Cum, unde și când votăm la Alegerile europene – scurt Ghid pentru cetățeni

0
657

Tu știi de ce sunt atât de impor­tan­te și cum se vor des­fă­șu­ra vii­toa­re­le ale­ge­ri­le din 26 mai 2019?

Cam­pa­nia #DeDa­ta­As­ta­Vo­tez a pre­gă­tit un Ghid scurt cu între­bări și răs­pun­suri, prin care expli­că cetă­țe­ni­lor inte­re­sați de ale­ge­ri­le euro­pe­ne cum pot vota:

Când au loc ale­ge­ri­le euro­pe­ne?

Ale­ge­ri­le euro­pe­ne, în Româ­nia, au loc Dumi­ni­că, 26 mai 2019.

Unde poți vota?

Ale­gă­to­rii sunt aron­dați unei sec­ții de vota­re, în func­ție de domi­ci­liu sau reșe­din­ță. Lis­te­le de ale­gă­tori sunt întoc­mi­te în avans. Totuși, votul la altă sec­ție de vota­re este posi­bil.

Care este vâr­sta de la care se poa­te vota?

În Româ­nia, cetă­țe­nii care au vâr­sta de 18 ani, împli­niți până în ziua de refe­rin­ță inclu­siv, au drep­tul de a vota.

De ce docu­men­te ai nevo­ie pen­tru a putea vota?

Ai nevo­ie de car­te de iden­ti­ta­te vala­bi­lă, sau pașa­port.

Se poa­te vota din stră­i­nă­ta­te?

Da, la sec­ți­i­le de vota­re orga­ni­za­te de către repre­zen­tan­țe­le guver­na­men­ta­le. Ghi­dul ale­gă­to­ru­lui român din stră­i­nă­ta­te pen­tru ale­ge­ri­le euro­pe­ne de anul aces­ta îl puteți acce­sa aici: 

https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2019/2019_pdf/2019.04.19_ghid_alegator.pdf 

Cum poți aju­ta la infor­ma­rea celor­lalți des­pre ale­ge­ri­le euro­pe­ne?

Ne poți aju­ta ală­tu­rân­du-te echi­pe­lor loca­le din ori­ce regiu­ne a Euro­pei.

De ce este impor­tant să votezi

Ca la ori­ce scru­tin, votul la ale­ge­ri­le euro­pe­ne înseam­nă ale­ge­rea unui vii­tor mai bun. O dată la cinci ani, ai posi­bi­li­ta­tea de a ale­ge depu­ta­ții Par­la­men­tu­lui Euro­pean — uni­ca adu­na­re trans­na­țio­na­lă din lume alea­să în mod direct. Par­la­men­tul repre­zin­tă în momen­tul de față la nivel euro­pean inte­re­se­le a 510 mili­oa­ne de cetă­țeni euro­peni.

Deta­lii supli­men­ta­re pot fi acce­sa­te pe site-uri­le ale­ge­ri­lor euro­pe­ne și Auto­ri­tă­ții Elec­to­ra­le Per­ma­nen­te, dar și pe site-ul Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne.

Cei inte­re­sați, se pot ală­tu­ra cam­pa­niei #DeDa­ta­As­ta­Vo­tez, dând cli­ck aici.


Man­ga­lia News, 23,04.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply