Damen Shipyards Mangalia ANGAJEAZĂ: Lăcătuşi construcţii metalice şi navale, tubulatori, sudori

0
1707

Lăcă­tuş con­stru­cţii meta­li­ce şi nava­le, tubu­la­tor, sudor:

Expe­rien­ța: 0 — 5 ani,
Locul: Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia (Man­ga­lia),
Nive­lul de edu­ca­ție: Diplo­mă de stu­dii medii,
Acti­vi­ta­te: Con­struc­ții noi,
Sec­tor de acti­vi­ta­te: Pro­du­cţie.

Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia anga­jea­ză per­so­nal cali­fi­cat în mese­ri­i­le de lăcă­tus con­struc­tii meta­li­ce si nava­le, tubu­la­tor si sudor, pen­tru a par­ti­ci­pa la rea­li­za­rea pro­iec­te­lor de tip feri­bot RoPax, nave de croa­zie­ră, nave si struc­turi offsho­re.

Faceți cere­re acum

Sar­ci­ni­le și res­pon­sa­bi­li­tă­ți­le
Masu­ra­rea cu pre­ci­zie, tăie­rea si imbi­na­rea meta­lu­lui pen­tru a for­ma dife­ri­te struc­turi,
Exe­cu­tia si monta­rea struc­tu­ri­lor meta­li­ce con­form pla­nu­lui,
Rea­li­za­rea ope­ra­tiu­ni­lor spe­ci­fi­ce de tra­sa­re, debi­ta­re, pre­ga­ti­re mar­gini, poli­za­re,
Suda­rea struc­tu­ri­lor meta­li­ce,
Veri­fi­ca­rea defec­te­lor si reme­di­e­rea defor­ma­ti­i­lor,
Citi­rea şi inter­pre­ta­rea pla­nu­lui,
Pla­ni­fi­ca­rea acti­vi­tă­ţi­lor pro­prii şi orga­ni­za­rea locu­lui de mun­că,
Asi­gu­ra­rea cali­tă­ţii lucră­ri­lor exe­cu­ta­te,
Cunoa­ş­te­rea şi res­pec­ta­rea regu­li­lor de sănă­ta­te şi secu­ri­ta­te în mun­că.

Pro­fi­lul
Absol­vent scoa­lă pro­fe­sio­na­lă,
Cer­ti­fi­cat de cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă,
Cunoş­tinţe de inter­pre­ta­re / citi­re plan,
Expe­rienţă rele­van­tă de lucru in sudu­ră MIG / MAG / TIG,
Cunoş­tinţe pri­vind exploa­ta­rea şi întreţi­ne­rea uti­la­je­lor şi echi­pa­men­te­lor de lucru,
Spi­rit de echi­pă,
Abi­li­tă­ţi de comu­ni­ca­re,
Res­pon­sa­bi­li­ta­te.


Infor­ma­ti­i­le Com­pa­niei

Șan­ti­e­rul naval Damen Man­ga­lia este situ­at pe lito­ra­lul Mării Negre din Româ­nia și este un joint-ven­tu­re între Damen și Guver­nul Româ­ni­ei, Gru­pul Damen pre­lu­ând mana­ge­men­tul ope­ra­țio­nal al șan­ti­e­ru­lui. Şan­ti­e­rul Damen Man­ga­lia este cel mai mare șan­ti­er naval din por­to­fo­li­ul Damen iar inte­gra­rea sa în grup des­chi­de posi­bi­li­ta­tea con­stru­i­rii și con­ver­si­ei de către Damen a nave­lor com­ple­xe de dimen­siuni mari, cu accent spe­cial pe feri­bo­tu­ri­le RoPax, nave­le de croa­zie­ră, nave­le și struc­tu­ri­le offsho­re.

Echi­pa de mana­ge­ment lucrea­ză la opti­mi­za­rea şan­ti­e­ru­lui pen­tru noul său obiec­tiv de recon­struc­ție, pre­cum și la extin­de­rea por­to­fo­li­u­lui de cli­enți pen­tru repa­ra­ții și între­ți­ne­re și dezvol­ta­rea unei capa­ci­tăți de con­struc­ție offsho­re. Şan­ti­e­rul ocu­pă o supra­fa­ță de aproa­pe un mili­on de metri pătrați și are 1590 de metri la cheu. Deți­ne trei docuri usca­te ale căror dimen­siuni vari­a­ză de la 302 x 48 metri la 360 x 60 de metri. Şan­ti­e­rul naval are în dota­re nume­roa­se ate­li­e­re de lucru, dis­po­ni­bi­le pen­tru pro­iec­te noi, lucrări de repa­ra­ții şi pre­lu­cra­re can­ti­tăți mari de oțel, cât și ate­li­e­re de vop­si­to­rie.

Şan­ti­e­rul a fost ini­țial cunos­cut sub denu­mi­rea de Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia și a înce­put să con­stru­ias­că nave noi în 1976. În 1997, a luat fiin­ță Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S.A., orien­tân­du-şi aten­ția spre con­stru­i­rea nave­lor de dimen­siuni mari tip port-con­tai­ner, vra­chi­e­re și petro­li­e­re. La sfâr­și­tul anu­lui 2017, Damen a achi­zi­țio­nat acțiu­ni­le Daewoo, iar în vara anu­lui 2018 a pre­lu­at con­tro­lul ope­ra­țio­nal.


Man­ga­lia News, 02.04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele