Pranz bufet sue­dez.

Par­ti­ci­pa­re #GRATUITA. Con­fir­mari, pe adre­sa: [email protected]


Man­ga­lia News, 11.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply