Damen Shipyards Mangalia angajează Inginer Naval Proiectant

0
980

Ingi­ner Naval Pro­iec­tant

Expe­rien­ța: 0 — 5 ani,
Locul: Damen Shi­pyar­ds Man­ga­lia (Man­ga­lia),
Nive­lul de edu­ca­ție: Licen­ți­at,
Acti­vi­ta­te: Con­struc­ții noi,
Sec­tor de acti­vi­ta­te: Engi­ne­e­ring Mecha­ni­cal,
Cuprins: Pre­gă­ti­rea docu­men­ta­ți­ei de exe­cu­ție a navei în mediu digi­tal 3D, pen­tru a fur­ni­za infor­ma­ți­i­le nece­sa­re con­stru­i­rii pro­du­su­lui final.

Sar­ci­ni­le și res­pon­sa­bi­li­tă­ți­le
Mode­la­rea 3D a cor­pu­lui navei și a sis­te­me­lor lega­te de nave și gene­ra­rea infor­ma­ți­i­lor de pro­duc­ție pen­tru nave de croa­zie­ră, ROPAX și offsho­re,
Uti­li­za­rea soft-uri­lor NUPAS-CADMATIC, Auto­Cad, ERP pen­tru rea­li­za­rea pro­iec­te­lor,
Uti­li­za­rea docu­men­ta­ți­ei con­cep­tu­a­le, pro­iec­ta­re de bază și a docu­men­ta­ți­ei teh­ni­ce pen­tru dezvol­ta­rea mode­lu­lui 3D și a infor­ma­ți­i­lor de pro­duc­ție pen­tru pro­iec­te­le sau com­po­nen­te­le noi,
Mode­la­rea 3D, pro­to­ti­pa­rea şi tes­ta­rea pro­du­se­lor,
Ana­li­ză şi ofe­ri­rea de solu­ții pen­tru diver­se pro­ble­me,
Rea­li­za­rea de cal­cu­le com­ple­xe pen­tru pro­iec­te­le alo­ca­te,
Ofe­ri­rea de asis­ten­ță teh­ni­că depar­ta­men­te­lor de pro­duc­ție,
Comu­ni­ca­rea efi­cien­tă cu par­te­ne­rii impli­cați în pro­iect (cli­enți, colegi, con­trac­tori),
Iden­ti­fi­ca­rea de noi sis­te­me și pro­ce­se care să gene­re­ze cali­ta­te, efi­cien­ță și eco­no­mie de cos­turi,
Ana­li­ză şi pro­pu­neri pri­vind îmbu­nă­tă­ți­rea pro­iec­te­lor sau com­po­nen­te­lor exis­ten­te,
Pla­ni­fi­ca­re efi­cien­tă pen­tru a asi­gu­ra livra­rea la timp a pro­iec­te­lor, în con­for­mi­ta­te cu stan­dar­de­le și buge­tul sta­bi­lit.

Pro­fi­lul

Diplo­mă de licen­ță / mas­ter în arhi­tec­tu­ră nava­lă,
Minim 2 ani de expe­rien­ță în pro­iec­ta­re 3D,
Cunoa­ş­te­rea teme­i­ni­că a soft-uri­lor NUPAS-CADMATIC, Ave­va, Tri­bon, Auto­CAD,
Cunoș­tin­țe teh­ni­ce spe­ci­fi­ce, expe­rien­ță în dome­ni­ul con­struc­ți­i­lor nava­le,
Orga­ni­zat, capa­bi­li­ta­te de lucru în con­di­ții de ter­me­ne limi­tă, ges­tio­na­rea tim­pu­lui,
Aten­ție la deta­lii și pro­ce­se meto­di­ce de lucru,
Deter­mi­na­re şi asu­ma­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ții,
Cunoaș­te­rea avan­sa­tă a lim­bii engle­ze (comu­ni­ca­re scri­să și ver­ba­lă).

Ce vă ofe­rim

Acti­vi­ta­te dina­mi­că într-un mediu inter­națio­nal;
Pachet sala­ri­al com­pe­ti­tiv.


Infor­ma­ti­i­le Com­pa­niei

Șan­ti­e­rul naval Damen Man­ga­lia este situ­at pe lito­ra­lul Mării Negre din Româ­nia și este un joint-ven­tu­re între Damen și Guver­nul Româ­ni­ei, Gru­pul Damen pre­lu­ând mana­ge­men­tul ope­ra­țio­nal al șan­ti­e­ru­lui. Şan­ti­e­rul Damen Man­ga­lia este cel mai mare șan­ti­er naval din por­to­fo­li­ul Damen iar inte­gra­rea sa în grup des­chi­de posi­bi­li­ta­tea con­stru­i­rii și con­ver­si­ei de către Damen a nave­lor com­ple­xe de dimen­siuni mari, cu accent spe­cial pe feri­bo­tu­ri­le RoPax, nave­le de croa­zie­ră, nave­le și struc­tu­ri­le offsho­re.

Echi­pa de mana­ge­ment lucrea­ză la opti­mi­za­rea şan­ti­e­ru­lui pen­tru noul său obiec­tiv de recon­struc­ție, pre­cum și la extin­de­rea por­to­fo­li­u­lui de cli­enți pen­tru repa­ra­ții și între­ți­ne­re și dezvol­ta­rea unei capa­ci­tăți de con­struc­ție offsho­re. Şan­ti­e­rul ocu­pă o supra­fa­ță de aproa­pe un mili­on de metri pătrați și are 1590 de metri la cheu. Deți­ne trei docuri usca­te ale căror dimen­siuni vari­a­ză de la 302 x 48 metri la 360 x 60 de metri. Şan­ti­e­rul naval are în dota­re nume­roa­se ate­li­e­re de lucru, dis­po­ni­bi­le pen­tru pro­iec­te noi, lucrări de repa­ra­ții şi pre­lu­cra­re can­ti­tăți mari de oțel, cât și ate­li­e­re de vop­si­to­rie.

Şan­ti­e­rul a fost ini­țial cunos­cut sub denu­mi­rea de Șan­ti­e­rul Naval 2 Mai Man­ga­lia și a înce­put să con­stru­ias­că nave noi în 1976. În 1997, a luat fiin­ță Daewoo-Man­ga­lia Hea­vy Indus­tries S.A., orien­tân­du-şi aten­ția spre con­stru­i­rea nave­lor de dimen­siuni mari tip port-con­tai­ner, vra­chi­e­re și petro­li­e­re. La sfâr­și­tul anu­lui 2017, Damen a achi­zi­țio­nat acțiu­ni­le Daewoo, iar în vara anu­lui 2018 a pre­lu­at con­tro­lul ope­ra­țio­nal.


Man­ga­lia News, 01.04.2019. (sur­sa: Damen).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply