#DAPYX 2019. La Medgidia, eroii nu mor niciodată! Programul Festivalului de Jocuri și Reconstituiri Istorice DAPYX [VIDEO]

0
597

Muni­ci­pi­ul Med­gi­dia de azi se află pe melea­gu­ri­le din ini­ma Dobro­gei locu­i­te de geţi, în urmă cu mai bine de două mile­nii. Fes­ti­va­lul de Jocuri și Recon­sti­tu­iri Isto­ri­ce DAPYX poar­tă, iar în acest fel păs­trea­ză viu nume­le rege­lui Dapyx, stră­vechi stă­pâ­ni­tor al aces­tor ţinu­turi şi erou, în ace­la­şi timp, care a pie­rit în lup­te­le pe care le‑a pur­tat cu roma­nii, în anii 29 – 28 a. Chr. Acest fes­ti­val este, la ora actu­a­lă, unic în Româ­nia şi în par­tea de est a Euro­pei prin diver­si­ta­tea epo­ci­lor isto­ri­ce recon­sti­tu­i­te de aso­ci­a­ţi­i­le de pro­fil par­ti­ci­pan­te: Anti­chi­ta­te, Evul mediu şi epo­ci­le moder­nă şi con­tem­po­ra­nă.

A III‑a edi­ție este orga­ni­za­tă pe o dura­tă de 4 zile, în peri­oa­da 2–5 mai 2019, fie­ca­re zi având o serie de acti­vi­tă­ţi spe­ci­fi­ce, care, per ansam­blu, vor satis­fa­ce atât curi­o­zi­ta­tea publi­cu­lui larg, cât şi a iubi­to­ri­lor de cul­tu­ră sau a pasio­na­ţi­lor de isto­rie, de meş­teşu­guri tra­di­ţio­na­le, de arma­ment şi lup­te demon­stra­ti­ve. Tot­o­da­tă, iubi­to­rii de spec­ta­co­le vor fi încân­ta­ţi să par­ti­ci­ple, pe Sta­dio­nul Muni­ci­pal “Ifti­mie Ili­sei”,  la repre­zen­ta­ţi­i­le aso­ci­a­ţi­i­lor de recon­sti­tu­i­re isto­ri­că, dar şi la con­cer­te­le cu arti­şti con­sa­cra­ţi, care se vor desfă­şu­ra în fie­ca­re după-ami­a­ză şi sea­ră.

Vă invi­tăm să luați par­te la toa­te acti­vi­tă­ți­le des­fă­șu­ra­te în cadrul ate­li­e­re­lor tema­ti­ce de cera­mi­că, pie­lă­rie, fie­ră­rie, ţesă­to­rie, olă­rit, tir cu arcul, demon­stra­ţii de lup­te, spec­ta­col culi­nar medi­e­val, pe toa­ta dura­ta fes­ti­va­lu­lui și la con­cer­te­le sus­ți­nu­te de artiști pe Sta­dio­nul Ifti­mie Ili­sei.

Vă aștep­tăm, în peri­oa­da 2–5 mai, pe sta­dio­nul „Ifti­mie Ili­sei” din Med­gi­dia, la cea de‑a tre­ia edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui de Jocuri și Recon­sti­tu­iri Isto­ri­ce — #DAPYX!
Pro­gra­mul deta­li­at, pe: www.dapyx-medgidia.ro


Man­ga­lia News, Marți, 30 apri­lie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele