DANIEL NICOLAE, fostul elev al Școlii Gimnaziale “Sfântul Andrei” din Mangalia, medaliat cu Argint la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică

0
987

DANIEL NICOLAE, fos­tul elev al Șco­lii Gim­na­zi­a­le “Sfân­tul Andrei”, duce mai depar­te mun­ca înce­pu­tă pe băn­ci­le șco­lii, ală­tu­ri de doam­na prof. dr. Ele­o­no­ra Bur­ne­te. Mult suc­ces mai depar­te, Daniel Nico­lae! Ești mân­dria noas­tră!”

Daniel, cla­sa a VI‑a / cla­sa a XI‑a.

Cer­cul de Astro­no­mie şi Astro­fi­zi­că Con­stan­ța: Robert, Daniel, Ște­fan, Ari­na și Răzvan s‑au întors ieri de la Brea­za, unde a avut loc Olim­pi­a­da Națio­na­lă de Astro­no­mie și Astro­fi­zi­că. Mem­brii cer­cu­lui au obți­nut 4 meda­lii acor­da­te de Soci­e­ta­tea Româ­nă de Fizi­că și 3 pre­mii!

Păș­că­lău Robert, men­tor — pre­mi­ul 2 MEN, meda­lie de aur SRF, pre­miu spe­cial pen­tru cel mai mare punc­taj obți­nut la pro­ba de selec­ție a lotu­lui națio­nal lăr­git, cali­fi­ca­re lot lăr­git.
Nico­lae Daniel, men­tor — men­țiu­ne MEN, meda­lie de argint SRF, cali­fi­ca­re lot lăr­git;
Solo­mon Ște­fan — meda­lie de bronz SRF
Pro­dan Răzvan — meda­lie de bronz SRF.

Feli­ci­tări, tutu­ror!


Man­ga­lia News, 25 apri­lie 2019. A trans­mis prof. Ange­la Ele­na Soa­re.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply