Damen Shipyards Mangalia ANGAJEAZĂ: Specialist control nedistructiv (CND)

0
686

Spe­cia­list con­trol nedis­truc­tiv (CND).

Expe­rien­ța: pes­te 5 ani,
Locul: Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia (Man­ga­lia),
Nive­lul de edu­ca­ție: Licen­ți­at,
Acti­vi­ta­te: Con­struc­ții noi,
Sec­tor de acti­vi­ta­te: Pro­te­cţia mun­cii şi asi­gu­ra­rea cali­tă­ţii.

Cuprins
Veri­fi­ca­rea prin meto­de spe­ci­fi­ce de con­trol nedis­truc­tiv, în baza spe­ci­fi­ca­ți­i­lor teh­ni­ce pres­ta­bi­li­te, a pie­se­lor, com­po­nen­te­lor sau pro­du­se­lor asam­bla­te, pen­tru evi­den­ți­e­rea necon­for­mi­tă­ți­lor şi sta­bi­li­rea nive­lu­lui de cali­ta­te a lucră­ri­lor de sudu­ră.

Faceți cere­re acum

Sar­ci­ni­le și res­pon­sa­bi­li­tă­ți­le
Con­fi­gu­ra­rea şi cali­bra­rea echi­pa­men­te­lor de tes­ta­re nedis­truc­ti­vă;
Veri­fi­ca­rea cali­tă­ții pro­du­se­lor rezul­ta­te din pro­ce­sul de pro­duc­ție, uti­li­zând instru­men­te­le spe­ci­fi­ce din dota­re, inter­pre­ta­rea rezul­ta­te­lor şi emi­te­rea rapoar­te­lor, în vede­rea pre­zen­tă­rii către Soci­e­ta­tea de Cla­si­fi­ca­re şi Cli­ent;
Exe­cu­ta­rea con­tro­lu­lui nedis­truc­tiv con­form com­pe­ten­țe­lor, pro­ce­du­ri­lor de lucru şi cerin­țe­lor pro­iec­tu­lui, asi­gu­rând res­pec­ta­rea stric­tă a regle­men­tă­ri­lor de sănă­ta­te şi secu­ri­ta­te în mun­că;
Eva­lu­a­rea pro­ble­me­lor iden­ti­fi­ca­te şi emi­te­rea reco­man­dă­ri­lor nece­sa­re pen­tru posi­bi­le acțiuni corec­ti­ve;
Acor­da­rea de asis­ten­ță în pro­ce­sul de actu­a­li­za­re a pro­ce­du­ri­lor de inspec­ție și a lis­te­lor de veri­fi­ca­re;
Ana­li­za­rea și pro­pu­ne­rea de ajus­tări / îmbu­nă­tă­țiri nece­sa­re pro­ce­du­ri­lor de lucru.

Pro­fi­lul
Expe­rien­ță rele­van­tă în dome­ni­ul exa­mi­nă­rii prin meto­de nedis­truc­ti­ve;
Cer­ti­fi­ca­re nivel 2, con­form stan­dar­de­lor EN ISO pen­tru meto­de­le: ultra­su­ne­te, pul­beri mag­ne­ti­ce, lichi­de pene­tran­te, test vizu­al, radi­a­ții pene­tran­te;
Com­pe­ten­țe de înțe­le­ge­re şi urmă­ri­re a flu­xu­lui teh­no­lo­gic de fabri­ca­ție;
Abi­li­tăți de comu­ni­ca­re;
Abi­li­ta­tea de a lucra în echi­pă, dar şi capa­ci­ta­tea de a lucra inde­pen­dent;
Aten­ție la deta­lii;
Recep­ti­vi­ta­te, fle­xi­bi­li­ta­te, dis­po­ni­bi­li­ta­te de învă­ța­re şi per­fec­țio­na­re con­ti­nuă;
Abi­li­tăți de uti­li­za­re PC, inclu­siv pache­tul MS Offi­ce;
Cunoaș­te­rea lim­bii engle­ze – minim nivel mediu (comu­ni­ca­re scri­să și ver­ba­lă).

Ce vă ofe­rim:
Acti­vi­ta­te dina­mi­că într-un mediu inter­națio­nal;
Pachet sala­ri­al com­pe­ti­tiv.

Faceți cere­re acum.


Infor­ma­ti­i­le Com­pa­niei
Șan­ti­e­rul naval Damen Man­ga­lia este situ­at pe lito­ra­lul Mării Negre din Româ­nia și este un joint-ven­tu­re între Damen și Guver­nul Româ­ni­ei, Gru­pul Damen pre­lu­ând mana­ge­men­tul ope­ra­țio­nal al șan­ti­e­ru­lui. Şan­ti­e­rul Damen Man­ga­lia este cel mai mare șan­ti­er naval din por­to­fo­li­ul Damen iar inte­gra­rea sa în grup des­chi­de posi­bi­li­ta­tea con­stru­i­rii și con­ver­si­ei de către Damen a nave­lor com­ple­xe de dimen­siuni mari, cu accent spe­cial pe feri­bo­tu­ri­le RoPax, nave­le de croa­zie­ră, nave­le și struc­tu­ri­le offsho­re.

Echi­pa de mana­ge­ment lucrea­ză la opti­mi­za­rea şan­ti­e­ru­lui pen­tru noul său obiec­tiv de recon­struc­ție, pre­cum și la extin­de­rea por­to­fo­li­u­lui de cli­enți pen­tru repa­ra­ții și între­ți­ne­re și dezvol­ta­rea unei capa­ci­tăți de con­struc­ție offsho­re. Şan­ti­e­rul ocu­pă o supra­fa­ță de aproa­pe un mili­on de metri pătrați și are 1590 de metri la cheu. Deți­ne trei docuri usca­te ale căror dimen­siuni vari­a­ză de la 302 x 48 metri la 360 x 60 de metri. Şan­ti­e­rul naval are în dota­re nume­roa­se ate­li­e­re de lucru, dis­po­ni­bi­le pen­tru pro­iec­te noi, lucrări de repa­ra­ții şi pre­lu­cra­re can­ti­tăți mari de oțel, cât și ate­li­e­re de vop­si­to­rie.

Şan­ti­e­rul a fost ini­țial cunos­cut sub denu­mi­rea de Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia și a înce­put să con­stru­ias­că nave noi în 1976. În 1997, a luat fiin­ță Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S.A., orien­tân­du-şi aten­ția spre con­stru­i­rea nave­lor de dimen­siuni mari tip port-con­tai­ner, vra­chi­e­re și petro­li­e­re. La sfâr­și­tul anu­lui 2017, Damen a achi­zi­țio­nat acțiu­ni­le Daewoo, iar în vara anu­lui 2018 a pre­lu­at con­tro­lul ope­ra­țio­nal.


Man­ga­lia News, 03.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele