Cercul de astronomie AstroNauticus vă invită, vineri, la Clubul Nautic din Portul Turistic Mangalia

1
702

Clu­bul Nau­tic din Por­tul Turis­tic Man­ga­lia găz­du­ieș­te în con­ti­nu­a­re Cer­cul de astro­no­mie Astro­Nau­ti­cus, înce­put în 2018.

Se pot înscrie copii cu vâr­sta de pes­te 10 ani, dar și adulți pasio­nați de tai­ne­le uni­ver­su­lui.

Fie­ca­re ședin­ță înce­pe cu o pre­zen­ta­re teo­re­ti­că pe o temă de astro­no­mie obser­va­țio­na­lă și cu pre­gă­ti­rea obser­va­ți­i­lor după care urmea­ză acti­vi­tă­ți­le prac­ti­ce de iden­ti­fi­ca­re a con­ste­la­ți­i­lor, obser­va­ții prin tele­s­cop la Lună, pla­ne­te, nebu­loa­se, ste­le dub­le și roiuri ste­la­re.

De ase­me­nea, vor fi iden­ti­fi­ca­te con­ste­la­ți­i­le și vor fi învă­ța­te meto­de de orien­ta­re pe mare și în teren fără sen­zori elec­tro­nici.

Pre­zen­tă­ri­le teo­re­ti­ce vor aju­ta la înțe­le­ge­rea sen­su­lui dis­tan­țe­lor astro­no­mi­ce, a dimen­siu­ni­lor obiec­te­lor cerești pre­cum și a legi­lor și prin­ci­pi­i­lor care guver­nea­ză Sis­te­mul Solar dar și Uni­ver­sul.

Vor fi trans­mi­se cunoș­tin­țe și vor fi for­ma­te pri­ce­peri și deprin­deri pe prin­ci­pi­ul de „a învă­ţa făcând” într‑o manie­ră dis­trac­ti­vă.

Cer­cul de Astro­no­mie ”Astro­nau­ti­cus” repre­zin­tă o fereas­tră des­chi­să spre cer și spre mare. O sim­plă pri­vi­re spre cer este în pri­mul rând un mij­loc de recre­e­re.

Vineri, 5 apri­lie, înce­pând cu ora 19:00 — Teo­ria și prac­ti­ca Obser­va­ti­i­lor Astro­no­mi­ce. Coor­do­na­tor, dom­nul coman­dor Vasi­le Chi­ri­lă.


Man­ga­lia News, 02.04.2019. sur­sa: facebook.com/Astro-Nauticus-Mangalia


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua! Sunt un Astro­nom din zona Man­ga­li­ei.
  Nu intam­pla­tor posed atat cunos­tin­te­le cat si teh­ni­ca obser­va­tio­na­la si astro­fo­to­gra­fi­ca.
  Am orga­ni­zat iesiri la cer negru cu diver­se per­soa­ne si copii atat pen­tru a obser­va come­ta Wir­ta­nen cat si Iwa­mo­to pe cand era des­tul de depar­te de pamant petre­cand nopti in gerul de afa­ra si efec­tu­and serii de foto­gra­fii pe cand Iwa­mo­to se afla in con­ste­la­tia Auri­ga.
  Tre­bu­ie sti­ut ca, Nebu­loa­se­le , Ste­le­le Dub­le si Roiu­ri­le Ste­la­re sunt des­tul de greu obser­va­bi­le cu ochiul liber fie si cu un tele­s­cop New­to­nian 203/1200 pe mon­tu­ra Dob­son.
  Sin­gu­re­le care se pot dis­tin­ge cat de cat ok sunt , Nebu­loa­sa Orion dar nu apa­re colo­ra­ta ca in foto­gra­fi­i­le de pe inter­net pina nu se face foto­gra­fia aces­teai. De ase­me­nea , ca roiuri obser­va­bi­le, una din­tre cele mai des obser­va­te sunt Ple­ia­de­le din con­ste­la­tia Tau­ru­lui.
  Cat des­pre ste­le dub­le. Abia se pot dis­tin­ge foto­gra­fic si cu tra­c­ker ( un instru­ment spe­cial care con­tra­ca­rea­za mis­ca­rea de rota­tie a Paman­tu­lui ) Stea­ua Bina­ra sau mai bine zis sis­te­mul dublu binar din con­ste­la­tia Leu , Regu­lus — sau ini­ma Leu­lui.
  Cel mai incan­tati vor fi sa obser­ve Luna in dife­ri­te­le ei faze, si anu­mi­te pla­ne­te din sis­te­mul Solar. Pro­ble­ma este mon­tu­ra Dob­son si per­ma­nen­ta corec­tie cu mana. O mon­tu­ra ecu­a­to­ri­a­la EQ5 cu Go To si tra­c­king sau EQ6 ar fi ok.
  Pe la mij­lo­cul Verii ar putea fi obser­va­ta si Gala­xia Andro­me­da insa iara­si este des­tul de greu pen­tru ochiul liber chiar cu ocu­lar de 10mm , 20 sau 25 mm. Chiar daca se pune si un Bar­low 2x sau 5x tot vor fi pro­ble­me fara o mon­tu­ra de urma­ri­re deo­a­re­ce se iese repe­de din cam­pul vizu­al.
  Fixezi pla­ne­ta, sa zicem Mar­te sau saturn si pina sa spui “uite‑o pe ocu­lar” a iesit din cam­pul vizu­al.

  De ace­ea reco­mand mon­turi cu tra­c­king si pen­tru Deep Spa­ce cu Gui­der.

  O zi buna va doresc,
  Un Astro­nom

  PS: Cel mai ok este Astro­no­mia Obser­va­tio­na­la si se ince­pe cu har­ta ceru­lui, lam­pa cu lumi­na rosie si cata­lo­gul sau apli­ca­ti­i­le mobi­le SkyWa­lk 2 , Ste­l­la­ri­um ( e cam sarac dar e gra­tu­it si face trea­ba buni­ci­ca ) si Sky Safari Plus. Pret de o sap­ta­ma­na am urma­rit cu inte­res Sta­tia Spa­tia­la Inter­na­tio­na­la care a tranzi­tat zona noas­tra.

Leave a Reply