Daniel Georgescu: Astăzi am semnat Ordinul de începere a lucrărilor pentru proiectul “Renovare, modernizare și dotare Cămin cultural din localitatea 2 Mai, județul Constanța”

0
1004

Daniel Geor­ges­cu: ”Astăzi am sem­nat Ordi­nul de înce­pe­re a lucră­ri­lor pen­tru pro­iec­tul “Reno­va­re, moder­ni­za­re și dota­re Cămin cul­tu­ral din loca­li­ta­tea 2 Mai, jude­țul Con­stan­ța”.

Lucră­ri­le vor înce­pe efec­tiv pe 20 apri­lie, iar comu­ni­ta­tea se va bucu­ra de noul Cămin cul­tu­ral în maxi­mum un an. Fon­du­ri­le nece­sa­re au venit prin Pro­gra­mul Națio­nal de Dezvol­ta­re Rura­lă și din sur­se­le pro­prii ale Pri­mă­ri­ei. Este o inves­ti­ție de apro­xi­ma­tiv 3,4 mili­oa­ne de lei.

Sun­tem o echi­pă care își res­pec­tă pro­mi­siu­ni­le și care demon­strea­ză prin fap­te că în comu­na Lima­nu — SE POATE!”


COMUNICAT DE PRESĂ:

Pri­ma­rul Comu­nei Lima­nu, Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu a sem­nat  astazi, 10 apri­lie 2019, ordi­nul de ince­pe­re pen­tru pro­iec­tul “Reno­va­re, moder­ni­za­re si dota­re camin cul­tu­ral, loca­li­ta­tea 2 Mai”. Lucra­ri­le vor ince­pe efec­tiv pe 20 apri­lie si, potri­vit pro­iec­tu­lui, sunt pre­va­zu­te a se fina­li­za intr-un inter­val de maxi­mum 12 luni.

Este un obiec­tiv impor­tant pen­tru via­ta cul­tu­ra­lă a comu­ni­ta­tii. Noul Cămin cul­tu­ral va fi dotat cu echi­pa­men­te moder­ne ce vor per­mi­te orga­ni­za­rea de spec­ta­co­le de diver­tis­ment, dar si cu instru­men­te muzi­ca­le care vor fi uti­li­za­te pen­tru stu­diu de catre copi­ii din comu­na. Cred ca este impor­tant sa avem un loc modern pen­tru eve­ni­men­te­le pro­prii si sunt sigur ca oda­ta fina­li­za­ta reno­va­rea aces­tui Camin cul­tu­ral vom putea ini­tia spec­ta­co­le ample, cu public nume­ros”, decla­ră Daniel Ghe­or­ghe Geor­ges­cu, pri­ma­rul comu­nei Lima­nu.

Fon­du­ri­le nece­sa­re au fost asi­gu­ra­te prin Pro­gra­mul  Natio­nal de Dezvol­ta­re Rura­la  2014–2020, sub­ma­su­ra 7.6 – Inves­ti­tii aso­ci­a­te cu pro­te­ja­rea patri­mo­ni­u­lui cul­tu­ral” si con­tri­bu­tia pro­prie a Pri­ma­ri­ei Lima­nu. Valoa­rea tota­la a inves­ti­ti­ei este de  3.433.554, 56  lei, din care 2.125.379, 72 lei prin  PNDL si 1.308.174,84 lei  repre­zin­ta con­tri­bu­tia auto­ri­ta­tii loca­le.

Pri­ma­ria Comu­nei Lima­nu.


Man­ga­lia News, 10.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele