Consiliul Judeţean Constanţa este convocat în şedinţă ordinară, pe data de­­ 19 aprilie 2019

0
428

C O N V O C A T O R:

În con­for­mi­ta­te cu dis­po­zi­ţi­i­le art. 94 alin. 1 şi 3 din Legea nr. 215/2001 a Admi­nis­tra­ţi­ei Publi­ce Loca­le, repu­bli­ca­tă, se con­vo­că Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa în şedinţă ordi­na­ră, pe data de­­ Vineri, 19 apri­lie 2019, ora 13:00, în Sala “Remus Oprea­nu” din cadrul Pala­tu­lui Admi­nis­tra­tiv – Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa, cu urmă­to­rul pro­iect al Ordi­nii de zi:

1.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Con­tu­lui de exe­cu­ţie al Buge­tu­lui Judeţean Con­stanţa pe anul 2018.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

2.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli pe anul 2019, pen­tru Cen­trul Judeţean de Resur­se şi de Asis­tenţă Edu­ca­ţio­na­lă Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

3.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli pe anul 2019, pen­tru Cen­trul Şco­lar pen­tru Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă „Alba­tros” Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

4.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli şi a Lis­tei de Inves­ti­ţii pe anul 2019, pen­tru Cen­trul Şco­lar pen­tru Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă „Del­fi­nul” Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

5.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli şi a Lis­tei de Inves­ti­ţii pe anul 2019, pen­tru Cen­trul Şco­lar pen­tru Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă „Maria Montes­sori” Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

6.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli şi a Lis­tei de Inves­ti­ţii afe­ren­te anu­lui 2019, pen­tru  Dire­cţia Gene­ra­lă de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

7.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli, Lis­tei de Inves­ti­ţii, Orga­ni­gra­mei şi  Sta­tu­lui de fun­cţii pe anul 2019, pen­tru Uni­ta­tea de Asis­tenţă Medi­co-Soci­a­lă Agi­gea.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

8.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli şi a Lis­tei de Inves­ti­ţii pe anul 2019, pen­tru Dire­cţia de Pază a Judeţu­lui Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

9.     Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, pe anul 2019, de la Tea­trul pen­tru Copii şi Tine­ret Con­stanţa „Călu­ţul de mare”.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

10.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, pe anul 2019, pen­tru Tea­trul de Stat Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

11.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, pe anul 2019, de la Com­ple­xul Muze­al de Şti­inţe ale Natu­rii Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

12.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, pe anul 2019, pen­tru Muze­ul de Artă Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

13.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, pe anul 2019, pen­tru Muze­ul de Isto­rie Naţio­na­lă şi Arhe­o­lo­gie Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

14.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, pe anul 2019, pen­tru Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „I.N.Roman”  Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

15.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii şi a Pro­gra­mu­lui de eve­ni­men­te cul­tu­ra­le, pe anul 2019, pen­tru Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T.Burada”  Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

16.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli, a Lis­tei de Inves­ti­ţii,  pe anul 2019, ale Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

17.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli, şi a Lis­tei de Inves­ti­ţii, ale Regi­ei Auto­no­me Judeţea­ne de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa, pe anul 2019.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

18.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Buge­tu­lui de Veni­turi şi Chel­tu­ieli şi a Lis­tei Obiec­ti­ve­lor de Inves­ti­ţii ale Judeţu­lui Con­stanţa, pe anul 2019.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

19.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea cos­tu­lui mediu lunar de întreţi­ne­re, a con­tri­bu­ţi­ei luna­re de întreţi­ne­re dato­ra­te de bene­fi­ci­a­rii, apa­rţi­nă­to­rii, susţi­nă­to­rii şi/sau de repre­zen­tanţii legali ai aces­to­ra, pen­tru ser­vi­ci­i­le fur­ni­za­te de  Uni­ta­tea de Asis­tenţă Medi­co-Soci­a­lă Agi­gea, pe anul 2019, pre­cum şi pro­ce­du­ra de sta­bi­li­re şi de înca­sa­re a con­tri­bu­ţi­ei luna­re de întreţi­ne­re.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

20.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Orga­ni­gra­mei, a Sta­tu­lui de fun­cţii şi a Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re pen­tru  Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „I.N.Roman”  Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

21.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Orga­ni­gra­mei, a Sta­tu­lui de fun­cţii şi a Regu­la­men­tu­lui de Orga­ni­za­re şi Fun­cţio­na­re pe anul 2019 ale Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

22.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Orga­ni­gra­mei şi a Sta­tu­lui de fun­cţii pen­tru Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T.Burada”  Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

23.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea  rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­men­tu­lui doam­nei Apos­to­lea­nu Cori­na Miha­e­la, director/manager la Bibli­o­te­ca Judeţea­nă „I.N.Roman”  Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

24.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind  apro­ba­rea rezul­ta­tu­lui eva­luă­rii anu­a­le a mana­ge­men­tu­lui doam­nei Voivo­zea­nu Doi­na, direc­tor general/manager la Cen­trul Cul­tu­ral Judeţean Con­stanţa „Teo­dor T.Burada”  Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

25.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind modi­fi­ca­rea Hotă­rârii Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa nr.50/28.02.2019 pri­vind sta­bi­li­rea pe anul 2019 a sala­ri­i­lor de bază ale fun­cţio­na­ri­lor publici şi per­so­na­lu­lui con­trac­tu­al din cadrul Dire­cţi­ei Gene­ra­le de Asis­tenţă Soci­a­lă şi Pro­te­cţia Copi­lu­lui Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

26.  Pro­iect de hotă­râre pen­tru modi­fi­ca­rea Hotă­rârii Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa nr.66/2019 pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar doam­nei Cojo­ca­riu Mădă­li­na.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

27.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind acor­da­rea unui aju­tor finan­ci­ar domni­şoa­rei Uzun  Cris­ti­na.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

28.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea pre­luă­rii unui bun imo­bil din dome­ni­ul public al Muni­ci­pi­u­lui Med­gi­dia în dome­ni­ul public al Judeţu­lui Con­stanţa, în vede­rea con­stru­i­rii unui Cen­tru soci­al de zi, res­pec­tiv des­chi­de­rea unui Cen­tru de Recu­pe­ra­re pen­tru Copi­lul cu Han­di­cap.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

29.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind emi­te­rea acor­du­lui Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa în sco­pul rea­li­ză­rii lucră­ri­lor „Modi­fi­ca­re aco­pe­riş din tera­să cir­cu­la­bi­lă în şar­pan­tă” pen­tru imo­bi­lul Cen­trul Şco­lar pen­tru Edu­ca­ţie Inclu­zi­vă „Maria Montes­sori” situ­at în str. Nico­lae Măn­doi nr. 17 Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor : Preşe­din­te: Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

30.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea tari­fe­lor, preţu­ri­lor şi coe­fi­cienţi­lor ce vor fi apli­ca­te de Regia Auto­no­mă Judeţea­nă de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa „în reor­ga­ni­za­re judi­ci­a­ră, in judi­ci­al reor­ga­ni­sa­tion, en redres­se­ment” pe anul 2019, în cali­ta­te de ope­ra­tor, în rela­ţia cu Con­si­li­ul Judeţean Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te – Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

31.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea „Pro­gra­mu­lui cu obiec­ti­ve­le şi lucră­ri­le de dru­muri şi poduri pe anul 2019” finanţa­te din buge­tul Con­si­li­u­lui Judeţean Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

32.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea Regu­la­men­tu­lui de orga­ni­za­re şi fun­cţio­na­re, Orga­ni­gra­mei şi a Sta­tu­lui de fun­cţii pe anul, pen­tru Regia Auto­no­mă Judeţea­nă de Dru­muri şi Poduri Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

33.  Pro­iect de hotă­râre pri­vind desem­na­rea şi vali­da­rea ca mem­bru în cadrul Auto­ri­tă­ţii Teri­to­ri­a­le de Ordi­ne Publi­că Con­stanţa a dom­nu­lui Comi­sar Şef SZEKELY GEORGE, direc­tor gene­ral al Dire­cţi­ei Gene­ra­le Poli­ţie Loca­lă Con­stanţa, din cadrul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Con­stanţa.

Ini­ţi­a­tor: Preşe­din­te — Ţuţu­ia­nu Mari­us Horia.

PREŞEDINTE, ŢUŢUIANU MARIUS HORIA.


Man­ga­lia News, Luni, 15 apri­lie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele