Dobrogea – curs alternativ de Istorie culturală” – Educație prin Cultură, în 20 de localități

0
458

Ele­vii din 20 de loca­li­tăți din jude­țul Con­stan­ța vor putea să urmă­reas­că, în mod gra­tu­it, un spec­ta­col a cărui pro­duc­ție este finan­ța­tă de Admi­nis­tra­ția Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal.

Pro­iec­tul se numeș­te „Dobro­gea – curs alter­na­tiv de Isto­rie cul­tu­ra­lă”, este orga­ni­zat de către Aso­ci­a­ția Cul­tu­ra­lă Geor­gi­a­na Rusu și are ca par­te­ner Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța.

Pro­iec­tul ofe­ră o alter­na­ti­vă cul­tu­ra­lă în pro­ce­sul didac­tic în vede­rea con­ști­en­ti­ză­rii lice­e­ni­lor din zone defa­vo­ri­za­te cul­tu­ral ale jude­țu­lui Con­stan­ța cu pri­vi­re la ele­men­te­le de memo­rie colec­ti­vă și la valo­ri­le ce defi­nesc comu­ni­ta­tea dobro­gea­nă de‑a lun­gul isto­ri­ei. „Dobro­gea – curs alter­na­tiv de Isto­rie cul­tu­ra­lă” pro­pu­ne rea­li­za­rea unui peri­plu artis­tic prin­tre cele mai impor­tan­te momen­te ale isto­ri­ei ținu­tu­lui din­tre Dună­re și Marea Nea­gră, în sco­pul infor­mă­rii men­ta­lu­lui colec­tiv și indi­vi­du­al al publi­cu­lui țin­tă cu pri­vi­re la valo­ri­le isto­ri­ce și cul­tu­ra­le ale Dobro­gei”, spu­ne Geor­gi­a­na Rusu, mana­ger de pro­iect.

Pro­iec­tul pre­su­pu­ne pro­duc­ția unui spec­ta­col de tea­tru muzi­cal, cu o dura­tă de 50 de minu­te, bazat pe un sce­na­riu ori­gi­nal, în care se vor regă­si refe­riri la repe­re esen­ți­a­le care au mar­cat isto­ria Dobro­gei, care vor fi adu­se în aten­ția lice­e­ni­lor într‑o for­mă artis­ti­că atrac­ti­vă. Un aspect impor­tant care va fi sub­li­ni­at în cur­sul de isto­rie prin tea­tru muzi­cal este evi­den­ți­e­rea unui ade­văr incon­tes­ta­bil, una­nim recu­nos­cut: Dobro­gea repre­zin­tă un model de con­vie­țu­i­re inte­re­t­ni­că, un exem­plu de diver­si­ta­te și tole­ran­ță, fiind pri­vi­tă ca un stan­dard în ceea ce pri­veș­te armo­nia din­tre diver­se­le etnii con­lo­cu­i­toa­re.

În acest sens, spec­ta­co­lul va fi rea­li­zat în baza unui sce­na­riu care va fi pig­men­tat cu frag­men­te muzi­ca­le, replici și/sau dia­lo­guri pur­ta­te în lim­bi­le celor mai impor­tan­te etnii care con­vie­țu­iesc ală­tu­ri de români pe teri­to­ri­ul Dobro­gei: turci, tătari, romi, ruși-lipo­ve­ni, aro­mâni, greci, bul­gari, evrei etc.

Docu­men­ta­rea a fost rea­li­za­tă de Cris­ti­an Cea­le­ra, sce­na­ri­ul este sem­nat Lui­za Mar­ti­ne­scu, iar ilus­tra­ția muzi­ca­lă este cre­a­ția lui Alex Rebe­gea. Regia artis­ti­că îi apar­ți­ne lui Iuli­an Ena­che.

Spec­ta­co­lul va avea 20 de repre­zen­ta­ții în săli­le de sport, săli­le de fes­ti­vi­tăți sau alte spa­ții pro­pi­ce des­fă­șu­ră­rii spec­ta­co­le­lor din 20 de licee din jude­țul Con­stan­ța, sub for­ma unor ore de curs alter­na­tiv, res­pec­tiv o lec­ție de isto­rie cul­tu­ra­lă prin tea­tru muzi­cal.

Pro­gra­mul repre­zen­ta­ți­i­lor este urmă­to­rul:

-       15 apri­lie: Bănea­sa (ora 10:00) + Ostrov (ora 12:00),

-       16 apri­lie: Adam­cli­si (10:00) + Dobro­mir (12:00),

-       17 apri­lie: Hâr­șo­va (10:00) + Cio­ba­nu (12:00),

-       18 apri­lie: Poar­ta Albă (10:00) + Cas­te­lu (12:00),

-       19 apri­lie: Mur­fa­tlar (10:00) + Coba­din (12:00),

-       06 mai: Toprai­sar (10:00) + Negru Vodă (12:00),

-       07 mai: Coge­a­lac (10:00) + Mihai Vitea­zu (12:00),

-       08 mai: Miha­il Kogăl­ni­cea­nu (10:00) + Nico­lae Băl­ces­cu (12:00),

-       09 mai: Cum­pa­na (10:00) + Techir­ghi­ol (12:00),

-       10 mai: Ovi­diu (10:00) + Năvo­dari (12:00).

Acce­sul la repre­zen­ta­ții este gra­tu­it.

Buge­tul total al pro­iec­tu­lui este de 78.000 lei, din care 70.000 lei repre­zin­tă finan­ța­re AFCN, iar 8.000 lei con­tri­bu­ție pro­prie a bene­fi­ci­a­ru­lui.

Pro­iec­tul nu repre­zin­tă în mod nece­sar pozi­ția Admi­nis­tra­ți­ei Fon­du­lui Cul­tu­ral Națio­nal. AFCN nu este res­pon­sa­bi­lă de con­ți­nu­tul pro­iec­tu­lui sau de modul în care rezul­ta­te­le pro­iec­tu­lui pot fi folo­si­te. Aces­tea sunt în între­gi­me res­pon­sa­bi­li­ta­tea bene­fi­ci­a­ru­lui finan­ță­rii.


Man­ga­lia News, 09.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele