Complexul militar „Litoral” ANGAJEAZĂ PERSONAL pentru sezonul estival!

0
3197

95 DE POSTURI! Uni­ta­tea Mili­ta­ră 02574 Bucu­reşti orga­ni­zea­ză con­curs de recru­ta­re pen­tru ocu­pa­rea, pe peri­oa­dă deter­mi­na­tă, a func­ți­i­lor de exe­cu­ţie vacan­te, de per­so­nal civil con­trac­tu­al sezo­ni­er, în cadrul Com­ple­xu­lui mili­tar de instru­i­re, repre­zen­ta­re și tranzit „Lito­ral”, ast­fel:

9 pos­turi de func­țio­nar, pre­vă­zu­te cu stu­dii medii (lice­ul cu diplo­mă de baca­la­u­re­at) și perfecționare/specializare în dome­ni­ul turism sau recep­țio­ner hotel. Obli­ga­to­riu să fi des­fă­șu­rat mini­mum 6 luni acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în dome­ni­ul turism sau recep­țio­ner hotel.

3 pos­turi de mun­ci­tor cali­fi­cat I (bucă­tar), pre­vă­zu­te cu stu­dii gene­ra­le (mini­mum 8 clase)/ pro­fe­sio­na­le sau licea­le cu diplo­mă de baca­la­u­re­at și cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de bucă­tar. Obli­ga­to­riu să fi des­fă­șu­rat mini­mum 9 ani acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de bucă­tar.

9 pos­turi de mun­ci­tor cali­fi­cat IV (bucă­tar), pre­vă­zu­te cu stu­dii gene­ra­le (minim 8 clase)/ pro­fe­sio­na­le sau licea­le cu diplo­mă de baca­la­u­re­at și cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă in mese­ria de bucă­tar. Nu sunt pre­vă­zu­te cerin­țe refe­ri­toa­re la vechi­mea în mun­că sau în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor absol­vi­te.

1 post de mun­ci­tor cali­fi­cat I (ospă­tar), pre­vă­zut cu stu­dii gene­ra­le (minim 8 clase)/ pro­fe­sio­na­le sau licea­le cu diplo­mă de baca­la­u­re­at și cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de ospă­tar sau chel­ner. Obli­ga­to­riu să fi des­fă­șu­rat mini­mum 9 ani acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de ospă­tar sau

3 pos­turi de mun­ci­tor cali­fi­cat III (ospă­tar), pre­vă­zu­te cu stu­dii gene­ra­le (minim 8 clase)/ pro­fe­sio­na­le sau licea­le cu diplo­mă dc baca­la­u­re­at și cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de ospă­tar sau chel­ner. Obli­ga­to­riu să fi des­fă­șu­rat mini­mum 3 ani acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de ospă­tar sau chel­ner.

12 pos­turi de mun­ci­tor cali­fi­cat IV (ospă­tar), pre­vă­zu­te cu stu­dii gene­ra­le (minim 8 clase)/ pro­fe­sio­na­le sau licea­le cu diplo­mă de baca­la­u­re­at și cali­fi­ca­re pro­fe­sio­na­lă în mese­ria de ospă­tar sau chel­ner. Nu sunt pre­vă­zu­te cerin­țe refe­ri­toa­re la vechi­mea în mun­că sau în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor

26 pos­turi de mun­ci­tor neca­li­fi­cat I, pre­vă­zu­te cu stu­dii gene­ra­le (minim 8 cla­se) sau licea­le cu diplo­mă de baca­la­u­re­at. Obli­ga­to­riu să fi des­fă­șu­rat mini­mum 3 ani acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în dome­ni­ul pos­tu­lui.

32 pos­turi de îngri­ji­tor, pre­vă­zu­te cu stu­dii gene­ra­le (minim 8 cla­se) sau licea­le cu diplo­mă de baca­la­u­re­at. Obli­ga­to­riu să fi des­fă­șu­rat mini­mum 6 luni acti­vi­ta­te pro­fe­sio­na­lă în dome­ni­ul pos­tu­lui.

Pen­tru a ocu­pa un post con­trac­tu­al vacant sau tem­po­rar vacant, can­di­da­ții tre­bu­ie să înde­pli­neas­că urmă­toa­re­le con­di­ții gene­ra­le, con­form art. 3 al Regu­la­men­tu­lui-cadru apro­bat prin Hotă­rârea Guver­nu­lui nr. 286 din 23 mar­tie 2011, cu modi­fi­că­ri­le și com­ple­tă­ri­le ulte­ri­oa­re:

a) are cetă­țe­nia româ­nă, cetă­țe­nie a altor sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne sau a sta­te­lor apar­ținând Spa­ți­u­lui Eco­no­mic Euro­pean și domi­ci­li­ul în Româ­nia;
b) cunoaș­te lim­ba româ­nă, scris și vor­bit;
c) are vâr­sta mini­mă regle­men­ta­tă de pre­ve­de­ri­le lega­le;
d) are capa­ci­ta­te depli­nă de exer­ci­țiu;
e) are o sta­re de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re pos­tu­lui pen­tru care can­di­dea­ză, ates­ta­tă pe baza ade­ve­rin­ței medi­ca­le eli­be­ra­te de medi­cul de fami­lie sau de uni­tă­ți­le sani­ta­re abi­li­ta­te;
f) înde­pli­neș­te con­di­ți­i­le de stu­dii și, după caz, de vechi­me sau alte con­di­ții spe­ci­fi­ce potri­vit cerin­țe­lor pos­tu­lui scos la con­curs;
g) nu a fost con­dam­na­tă defi­ni­tiv pen­tru săvâr­și­rea unei infrac­țiuni con­tra uma­ni­tă­ții, con­tra sta­tu­lui ori con­tra auto­ri­tă­ții, de ser­vi­ciu sau în legă­tu­ră cu ser­vi­ci­ul, care împie­di­că înfăp­tu­i­rea jus­ti­ți­ei, de fals ori a unor fap­te de corup­ție sau a unei infrac­țiuni săvâr­și­te cu inten­ție, care ar face‑o incom­pa­ti­bi­lă cu exer­ci­ta­rea func­ți­ei, cu excep­ția situ­a­ți­ei în care a inter­ve­nit rea­bi­li­ta­rea.

Con­cur­sul se va orga­ni­za con­form calen­da­ru­lui urmă­tor:

08 apri­lie 2019, ora 14.00: data limi­tă pen­tru depu­ne­rea dosa­re­lor;
15 apri­lie 2019, ora 10.30: pro­ba scri­să sau prac­ti­că – la sedi­ul Uni­tă­ții Mili­ta­re 02441 Man­ga­lia, str. Gala Galac­tion nr. 8 – 12, jude­țul Con­stan­ța;
19 apri­lie 2019, ora 10.30: pro­ba inter­viu.

Sus­ți­ne­rea pro­bei scri­se și inter­vi­u­lui pen­tru pos­tu­ri­le de func­țio­nar și, res­pec­tiv a pro­bei prac­ti­ce și inter­vi­u­lui pen­tru pos­tu­ri­le de mun­ci­tor cali­fi­cat (bucă­tar și ospă­tar), îngri­ji­tor și mun­ci­tor neca­li­fi­cat.

Con­form art. 6 al Regu­la­men­tu­lui-cadru pri­vind sta­bi­li­rea prin­ci­pi­i­lor gene­ra­le de ocu­pa­re a unui post vacant sau tem­po­rar vacant cores­pun­ză­tor func­ți­i­lor con­trac­tu­a­le și a cri­te­ri­i­lor de pro­mo­va­re în gra­de sau trep­te pro­fe­sio­na­le ime­di­at supe­ri­oa­re a per­so­na­lu­lui con­trac­tu­al din sec­to­rul buge­tar plătit din fon­duri publi­ce, pen­tru înscri­e­rea la con­curs can­di­da­ții vor pre­zen­ta un dosar de con­curs care va con­ți­ne urmă­toa­re­le docu­men­te:

cere­rea de înscri­e­re la con­curs adre­sa­tă con­du­că­to­ru­lui auto­ri­tă­ții sau insti­tu­ți­ei publi­ce orga­ni­za­toa­re;
copia actu­lui de iden­ti­ta­te sau ori­ce alt docu­ment care ates­tă iden­ti­ta­tea, potri­vit legii, după caz;
copi­i­le docu­men­te­lor care să ates­te nive­lul stu­di­i­lor și ale altor acte care ates­tă efec­tu­a­rea unor spe­cia­li­zări, pre­cum și copi­i­le docu­men­te­lor care ates­tă înde­pli­ni­rea con­di­ți­i­lor spe­ci­fi­ce ale pos­tu­lui soli­ci­ta­te de auto­ri­ta­tea sau insti­tu­ția publi­că;
car­ne­tul de mun­că sau, după caz, ade­ve­rin­țe­le care ates­tă vechi­mea în mun­că, în mese­rie și/sau în spe­cia­li­ta­tea stu­di­i­lor, în copie;
cazi­e­rul judi­ci­ar sau o decla­ra­ție pe pro­pria răs­pun­de­re că nu are ante­ce­den­te pena­le care să‑l facă incom­pa­ti­bil cu func­ția pen­tru care can­di­dea­ză;
ade­ve­rin­ță medi­ca­lă care să ates­te sta­rea de sănă­ta­te cores­pun­ză­toa­re eli­be­ra­tă cu cel mult 6 luni ante­ri­or deru­lă­rii con­cur­su­lui de către medi­cul de fami­lie al can­di­da­tu­lui sau de către uni­tă­ți­le sani­ta­re abi­li­ta­te;
cur­ri­cu­lum vitae.
Ade­ve­rin­ța care ates­tă sta­rea de sănă­ta­te con­ți­ne, în clar, numă­rul, data, nume­le emi­ten­tu­lui și cali­ta­tea aces­tu­ia, în for­ma­tul stan­dard sta­bi­lit de Minis­te­rul Sănă­tă­ții.

În cazul în care can­di­da­tul depu­ne o decla­ra­ție pe pro­prie răs­pun­de­re că nu are ante­ce­den­te pena­le, în cazul în care este decla­rat admis la selec­ția dosa­re­lor, aces­ta are obli­ga­ția de a com­ple­ta dosa­rul de con­curs cu ori­gi­na­lul cazi­e­ru­lui judi­ci­ar, cel mai târ­ziu până la data des­fă­șu­ră­rii pri­mei pro­be a con­cur­su­lui.

Copia actu­lui de iden­ti­ta­te, copi­i­le docu­men­te­lor de stu­dii și car­ne­tul de mun­că sau, după caz, ade­ve­rin­țe­le care ates­tă vechi­mea vor fi pre­zen­ta­te și în ori­gi­nal în vede­rea veri­fi­că­rii con­for­mi­tă­ții copi­i­lor cu aces­tea.

Deta­lii pri­vind con­di­ţi­i­le spe­ci­fi­ce şi bibli­o­gra­fia de con­curs sunt dis­po­ni­bi­le accesând pagi­na ofi­ci­a­lă. Rela­ţii supli­men­ta­re se pot obține la sedi­ul Uni­tă­ţii Mili­ta­re 02574, Bucu­reşti, din bd. Dru­mul Tabe­rei, nr. 7B, sec­to­rul 6 și la sedi­ul Uni­tă­ții Mili­ta­re 02441 Man­ga­lia, str. Gala Galac­tion nr. 8–12, jude­țul Con­stan­ța tele­fon 021/319.58.58, inte­ri­or 2217.

Anga­jari-UM-Bucu­res­ti-Com­ple­xul-Lito­ral-2019


Man­ga­lia News, 31.03.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele